21.11.2012, 00:00

Paušál v podnikaní nebude pre každého

Živnostníkom, ktorí budú mať výdavky vyššie ako 5 040 eur, sa viac oplatia skutočné výdavky.

Od nového roka budú musieť živnostníci svoje výdavky veľmi pozorne sledovať. Novela zákona o dani z príjmov totiž okliešťuje využívanie takzvaných paušálnych výdavkov. A to tak, že určuje ich horný strop na 5 040 eur ročne. Preto sa mnohým od 1. januára oveľa viac oplatí, ak si namiesto paušálu budú uplatňovať skutočne vynaložené výdavky.
Hranica
Paušálne výdavky si dnes môže SZČO uplatniť vo výške 40 % z príjmov, horná hranica pritom nie je obmedzená. Sadzba sa ani v budúcnosti nezmení, zmena nastane len v spomínanom hornom strope. Suma 5 040 eur sa bude týkať tých živnostníkov, ktorí podnikajú celý rok. Pokiaľ niekto začne podnikať v priebehu roka, môže si uplatniť len alikvotnú časť podľa počtu mesiacov, ktoré podniká, a to 420 eur mesačne. Preto by si živnostníci mali výdavky pozornejšie sledovať – tým, čo hranicu 5 040 eur prekročia, sa viac oplatia skutočne vynaložené výdavky.
Ak živnostník využíva paušál, nemusí viesť účtovníctvo. Vedie len evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach, ale forma tejto evidencie nie je predpísaná.
Skutočné výdavky však už musí živnostník riadne evidovať – môže viesť buď jednoduché účtovníctvo, alebo zjednodušenú daňovú evidenciu, prípadne aj podvojné účtovníctvo, čo je však už prípad skôr pre spoločnosti s ručením obmedzeným.
Iné pravidlá
Medzi nimi je však niekoľko rozdielov. „Ak chce živnostník prejsť na daňovú evidenciu, nemôže mať zamestnancov. Jeho obrat v predchádzajúcom období nesmie presiahnuť 170-tisíc eur,“ hovorí o podmienkach zjednodušenej evidencie odborník na účtovníctvo Ján Králik zo spoločnosti JK TAX. Pri tomto spôsobe sa teda nevedú klasické účtovné knihy, ale len evidencia.
Ak však tieto podmienky nesplníte, zostáva vám jednoduchého účtovanie. Okrem peňažného denníka či evidencie pohľadávok a záväzkov potom musíte viesť aj ďalšie knihy v závislosti od operácií, ktoré budete robiť, napríklad valutovú pokladnicu. Živnostník si účtovníctvo môže viesť aj sám, alebo to zveriť nejakej firme či účtovníkovi. „Schopnosť viesť si niektoré evidencie svojpomocne závisí od časovej kapacity a základných znalostí každého klienta. Máme klientov, ktorým robíme iba kontrolu a konzultácie a všetko si vedú sami. Máme aj takých, ktorí či už z časových alebo aj iných dôvodov nechávajú všetky evidencie na nás,“ hovorí Peter Málach, výkonný riaditeľ spoločnosti Malach Consulting.
Vyhnite sa pokutám
Či už bude živnostník viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo, pozor treba dať na to, čo všetko do reálnych výdavkov zahrniete. Pri prípadnej kontrole z daňového úradu ich totiž musíte obhájiť. „Výdavky, ktoré si môže dať živnostník do nákladov a daňová kontrola ich uzná, musia spĺňať v prvom rade podmienku, že z nich bude mať zdaniteľný príjem – slúžia na podnikanie. Čiže dosahuje nimi, zabezpečuje a udržuje príjem. Tieto výdavky musí preukázať, že ich uhradil on a má ich v účtovníctve alebo v evidencii,“ vysvetľuje Málach.
Čo sa týka novely zákona o dani z príjmov, tá síce obmedzuje možnosť paušálnych výdavkov, pri skutočných však zmeny neprináša. „Podľa poslednej verzie by však nemalo dôjsť k úprave § 17 a § 19, ktorá hovorí o daňových výdavkoch,“ uzatvára daňový poradca a konateľ spoločnosti Lukáčik & Partners Pavol Lukáčik.

Čo budete musieť robiť, ak si budúci rok uplatníte skutočné výdavky

V jednoduchom účtovníctve
1. Otvorenie kníh
K 1. januáru daného kalendárneho roka sa otvoria účtovné knihy, a to:
– peňažný denník
– kniha pohľadávok a záväzkov
– kniha došlých a vyšlých faktúr
– pomocné knihy – ako napríklad kniha cenín
– ak sa budú vyskytovať, evidencia ďalších operácií – napríklad valutová pokladnica alebo kniha sociálneho fondu
2. Prenesú sa zostatky
Z evidencie sa prenesú konečné stavy do nových kníh ako počiatočné stavy k 1. 1. 2013
3. Uzávierka a inventúra
Ku koncu účtovného obdobia sa vykonajú koncoročné uzávierkové operácie, napríklad odpisy, vykoná sa tiež inventúra zásob, pohľadávok, majetku
4. Koniec roka
Uzavrú sa účtovné knihy. Vypracujú sa výkazy v jednoduchom účtovníctve, a to:
– výkazu o príjmoch a výdavkoch
– výkazu o majetku a záväzkoch
5. Daňové priznanie
Do konca marca nasledujúceho roka treba podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu B. Ak budete chcieť predĺžiť tento termín, treba oznámiť odklad podanie daňového priznania, najdlhšie do konca júna.
K daňovému priznaniu sa prikladá výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.
6. Uchovanie dokladov
Doklady treba uchovávať, ako dlho – to závisí od druhu jednotlivých dokladov:
– účtovné doklady, ako faktúry, účtovné rozvrhy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy sa uschovávajú 5 rokov
– mzdové listy po dobu 10 rokov a údaje z nich potrebné na účely dôchodkového zabezpečenia 20 rokov
– účtovná závierka, výročná správa sa uschováva 10 rokov


V daňovej evidencii
1. Preberie sa stav pohľadávok a zásob
2. Vedie sa evidencia
–  o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, dôležité je odkladať aj samotné doklady, čo ste kúpili či predali
– o hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý sa využíva na podnikanie
– zásob
– pohľadávok a záväzkov
3. Daňové priznanie
Do konca marca nasledujúceho roka treba podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu B. Ak budete chcieť predĺžiť tento termín, treba oznámiť odklad podania daňového priznania, najdlhšie do konca júna.
Keďže v tomto prípade nie je živnostník účtovnou jednotkou, neprikladá k priznaniu žiadne ďalšie výkazy.
V daňovom priznaní typu B je potrebné zaškrtnúť pod tabuľkou č. 1 VI. oddiel, že pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 (čo je daňová evidencia).
4. Zmena účtovania
Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia prestane spĺňať kritériá, ktoré dovoľujú viesť daňovú evidenciu, napríklad zamestná zamestnanca, od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia už musí viesť účtovníctvo.
5. Uchovanie dokladov
Daňovú evidenciu musí živnostník uchovávať počas lehoty, v ktorej zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň.

Zdroj:

Ján Králik, spoločnosť JK TAX

Peter Málach, výkonný riaditeľ spoločnosti Malach Consulting.