23.05.2012, 00:00

Spotrebu vody vám účtujú podľa meradiel

Náklady na teplú vodu tvoria v niektorých domácnostiach ešte vyššiu položku ako náklady na kúrenie. Podobne ako pri kúrení, aj tu sa pri vypočítavaní nákladov berú do úvahy dve zložky – základná a spotrebná.

Zmena nie je možná
Základná zložka tvorí 10 % z celkového nákladu tepla na ohrev a spotrebná tvorí 90 %. Výrazný rozdiel oproti nákladom na kúrenie je v tom, že tento pomer je daný zákonom a vlastníci sa hlasovaním nemôžu dohodnúť na tom, že by ho zmenili.

Pomerové meradlá tu teda zohrávajú oveľa dôležitejšiu úlohu ako pri vykurovaní. „Každý vlastník bytu musí mať namontované pomerové meradlá teplej vody a správca musí podľa nameraných hodnôt tento náklady vypočítať,“ hovorí konateľ spoločnosti VSD Peter Plávala.

Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom pre každý byt v bytovom dome. Zahŕňa paušál, ktorý čiastočne zohľadňuje straty v cirkulácii teplej vody na zabezpečenie prístupu k teplej vode. „V prípade, že je niektorý byt odpojený od dodávky teplej úžitkovej vody, musí vlastník uhradiť základnú zložku, pretože v bytovom dome je zabezpečená dodávka teplej úžitkovej vody,“ dodáva Plávala.

Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere upravenej spotreby vody v kubických metroch nameraných na vodomere v byte k súčtu upravených nameraných spotrieb všetkých vodomerov teplej vody v bytovom dome.

Náklady na teplú vodu netvoria len samotné náklady na jej ohrev, ale aj na vodu. V koncoročnom vyúčtovaní nákladov na teplo sa preto spravidla uvádzajú samostatne. Okrem tepla na ohrev vody si treba všímať aj položku vodné, stočné – teplá voda.

Pozor na vysoké koeficienty
Dôležité sú pri určovaní spotreby vody aj koeficienty. „Vlastníci bytov sa v rámci rozúčtovania vodného najčastejšie pýtajú na to, prečo majú vysoký tzv. koeficient spotreby vody,“ konštatuje riaditeľ košickej pobočky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Karol Kehér. Ako vysvetlil, tento koeficient vyplýva z rozdielu medzi súčtom odobratých množstiev vody podľa pomerových meradiel v jednotlivých bytoch a množstvom vody dodanej vlastníkom vodovodu.

Množstvo dodanej vody zaznamenáva merač, ktorý môže byť umiestnený na vstupe do objektu alebo v mieste prípravy teplej vody, teda napríklad v kotolni alebo v odovzdávacích staniciach tepla. Zákon určuje, že odberateľ vody, ktorým môže byť dodávateľ teplej vody alebo správca domu, musí vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vodovodu uhradiť dodané množstvo podľa fakturačného meradla. Vzniknuté rozdiely preto musia zaplatiť koneční spotrebitelia. Tí by mali spozornieť, ak koeficient presiahne hodnotu 1,2.

Príčin, prečo vznikajú vysoké rozdiely medzi spotrebou odpočítanou z fakturačného meradla a súčtom hodnôt nameraných na pomerových meradlách v bytoch, je viac. „Treba ich hľadať v technickom stave vodovodných potrubí, v nepresnosti pomerových meradiel, ktoré je nevyhnutné vymieňať v stanovených termínoch, ďalej v tom, že odčítanie nameraných údajov neprebieha súčasne a v neposlednom rade k rozdielom prispieva aj manipulácia konečných spotrebiteľov s vodomermi s cieľom ovplyvniť svoju spotrebu,“ vysvetľuje Kehér.

Sme šetrnejší
Teplá voda u konečného spotrebiteľa musí mať od 45 do 55 stupňov Celzia. Podľa analýz Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spotreba teplej vody za posledné roky výrazne klesla. Zatiaľ čo pred pätnástimi rokmi bola priemerná ročná spotreba teplej vody na osobu viac ako 20 kubických metrov v súčasnosti je to len 13,9 kubických metrov. „Ľudia sa naučili s vodou šetriť a hlavnou motiváciou okrem zavedenia merania, ktoré umožnilo sledovať si vlastnú spotrebu, je cena, ktorá rastie aj napriek regulácii,“ vysvetľuje Kehér.
Hoci sú aj mestá s priemernou ročnou spotrebou teplej vody nižšou ako 10 kubických metrov, najmä v krajských a vo väčších mestách je spotreba vyššia ako priemer.

Priemerná ročná spotreba tepla na prípravu a distribúciu teplej vody je 1 200 kWh (4,32 GJ) na osobu a rok. Pri priemernej cene tepla 21,82 eura/GJ sú ročné náklady na teplú vodu na osobu v priemere 94,27 eura.

Tip HN
Neoverené meradlá na vodu nemôžu byť použité na rozpočítavanie nákladov. Meradlo pre studenú vodu treba overovať každých 6 rokov a na teplú vodu každé 4 roky.