04.04.2012, 00:00

Neplatíte poistné? Môžete ísť za mreže

Ak sa vyhýbate plateniu sociálnych a zdravotných odvodov, dajte si pozor, aby ste neboli obvinený zo spáchania nového trestného činu. Novela Trestného poriadku, ktorá platí od septembra minulého roku, rozšírila totiž skutkovú podstatu doterajšieho trestného činu nezaplatenia dane aj o nezaplatenie poistného na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

V praxi to podľa advokátskej koncipientky Paulíny Ondrášikovej z advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC, s. r. o., bude znamenať, že každý, kto nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne a zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody v závislosti od nezaplatenej splatnej dane alebo poistného. „Pokiaľ je rozsah nezaplatenej dane či poistného väčšieho rozsahu, môže byť trest odňatia slobody uložený v hornej hranici 3 rokov. V prípade značného rozsahu v hornej hranici trestnej sadzby 5 rokov a pri veľkom rozsahu až 8 rokov,“ dodáva Ondrášiková. Pod väčším rozsahom sa rozumie suma od 2 660 eur, značným rozsahom je to už najmenej 26 600 eur a nakoniec veľký rozsah predstavuje najmenej sumu 133-tisíc eur.

Z nového trestného činu môže byť obvinená iba fyzická osoba, nie právnická osoba. Trestne zodpovedný však môže byť napríklad konateľ eseročky. Pritom trestné oznámenie nebude možné podať skôr, ako uplynie termín splatnosti dane alebo poistného, ak nebolo ani potom zaplatené.

Kto vás môže obviniť zo spáchania trestného činu neplatenia odvodov? Trestný poriadok presne neohraničuje okruh osôb, ktoré môžu podať trestné oznámenie. Spravidla to bude daňový úrad alebo príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. „Podať ho však môže každý, kto sa o páchaní trestnej činnosti dozvie, alebo má podozrenie zo spáchania trestného činu, prokurátorovi alebo policajtovi,“ ozrejmuje Ondrášiková.
Policajt podľa nej začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia trestného oznámenia, ak trestné oznámenie treba doplniť. Nezačne sa vtedy, ak zistí, že vec je potrebné odovzdať inému orgánu na disciplinárne konanie alebo na prejednanie priestupku či iného správneho deliktu. Trestné stíhanie sa nezačne ani v prípade zamietnutia jeho začatia alebo odkladu, pokiaľ je trestné stíhanie neprípustné alebo zanikla trestnosť činu.