12.09.2012, 00:00

Rodiny prídu mesačne aj o viac ako 100 eur

Daňový bonus len do 19. roku veku dieťaťa, obmedzenia pri úľave na manželku či vyššie dane, ak rodičia lepšie zarábajú. Napríklad štvorčlenná rodina, kde deti študujú a matka nepracuje, tak môže mesačne prísť o takmer 115 eur.

Snímka: Stockxpert
Zdroj: Stockxpert

Jednou z najvýraznejších zmien sú obmedzenia uplatňovania daňového bonusu na dieťa. Okrem toho, že novela zákona určuje hranicu len do dosiahnutia 19. roku veku dieťaťa, obmedzuje aj ďalšiu podmienku – dosiahnutie určitého zdaniteľného príjmu – len na takzvané aktívne príjmy. „Plošné zrušenie bonusu sa dotkne všetkých vysokoškolákov a tiež nejakých študentov stredných škôl, môže ísť asi o 180-tisíc študentov,“ hovorí ekonóm SAV Vladimír Baláž.
Ďalšie obmedzenia budú pri uplatňovaní si nezdaniteľnej časti na manžela či manželku. „Tú si bude možné nárokovať len po splnení určitých podmienok, ako je starostlivosť o dieťa do troch rokov, či evidencia na úrade práce,“ hovorí o zmenách daňová poradkyňa Miriam Buliková. Za minulý rok si takúto možnosť úľavy uplatnilo cez daňové priznanie viac ako 58-tisíc daňovníkov.
Negatívne sa však návrhy v novele zákona o dani z príjmov dotknú aj živnostníkov, ktorí si budú môcť paušálne výdavky uplatňovať len do určitej hranice či umelcov, ktorí zase paušálne výdavky nebudú môcť využívať vôbec. „Dnes sa základ dane z príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ak nejde o umelecký výkon podľa autorského zákona vypočíta ako príjem znížený o výdavok vo výške 40% percenta.  V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky spojené s dosiahnutím príjmom,“ hovorí daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková. Horný limit pre aplikovanie paušálnych výdavkov nie je stanovený.

Čo zmení príjem rodiny

1. Daňový bonus
Dnes:
Podmienkou je dosiahnutie ročného zdaniteľného príjmu vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy – pre rok 2012 to je 6 x 327,20 = 1 963,20 eura, alebo pri mesačnom uplatňovaní dosiahnutie príjmu najmenej polovicu minimálnej mzdy – 163,60 eura. Do úvahy sa berú príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a príjmy z podnikania a inej SZČO podľa § 6 zákona o dani z príjmov, pričom nesmie byť podnikateľ v strate.
Musí ísť o nezaopatrené dieťa, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Za nezaopatrené dieťa sa považuje vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dieťa druhého z manželov do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, ak študuje. Počet detí nie je obmedzený.

Po novom:
Podmienka dosiahnutia určitej hranice príjmu zostane rovnaká, avšak počítať sa budú len takzvané aktívne príjmy – príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom nesmie byť v strate. Do úvahy sa nebudú brať takzvané pasívne príjmy – uvedené v § 6 ods. 3 a 4 až 8 zákona o dani z príjmov, napríklad príjmy z prenájmu či príležitostné príjmy.
Zostáva v platnosti, že ide o nezaopatrené dieťa žijúce v spoločnej domácnosti, avšak najviac do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku vyživovaného dieťaťa. Počet detí zostane neobmedzený.


2. Nezdaniteľná časť na manželku
Dnes:
Nezdaniteľnú časť na manžela/manželku si možno uplatniť vtedy, ak ten/tá nemali vlastný príjem, alebo bol tento príjem veľmi nízky. Za vlastný príjem sa považuje akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov, napr. aj z dohody či z prenájmu, príležitostný príjem, materské či nemocenské. Naopak, nepočíta sa daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štipendium a štátne sociálne dávky, ako napríklad rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa či prídavok na dieťa. Výška nezdaniteľnej časti pre rok 2012 je 3 644,74 eura. Ak má však daňovník príjem vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť na manželku sa kráti.

Po novom:
Pribudnú k tomu podmienky, že manžel/manželka, na ktorých si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť, sa starajú o dieťa do dovŕšenia 3, respektíve 6 rokov veku dieťaťa (v prípade nepriaznivého zdravotného stavu) – teda na to, na ktoré poberá rodič rodičovský príspevok, alebo táto manželka či manžel poberajú príspevok na opatrovanie, alebo sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie.


