17.10.2012, 00:00

Z dividend zaplatíte vyššie odvody

Viac na zdravotných odvodoch zaplatia aj živnostníci či dohodári.

Snímka: : Reuters
Zdroj: Reuters

Poberatelia dividend budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Od nového roku totiž budú musieť z vyplateného podielu na zisku zaplatiť do zdravotnej poisťovne vyššie odvody. Podľa novely zákona o zdravotnom poistení má stúpnuť poistné pre poberateľov dividend z pôvodných 10 na 14 %.
Nie je to pritom jediná zmena v zdravotných odvodoch, ktorú vláda od nového roku pripravila. Živnostníkov postihne najmä zvýšenie minimálnych odvodov či zmena spôsobu výpočtu vymeriavacieho základu, lepšie zarábajúci zamestnanci zase zaplatia viac do poisťovne preto, lebo sa zvýši maximálny vymeriavací základ. Vláda očakáva, že tieto opatrenia prinesú do zdravotníctva takmer 120 miliónov eur.
Nové pravidlá
Okrem toho, že z dividend od budúceho roku zaplatíte do zdravotnej poisťovne o 4 % viac, počítať musíte aj s ďalšími zmenami. Zdravotné odvody budú vyberané formou zrážky už pri výplate. „V súčasnosti sa vypočítava a platí jednorazovo na základe ročného zúčtovania poistného. Podľa navrhovanej novely sa bude platiť aj preddavok z príjmu vyplateného v mesiaci a splatnosť tohto preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené,“ hovorí PR špecialistka zdravotnej poisťovne Dôvera Monika Šimunová.
Platiteľom odvodu bude právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá dividendy vypláca. „Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá nemá sídlo na území SR, má povinnosť oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni do konca mája roka, nasledujúceho po roku, za ktorý sa vykonáva ročné zúčtovanie,“ dodáva hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková. Na takýto odvod sa bude vzťahovať aj vyšší maximálny vymeriavací základ v porovnaní s inými príjmami, a to 120-násobok priemernej mesačnej mzdy. Keďže povinnosť zraziť zdravotné odvody z podielov na zisku je na ťarche spoločnosti, vás ako prijímateľa nemôžu postihovať, ak toto poistné neuhradíte. „Za neplatenie poistného je postihovaný ten, kto povinnosť má a túto neplní,“ hovorí Šimunová.
Koľko je ročne vyplatených na Slovensku dividend sa nedá určiť, pretože sa z nich neplatí daň. Podľa štatistických údajov sa dá určiť len počet obchodných spoločností so sídlom na Slovensku, ktoré dividendy vyplácajú. Za rok 2011 to bolo 145 100 spoločností.
Prepočítajte odvody
Avšak odvody porastú nielen pre tých, čo dostali vyplatený podiel na zisku. Od nového roka sa zvyšujú aj minimálne či maximálne vymeriavacie základy, čo postihne najmä živnostníkov. Dotkne sa to veľkého množstva ľudí, len minimálne odvody do zdravotnej poisťovne dnes platí 496 067 živnostníkov a samoplatiteľov. Namiesto súčasných 47,58 eura tak budú platiť 55,02 eura. „Od januára sa zmení aj spôsob výpočtu vymeriavacieho základu pre platbu odvodov do zdravotného poistenia,“ dodáva hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Judita Smatanová. Podstata je, že k čiastkovému základu dane z daňového priznania budete musieť pripočítať zaplatené poistné na zdravotné a sociálne odvody. Takto upravený základ dane sa vydelí koeficientom, ktorý sa tiež zmení – zo súčasných 2,14 klesne na 1,9 a postupne sa bude znižovať. Čiže prepočítať výšku poistného do zdravotnej poisťovne budú musieť všetci živnostníci, nielen tí, čo platia z minimálneho vymeriavacieho základu a novú sumu zaplatia vo februári 2013.
Odvody do zdravotnej poisťovne už budú musieť od budúceho roku platiť aj dohodári.

 

Čo sa zmení od januára 2013 v zdravotnom poistení

1. Vyššie odvody z dividend
Z podielu na zisku sa platí 10 % poistné do zdravotnej poisťovne. Týka sa to však len dividend vyplatených zo zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v účtovnom období po 1. januári 2011.
Od januára sa zvyšuje poistné na 14 %. Stúpne aj maximálny vymeriavací základ na sumu 120-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

2. Zvýšenie minimálnych a maximálnych odvodov
Minimálny vymeriavací základ sa aktuálne počíta ako 44,2 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo je 44,2 % x 769 = 339,89 eura. Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na zdravotné odvody je dnes 3-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, čo je 2 307 eur.
Od januára sa bude minimálny vymeriavací základ počítať ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, čo bude 50 % x 786 = 393 eura. Najnižší možný odvod do zdravotnej poisťovne tak bude pre živnostníka či samoplatiteľa 55,02 eura mesačne, pri zamestnancoch je rozhodujúca minimálna mzda. Horná maximálna hranica sa vypočíta ako 5-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, čo bude 5 x 786 eura = 3 930 eur. Živnostník tak zaplatí mesačne najviac 550,20 eura, zamestnancovi môžu strhnúť z hrubej mzdy nanajvýš 157,20 eura.

3. Povinnosť platiť poistné aj pre dohodárov
Poistné na zdravotné poistenie sa z príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru dnes neplatí, nezáleží pritom na tom, či ide o študenta alebo starobného dôchodcu. Neplatí ho žiaden dohodár.
Od januára ich však budú musieť mnohí čo pracujú na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti platiť, a to nasledovne:
– dohodári s pravidelným príjmom 4 %, zamestnávateľ za nich zaplatí 10 %,
– dohodári s nepravidelným príjmom 4 %, zamestnávateľ za nich zaplatí 10 %.

Ostatní dohodári – študenti, invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia, poberatelia výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov budú naďalej od platenia zdravotných odvodov oslobodení.

4. Zmena koeficientu a vymeriavacieho základu
Živnostníci počítajú vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne ako podiel čiastkového základu dane nezníženého o zaplatené poistné na zdravotné poistenie, konštanty 2,14 a počtu mesiacov podnikania (základ dane : 2,14 : počet mesiacov).
Od januára dochádza k zmene. Vymeriavací základ budú živnostníci počítať z čiastkového základu dane zvýšeného o zaplatené poistné do zdravotnej i Sociálnej poisťovne, ktorý vydelia koeficientom 1,9 a počtom mesiacov podnikania.


Koeficient sa bude znižovať
na rok 2013 bude platný koeficient 1,9
na rok 2014 bude platný koeficient 1,6
na rok 2015 bude platný koeficient 1,486