Po druhej tohtoročnej novelizácii zákona o dani z príjmov naberie odpisovanie hmotného majetku na lízing opäť na popularite. „Lízing je medzi podnikateľmi obľúbený, lebo vynaložené prostriedky na obstaranie uplatnia v nákladoch rýchlejšie ako pri klasickom obstaraní, či už z vlastných zdrojov, alebo na úver,“ hovorí zo skúseností Dana Tonkovičová z účtovnej spoločnosti LUCRA Team. Lenže v živote firmy môžu nastať okolnosti, ktoré vedú k ukončeniu lízingu, a tým aj odpisovania. Ako majú postupovať firmy, ktoré sa rozhodnú predčasne ukončiť lízing, postúpiť lízing na iného podnikateľa, alebo keď porušia podmienky lízingu?

Postúpenie
Od 1. januára si mohli medzi sebou dvaja podnikatelia postúpiť lízingovú zmluvu tak, že do uplynutia doby trvania lízingu sa obom nájomcom započítal nájom. Nový nájomca tak musel zaradiť majetok do príslušnej odpisovej skupiny a začínal ako v prvom roku odpisovania. „Každý daňovník začínal odpisovať hmotný majetok ako novoobstaraný. Nasledujúci nájomca potom odpisoval majetok zo vstupnej ceny. Tá pozostávala z nesplatnej istiny vrátane uhradeného finančného vyrovnania a odstupného pre pôvodného nájomcu,“ vysvetľuje Zdenka Kováčová z ministerstva financií.

Tieto pravidlá sa však od marca zmenili. Ďalší nájomca už neodpisuje od začiatku, ale v odpisovaní musí pokračovať. „Ak sa nezmenili podmienky lízingu, tak nový nájomca bude odpisovať majetok len po zostávajúcu dobu nájmu,“ komentuje Kvetoslava Čavajdová z Mazars návrat k pôvodnému stavu, ktorý platil v roku 2011.

Predčasné ukončenie nájmu
Novelou zákona o dani z príjmov boli od januára nanovo definované povinnosti aj pri porušení podmienok lízingu a predčasnom odkúpení lízovaného majetku. Zostávajú v platnosti aj po 1. marci. V podvojnom účtovníctve si podľa Čavajdovej musia podnikatelia zahrnúť do daňových výdavkov daňovú zostatkovú cenu pri vyradení predajom alebo likvidáciou. V prípade škody to bude daňová zostatková cena najviac do výšky plnenia od komerčnej poisťovne, prípadne aj iného výnosu dosiahnutého v súvislosti s majetkom, ktorý bol vyradení v dôsledku škody – napríklad predaj šrotu, náhradných dielov a podobne. Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve postupuje rovnako, ale do základu dane musí zahrnúť aj rozdiel medzi istinou zaplatenou lízingovej spoločnosti a už uplatnenými daňovými odpismi. Ak sa však rozhodnete predčasne odkúpiť auto či stroj obstaraný na lízing, pričom kúpna cena bude nižšia ako jeho daňová zostatková cena, musíte si zvýšiť obstarávaciu cenu o úroky, ktoré ste si počas trvania nájmu zahrnuli do nákladov.

Prerušenie odpisovania
Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku môžu firmy prerušiť na akúkoľvek dobu, pričom o čas prerušenia sa automaticky predlžuje doba odpisovania. Avšak odpisovanie môžu prerušiť len pre jeden konkrétny dlhodobý majetok alebo ľubovoľný počet kusov tohto majetku. Prerušiť odpisovanie nemôžete, ak si uplatňujete paušálne výdavky, ak ide o drobný hmotný majetok do hodnoty 1 700 eur alebo nehmotný majetok. „Prerušiť sa nedá ani odpisovanie dlhodobého majetku obstaraného formou finančného prenájmu, pretože ho firma odpíše počas doby prenájmu. Z toho vyplýva, že po uplynutí doby, na ktorú bola zmluva o finančnom prenájme uzatvorená, už nie je možné dodatočne si uplatniť odpisy lízovaného majetku,“ uzatvára Čavajdová.