01.06.2011, 00:00

Rodičom absolventa pozastavia prídavky

Študent prestáva byť študentom, a tým aj nezaopatreným dieťaťom, v deň vykonania štátnej skúšky. Jeho rodičia majú nárok na prídavok na dieťa len do konca mesiaca, v ktorom ukončil školu. Rodičia musia do ôsmich dní oznámiť úradu práce, že ich dieťa už nie je študentom. Úrad im pozastaví vyplácanie rodinných prídavkov a stratia aj nárok na daňový bonus.

Iná situácia nastane, ak študent absolvoval napríklad bakalársky stupeň a od septembra pokračuje v riadnom dennom štúdiu na magisterskom alebo inžinierskom stupni.

Bakalár
Rodičia čerstvého absolventa bakalárskeho štúdia, ktorý od septembra riadne pokračuje v štúdiu na magisterskom alebo inžinierskom stupni, o prídavky neprídu. Ak bude bakalár študovať aj ďalej, musí dokladovať zápis na ďalší stupeň štúdia. „Podľa zákona o prídavku na dieťa sa za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie považuje aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, teda bakalárskeho študijného programu, pokiaľ štúdium nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium prvého stupňa,“ hovorí Andrea Kovalčíková z odboru štátnych sociálnych dávok Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V každom prípade treba ísť na úrad práce a oznámiť ukončenie štúdia. Úradník sa pravdepodobne opýta, či bude bakalár pokračovať v štúdiu. Ak áno, môže a nemusí
pozastaviť vyplácanie prídavkov. „Zákon jednoznačne neprikazuje, či sa má zastaviť vyplácanie prídavkov,“ dodáva Andrea Kovalčíková. Sú dve možnosti – pozastavia vám vyplácanie prídavkov a v prípade nástupu na štúdium v septembri vám ich vrátia, alebo vám prídavky nestopnú a v prípade neprijatia na školu ich budete musieť vrátiť.   

Maturant
Rodičia maturantov majú nárok na prídavky do konca augusta. V septembri musia predložiť doklad, že ich dieťa je naďalej študentom, teda že ho prijali na vysokú školu. Na študijnom oddelení si vypýta potvrdenie o návšteve školy, ktoré rodič doručí úradu práce a tiež zamestnávateľovi, aby si mohol ďalej uplatňovať daňový bonus. Neprijatie na vysokú školu treba tiež oznámiť. Maturant, ktorý nepokračuje v štúdiu, by sa mal na úrad práce prihlásiť v septembri. Dovtedy je totiž ešte oficiálne študentom.

Ak sa maturant zamestná už napríklad v júli, rodičia stratia nárok na prídavky aj daňový bonus. Za nezaopatrené dieťa sa absolvent bude považovať len kým sa nezamestná.

V prípade, že sa maturant nedostane na vysokú školu a bude to chcieť skúsiť opäť o rok, bude jeden rok nezamestnaný. Prihlási sa na úrade práce a hoci nedostane žiadne dávky, štát za neho zaplatí aspoň zdravotné poistenie. Keď si nájde prácu, odvody bude platiť zamestnávateľ. Rodičia prídu o prídavky aj o daňový bonus. Keď sa však o rok na školu už dostane a začne denne študovať, rodičom opäť priznajú nárok na prídavky aj na daňový bonus. V tomto prípade však treba dať pozor na vek študenta. Nesmie presiahnuť 25 rokov, inak rodičia stratia nárok na prídavky aj daňový bonus.

Daňový bonus
Rodičia absolventa strednej či vysokej školy neprídu ani o daňový bonus, ak ich dieťa bude ďalej pokračovať v štúdiu. „Na bonus má rodič nárok len počas sústavnej prípravy na povolanie dieťaťa. Prázdniny sú považované za sústavnú prípravu vtedy, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v štúdiu. Rodičia majú teda nárok  na daňový bonus, ak v tom istom kalendárnom roku bude študent pokračovať v štúdiu,“ tvrdí daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.

K uplatneniu daňového bonusu potrebujete od svojho dieťaťa potvrdenie o návšteve školy. To predložíte zamestnávateľovi v septembri, prípadne októbri a mzdový účtovník vám bude naďalej uplatňovať daňový bonus bez toho, aby ste oň počas leta prišli.