31.10.2012, 00:00

Poistenie auta? Ceny idú dolu

Na zrušenie poistky máte dva týždne.

Ilustračná fotografia. Snímka: StockExpert
Zdroj: StockExpert

Už len pár dní máte na to, aby ste sa rozhodli, kde na budúci rok uzavriete povinné zmluvné poistenie. Zvážte to dôkladne – mnohé poisťovne totiž išli s cenami dolu. „V priemere sa ceny znížia o 5 až 10 percent podľa jednotlivých poisťovní,“ potvrdzuje Andrej Krutka zo spoločnosti AR SLOVAKIA.
Práve dnes je aj termín, do ktorého musia poisťovne zverejniť ceny na budúci rok.
Zmenu urobte do polovice novembra
Povinné zmluvné poistenie auta vyplýva zo zákona. Slúži na úhradu škôd pri nehode spôsobenej majiteľom vozidla iným účastníkom cestnej premávky, respektíve na verejnom majetku, ako sú trebárs zvodidlá či budovy. Poistiť sa musia všetky vozidlá, ktoré majú pridelené evidenčné číslo, a tiež aj niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla – ako napríklad vysokozdvižné vozíky či rôzne poľnohospodárske a stavebné stroje. Ak sa rozhodnete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v inej poisťovni ako doteraz, musíte tak urobiť do 19. novembra. Platí to pre tých, ktorí uzatvárajú ročné poistenie na kalendárny rok. Zmluvu totiž treba vypovedať šesť týždňov pred jej ukončením. Ak ste poistený na kalendárny rok, teda pred koncom roka. Vybrať poistné si môžete z 11 poisťovní, ktoré daný produkt ponúkajú. Najrýchlejšia cesta je uzavrieť poistenie on-line, čo je aj dobrý spôsob, ako ceny v jednotlivých poisťovniach porovnať.
Koniec zmluvy vám musí poisťovňa oznámiť
Novelou zákona o povinnom zmluvnom poistení musia od polovice tohto roka všetky poisťovne písomne oznamovať klientovi, že sa blíži ukončenie jeho ročnej zmluvy, a to najneskôr 10 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia, respektíve pred uplynutím poistného obdobia. Informácia musí obsahovať výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, dátum skončenia poistného obdobia a termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy. „Klienti si tak môžu porovnať výšku poistného a včas zmeniť poisťovňu. Aj to spôsobilo, že sa ceny v rámci konkurencie mierne znížili,“ hovorí Krutka. Výpoveď poistnej zmluvy treba podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia a to do 19. novembra 2012. V tento deň však musí byť už doručená v poisťovni, nestačí ju len odoslať poštou.  
V roku 2011 bolo poistených viac ako 2,2 milióna vozidiel. No vysoký je aj počet áut, ktoré zákonné poistenie nemali. „Odhadom je to približne 190-tisíc,“ hovorí Lýdia Blažeková zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Nesplnenie si povinnosti a neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia pritom môže vyjsť dosť draho. „Obvodný úrad môže uložiť pokutu do výšky 3 323 eura,“ dodáva Dalimil Hatok, predsedu predstavenstva spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia. Ak  nehodu spôsobí vodič bez poistenia, škoda bude uhradená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov, no tá bude finančné prostriedky následne vymáhať.

 

Pri poistení nehľaďte len na cenu

Cena je najdôležitejší faktor, na ktorý sa pri uzavretí povinného zmluvného poistenia každý pozerá. Podľa odborníkov však treba sledovať aj ďalšie veci. „Popri samotnej cene základného poistenia PZP, by malo klientov zaujímať aj to, aké služby či pripoistenia  poskytujú jednotlivé poisťovne, či už ako súčasť poistenia  v cene základného poistenia, alebo aj možnosti pripoistenia niektorých rizík za príplatky k základnému poisteniu,“ hovorí Andrej Krutka zo spoločnosti AR SLOVAKIA.
Dôležitý je napríklad aj samotný limit základného poistenia. „Mnohí motoristi, často cestujúci do zahraničia, alebo napríklad prevádzkovatelia ťažkej cestnej dopravy, sami vedia, že poistné krytie, stanovené zákonom na 5 miliónov eur na škodách na zdraví  a 1 milión eur pri škodách na majetku, nemusí v prípade vzniku ťažkej dopravnej nehody postačovať,“ hovorí Krutka. Preto takíto klienti vyhľadávajú poisťovne, v ktorých je možné uzatvoriť poistnú zmluvu s vyšším limitom poistenia. Každý si preto musí zvážiť svoje potreby, uvedomiť si riziká a podľa toho aj pristúpiť k výberu vhodného poistenia.

Faktory ovplyvňujúce výber PZP
– cena
– asistenčné služby, ktorých rozsah môže byť rozdielny podľa jednotlivých poisťovní
– pripoistenie úrazu vodiča a posádky
– pripoistenie vozidla proti živelným pohromám
– pripoistenie skla, prípadne iné
– výška limitu základného poistenia – či len kopíruje zákonné limity, alebo je možné uzatvoriť zmluvy s vyšším krytím
– dĺžka likvidácie poistných udalostí
– sieť zmluvných partnerov – servisov
– prípadne podnety – sťažnosti na danú poisťovňu, ktoré boli zaslané NBS, ktorá vykonáva dozor nad finančným trhom, teda aj poisťovníctvom

Zdroj: Spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a. s., spoločnosť AR SLOVAKIA

 

Zrušenie poistnej zmluvy

Poisťovne sú povinné zo zákona zasielať  každému klientovi informačný list o výške poistného na ďalšie obdobie, dátum ukončenia a možnosť vypovedania, a to najneskôr desať týždňov pre ukončením zmluvy. Držiteľ auta má potom štyri týždne na to, aby zmluvu vypovedal a zmenil poisťovňu. Ako zmluvu ukončiť?

Pri zmene poisťovne – výpoveď zákonného poistenia
Poistná zmluva poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaniká doručením písomnej výpovede, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, teda najneskôr 19. novembra 2012 – pokiaľ je poistka uzavretá na kalendárny rok. V tento deň však musí byť už doručená v poisťovni, nestačí ju len odoslať poštou, to musíte urobiť skôr. Novú zmluvu stačí uzatvoriť tesne pred skončením platnosti starej zmluvy. Môžete tak dať najprv výpoveď a až potom si vybrať novú poistku.
 
Pri predaji automobilu
Ak auto predáte, musíte požiadať poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy. Poistka zanikne k rozhodnému dňu, pričom poisťovňa vráti alikvotnú časť uhradeného poistného do konca poistného obdobia.

Pri vyradení starého auta z evidencie
Podobne ako pri predaji, aj v tomto prípade treba požiadať poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy. Poisťovňa takisto vráti alikvotnú časť poistného.

Nezaplatenie poistného
Každé vozidlo musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V prípade, že ste neuhradili poistné, nemôžete zmeniť poisťovňu, pretože na zvyšok poistného obdobia musíte vozidlo poistiť v pôvodnej poisťovni, v ktorej poistenie zaniklo kvôli neplateniu. Inak by nové poistenie bolo zo zákona neplatné.