3. Progresívne zdaňovanie
Dnes:
Všetky fyzické osoby sú zdaňované daňou z príjmu vo výške 19 % pri akomkoľvek zárobku.

Po novom:
Zavádza sa progresívne zdaňovanie. Budú dve sadzby dane – 19 % a 25 %. Do ročného základu dane vo výške 176,8-násobku platného životného minima sa použije 19-percentná daň, nad túto sumu sa bude zdaňovať 25 %. Hranica dosiahnutia ročného základu dane pre vyššiu daň bude teda rovnaká ako je hranica pre krátenie základu nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Pozor!
Ak budete mať počas roka viacero príjmov – napríklad mzdu od zamestnávateľa a k tomu dve – tri dohody o vykonaní práce za príležitostné práce, ľahko sa môže stať, že aj keď z každého príjmu odvediete 19-percentný preddavok na daň, pri ročnom zúčtovaní budete na dani doplácať a vaša sadzba dane stúpne až na 25 %. Pri zúčtovaní sa totiž jednotlivé príjmy spočítajú a súhrnný daňový základ tak môže byť vyšší ako je 176,8-násobok platného životného minima – hranica, nad ktorú sa už bude musieť platiť vyššia daň z príjmu.

4. Paušálne výdavky
Dnes:
Z príjmov z podnikania či inej SZČO si možno odpočítať 40-percentné paušálne výdavky, ak daňovník nie je platcom DPH či platí DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Horná hranica paušálnych výdavkov nie je určená. Pri výpočte vymeriavacieho základu pre platenie odvodov sa použije koeficient 2 pri sociálnych odvodoch a 2,14 pri zdravotných odvodoch, čiastkový základ dane je znížený aj o zaplatené odvody z predchádzajúceho roka.

Po novom:
Možnosť využitia paušálnych výdavkov vo výške 40 % zostane, avšak celková ročná hranica takto vypočítaných výdavkov bude ohraničená na 5 040 eur. Ak niekto začne podnikať v priebehu roka, platí pre neho len alikvotná čiastka z tejto sumy, mesačne najviac 420 eur.
Pri výpočte vymeriavacieho základu pre platenie odvodov sa budúci rok použije koeficient 1,9, k čiastkovému základu dane bude treba pripočítať zaplatené poistné z predchádzajúceho obdobia. Zvýši sa tak základ dane, preto zaplatíte vyššiu daň.  

Pozor:
Koeficient pri výpočte vymeriavacieho základu bude klesať
v roku 2013 to bude 1,9
v roku 2014 to bude 1,6
v roku 2015 to bude 1,486

5. Výdavky umelcov
Dnes:
Autori si z príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ak nejde o umelecký výkon podľa autorského zákona, počítajú základ dane ako príjem znížený o výdavok vo výške 40 % percent. Suma paušálnych výdavkov zahŕňa všetky výdavky spojené s dosiahnutým príjmom. Horný limit paušálnych výdavkov nie je stanovený.

Po novom:
Vypúšťa sa možnosť odpočítania paušálnych výdavkov od vyplácaných príjmov autorom a umelcom za príspevky do novín a časopisov pred ich zdanením. Zároveň sa zavádza možnosť odpočítania výdavku na povinný odvod do literárneho fondu, ktorý musí odviesť platiteľ dane ešte pred vyplatením tohto príjmu autorom. Od januára sa teda za príspevky do novín a časopisov budú uplatňované ako výdavky povinné odvody do literárneho fondu.

6. Výsluhový dôchodca
Dnes:
Výsluhové dôchodky nie sú zdaňované. Policajti a vojaci si ešte počas aktívnej služby platia poistné na výsluhový dôchodok vo výške 5 %, zamestnávateľ za nich platí 17 %. Podmienkou získania výsluhového dôchodku je najmenej 15 rokov trvania služobného pomeru.

Po novom:
Výsluhové dôchodky by sa mali zdaňovať. Návrhy sú dva, zatiaľ nie je isté, ktorý vláda schváli. Ministerstvo financií chce, aby sa zdaňovali sadzbou 19 % – podľa novely zákona o dani z príjmov by tento príjem patril pod § 8 zákona o dani z príjmov. Rezort vnútra však navrhuje zavedenie takzvaného stabilizačného odvodu z výsluhového dôchodku vo výške 10 %, ktorý by však šiel späť do fondu na vyplácanie týchto dôchodkov. Návrhy majú spoločné to, že by sa takto výsluhové dôchodky zdaňovali do nadobudnutia dôchodkového veku poberateľa.
Stúpnuť má aj poistné na výsluhový dôchodok, z pôvodných 5 % na 7 % a zamestnávateľ bude namiesto 17 % platiť 20 %.
Podmienka trvania služobného pomeru pre získanie výsluhového dôchodku sa zvýši na 25 rokov.

Zdroj:
Návrh novely zákona o dani z príjmov
Návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov vojakov
Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa
Miriam Buliková, daňová poradkyňa