Choroba

 

Obdobie práceneschopnosti sa považuje pri vypočítavaní dôchodku za náhradnú dobu. Ak je náhradná doba celý kalendárny rok, osobný mzdový bod v danom roku je 0,3. Ak ste nemocenské poberali časť roka, osobný mzdový bod sa vypočíta ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu patriaceho za celý kalendárny rok takýchto dôb (ktorý má hodnotu 0,3) a počtu dní týchto dôb. Pomerná časť osobného mzdového bodu v hodnote 0,3 sa vypočíta ako podiel tejto hodnoty a počtu dní v roku (0,3 : 365 = 0,00082, po zaokrúhlení 0,0009). Ak ste poberali nemocenské napríklad 40 dní, osobný mzdový bod za náhradnú dobu bude 0,0009 x 40 = 0,036. Táto hodnota sa potom pripočíta k osobnému mzdovému bodu vypočítanému z príjmu za daný rok

 

Juraj Petren dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov 22. júla 2012. Dôchodkovo poistený bol nepretržite od ukončenia povinnej školskej dochádzky až do dovŕšenia dôchodkového veku, čo je spolu 46 rokov a 336 dní, teda 17 126 dní.

V období od 1. januára 1993 do 21. júla 2012 bol živnostníkom a dosahoval minimálne vymeriavacie základy. Ako bude vyzerať výška jeho dôchodku?

Doba poistenia: 46,9206

Aktuálna dôchodková hodnota: 9,8182

Priemerný osobný mzdový bod: 0,6105

Výpočet dôchodku: 46,9206 x 9,8182 x 0,6105 =

281,30

eura

  

Rodičovská dovolenka
Ak ste boli doma s deťmi na rodičovskej dovolenke, ide o náhradnú dobu, za ktorú prislúcha osobný mzdový bod 0,3. Pokiaľ je to celý kalendárny rok, tak sa pri výpočte dôchodku z rozhodujúceho obdobia vylúči. Ak je to len časť roka – napríklad v roku nástupu či ukončenia rodičovskej dovolenky, postupuje sa podobne ako pri nemocenskom – určí sa pomerná časť z osobného mzdového bodu za náhradné obdobie podľa počtu dní rodičovskej dovolenky, ktoré sa pripočíta k osobnému mzdovému bodu vypočítanému z príjmu.

Doba štúdia
Za študenta neplatí počas celého štúdia nikto odvody do Sociálnej poisťovne, nie je ani poistencom štátu. Od 1. januára 2004 sa obdobia štúdia nezhodnocujú pri uplatňovaní si nároku na dávku zo Sociálnej poisťovne. Ak má študent záujem, môže sa poistiť ako dobrovoľne poistená osoba, alebo si môže poistné za roky štúdia doplatiť aj spätne, aby sa započítavali pri výpočte dôchodku. Pri spätnom doplatení si sám určí vymeriavací základ, z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie. Ohraničený je minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom platným v období, za ktoré si poistné dopláca

Poberám dôchodok a ešte pracujem
Popri poberaní starobného dôchodku môžete aj pracovať, suma vášho dôchodku tak porastie. Avšak o zvýšenie dôchodku môžete požiadať až po skončení pracovného pomeru, napríklad, ak budete pracovať tri roky, tak až po troch rokoch. Požiadať o zvýšenie môžete najviac raz ročne, teda ak by ste počas roka aj vystriedali dvoch – troch zamestnávateľov, dôchodok vám nezvýšia zakaždým – po skončení každého pracovného pomeru, ale len raz ročne. Súbeh poberania starobného dôchodku a zamestnania je vždy výhodou a znamená zvýšenie dôchodku, aj keď ide o nízky príjem.

Chýbajúce roky
Podmienkou nároku na starobný dôchodok je najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia. Ak sa stane, že roky chýbajú, napríklad žene v domácnosti, alebo niekomu, kto dlhodobo nepracoval a nebol ani evidovaný na úrade práce, by nárok na dôchodok nevznikol. Dá sa to vyriešiť cez dobrovoľné sociálne poistenie, ktorým sa dajú chýbajúce roky doplatiť. Vymeriavací základ, z ktorého by sa odvod platil, si poistenec určí sám. Doplatenie nie je možné jednorazovo, ale tak dlho, koľko rokov do podmienky chýba.

Neplatené voľno
To sa do dôchodku nepočíta. Do obdobia dôchodkového poistenia sa totiž nezapočítava obdobie prerušenia povinného dôchodkového poistenia. K prerušeniu povinného dôchodkového poistenia dochádza napríklad v období, keď zamestnanec čerpá neplatené voľno, má absenciu alebo od 11. dňa ošetrovania blízkej osoby.

Evidencia na úrade práce
Evidencia na úrade práce sa hodnotí pre výpočet sumy dôchodku len do 31. decembra 2000. Od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa evidencia na úrade práce hodnotí len počas poberania podpory v nezamestnanosti. Od 1. januára 2004 sa evidencia na úrade práce hodnotí len v prípade, že si občan dobrovoľne platil poistné na dôchodkové poistenie. Toto poistné je možné doplatiť aj dodatočne.

 

Príklady výpočtov

 

1. Dôchodok pri nízkom zárobku

 

 

 

 

 

 

 

Modelový príklad, ako by vyzeral dôchodok pána Petrena, ak by od 1. januára 1993 do 21. júla 2012 dosahoval vymeriavacie vo výške priemernej mesačnej mzdy a mal tak vyšší mzdový bod.

Doba poistenia: 46,9206

Aktuálna dôchodková hodnota: 9,8182

Priemerný osobný mzdový bod: 1

Výpočet dôchodku: 46,9206 x 9,8182 x 1 =

 

460,70 eura

 

3. Dôchodok pri vysokom zárobku

 

Modelový príklad, ako by vyzeral dôchodok pána Petrena, ak by od 1. januára 1993 do 21. júla 2012 dosahoval vymeriavacie vo výške maximálneho vymeriavacieho základu a mal tak vysoký mzdový bod.

Doba poistenia: 46,9206

Aktuálna dôchodková hodnota: 9,8182

Priemerný osobný mzdový bod: 1,9734

Výpočet dôchodku: 46,9206 x 9,8182 x 1,9734 =

 

909,10 eura

 

 

Vypracovali: Dana Czuczová, Iveta Rizikyová, sekcia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa