21.11.2012, 00:00

Čo všetko sa považuje za uznateľný výdavok

Radí tím daňových odborníkov zo Slovenskej komory daňových poradcov

Alica Orda-Oravcová, daňová poradkyňa, GT&C Slovakia
Daniela Dudová, daňová poradkyňa
Roman Konrád, daňový poradca, PROFINAM
Ingrid Cicáková, daňová poradkyňa, ADEAPodmienky na daňovú uznateľnosť výdavku:

Podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov musí daňový výdavok spĺňať tieto predpoklady:
1. Musí ísť o výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
2. Musí byť preukázateľne vynaložený daňovníkom.
3. Musí byť zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6, ods. 11 alebo 14 zákona o dani z príjmov.
Ak zákon o dani z príjmov stanovuje limity pre daňové výdavky inak, potom je na posúdenie daňového výdavku nevyhnutné aj posúdenie tohto obmedzenia alebo súvisiacich podmienok.


1. Sponzoring miestneho futbalového klubu

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: bude sponzoring protihodnotou za propagáciu činnosti podnikateľa, jeho mena, ochrannej známky, tovarov, služieb, pôjde o daňovo uznateľný výdavok. Propagácia môže spočívať napr. vo forme reklamného panelu na štadióne, nápisoch na tričkách športovcov, reklamy na vstupenkách a pod. Potrebné je vhodne uzavrieť zmluvu, primerane stanoviť cenu a vedieť správcovi dane dokázať skutočnú realizáciu jej obsahu. Vhodné je zhotovovať napríklad fotografickú dokumentáciu z podujatí.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: ide o sponzoring vo forme daru, bez poskytnutého protiplnenia. Vtedy to nie je daňovo uznateľný výdavok.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: všetky druhy povolaní, pokiaľ reklama prostredníctvom sponzoringu súvisí s činnosťou podnikateľa a nie je v rozpore s určitým predpisom, napríklad zákonom o reklame. Sponzoring ako reklamu môže využiť účtovníčka, zubár, autoservis, tlmočník, prekladateľ, tlačiar, výrobca topánok, maloobchodník s tovarom, ktorý sa smie propagovať, krajčírka, kaderníčka a pod..
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: nedaňovým výdavkom je reklama,  ktorá je obmedzená, prípadne úplne zakázaná  určitým predpisom (reklama tabakových výrobkov, zbraní, alkoholických nápojov...). Takisto platia obmedzenia v propagácii činnosti pre určité profesie, napríklad advokát, notár. Náklady na reklamu, ktorá nie je v súlade so zákonom, sú daňovo neuznateľné.


2. Registračný poplatok pri prihlasovaní auta

NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: registračný poplatok pri prihlasovaní auta vo všeobecnosti nepredstavuje daňový výdavok v roku jeho vynaloženia, pretože je súčasťou vstupnej ceny motorového vozidla. Z uvedeného dôvodu daňovník pri nákupe motorového vozidla zaradí motorové vozidlo do hmotného majetku v hodnote, ktorá je súčtom ceny auta a zvýši ju o registračný poplatok pri prihlasovaní auta, ako aj poplatok za prihlásenie (agentúre) alebo iné náklady súvisiace s obstaraním motorového vozidla. Registračný poplatok bude do daňových výdavkov zahrnutý prostredníctvom daňových odpisov. Auto je vo všeobecnosti pri jeho kúpe odpisované 48 mesiacov, preto daňovník uplatní daňový výdavok z registračného poplatku postupne v rokoch, v ktorých auto odpisuje.


3. Benzín v súkromnom aute, ktoré sa používa na podnikateľské účely

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: živnostník nemá automobil zahrnutý vo svojom obchodnom majetku a prácu vykonáva na  inom mieste, ako je pravidelné  miesto výkonu činnosti, môže zahŕňať do nákladov výdavky na spotrebované pohonné látky a výdavky na tzv. amortizáciu automobilu. Potrebné je viesť knihu jázd, ktorá bude okrem dátumov pracovnej cesty obsahovať aj cieľ pracovnej cesty,  účel a vzdialenosti. Súčasťou výpočtu je aj zdokladovanie aktuálnej ceny pohonných látok v danom mesiaci, vhodné je vždy pripojiť doklad o tankovaní. Prepočet náhrady potom vyzerá nasledovne: daňovo uznateľná  náhrada = počet km x cena PHM x spotreba podľa technického preukazu/100 + počet km x sadzba za 1 km (v súčasnosti 0,183 eura). Uvedený postup  je možné použiť aj po vyradení automobilu z obchodného majetku. To znamená, že daňovo optimálne je používať automobil prvé štyri roky ako firemný, zaradený do majetku, do nákladov zaúčtujeme odpisy, poistky, opravy, pohonné látky. Následne po štyroch rokoch, keď automobil dosiahne nulovú zostatkovú cenu, preradí sa do osobného používania, a do nákladov zúčtujeme náhradu, podľa už uvedeného prepočtu.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: cesta nesúvisí s podnikaním, prípadne, pokiaľ nie je naplnená podmienka výkonu práce na inom ako pravidelnom mieste. Takisto, ak je automobil zaradený v obchodnom majetku, použije sa iný postup.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad  lekár na ceste z ambulancie k účtovníčke, účtovníčka pri ceste z domu, keďže pracuje z domu na školenie o DPH, maliar pri ceste k lekárovi, pokiaľ tam má svoju zákazku a maľuje ambulanciu, lektor na ceste k svojmu žiakovi, advokát pri ceste na pojednávanie, veterinár pri ceste k svojmu pacientovi, zubár pri ceste na kongres, daňový poradca pri ceste na daňový úrad.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad maliar pri ceste k lekárovi, pokiaľ tam ide súkromne so zdravotným problémom. Cesta musí súvisieť s podnikaním a musí byť vykonaná na inom ako pravidelnom mieste.


4. Oprava auta (na súkromné, podnikateľské účely) po nehode

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: motorové vozidlo má zaradené v obchodnom majetku alebo je majetkom daňovníka. Teda, ak daňovník má „prihlásené“ motorové vozidlo na svoju eseročku, môže si náklady na opravu auta odpočítať z daní eseročky. Rozhodujúci je aj druh príjmu daňovníka, pretože v prípade, ak daňovník nevyužíva svoje motorové vozidlo na podnikanie (napríklad nezisková organizácia bez podnikania) alebo ho využíva na príjem, ktorý nie je predmetom dane (holding, ktorý spravuje vlastné obchodné podiely a akcie), nemusí byť splnená podmienka daňovej uznateľnosti výdavku.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok v prípade, ak: pôjde o auto, ktoré má fyzická osoba vo svojom vlastníctve a do svojej firmy si účtuje iba náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely – „amortizáciu“ a pohonné látky. V tomto prípade si firma nemôže uplatniť daňový výdavok na opravu auta fyzickej osoby, pretože takýto výdavok nepredstavuje náklad v súlade so zákonom o dani z príjmov.  
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: pri motorovom vozidle zaradenom do obchodného majetku a používanom na služobné účely nie je obmedzenie povolaní, ak spĺňajú podmienky zákona. Je potrebné preukázať, že auto bolo používané na služobné účely.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad zamestnanec, ktorý si „účtuje“ služobné kilometre svojmu zamestnávateľovi alebo živnostník, ktorý nemá auto „evidované“ na svoje IČO.


5. Umyváreň auta

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: je automobil zaradený v obchodnom majetku podnikateľa a používa sa na podnikanie, výdavky súvisiace s prevádzkou automobilu sú daňovo uznateľným  výdavkom. Takýmto výdavkom je umytie automobilu, jeho oprava, poistky.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: podnikateľ nemá automobil zaradený v majetku, ale používa postup uvedený v bode 3, teda prepočítava si za automobil náhradu, nie je možné výdavok na údržbu automobilu zaradiť do nákladov. Údržba je zahrnutá v paušále 0,183 eura na kilometer.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: prakticky každý podnikateľ, ktorý spĺňa podmienku zaradenia automobilu v majetku a používa ho na podnikanie. Môže to byť taxikár, účtovníčka, právnik, lektor, prekladateľ, sťahovacia služba, maliar, lekár, vizážistka, prepravca a pod.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: pokiaľ niekto nevie odôvodniť používanie vozidla na firemné účely, môže mať problém aj s obhajobou nákladu na jeho údržbu. Avšak aj málo pohyblivé povolania ako kaderníčka alebo prekladateľ predpokladajú určité pracovné cesty, napríklad na daňový úrad, k účtovníkovi, nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu, podujatia súvisiace s profesiou (výstavy, súťaže, semináre).


6. Zábezpeka na daň

NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: zábezpeka na daň, ktorú je povinná zaplatiť zdaniteľná osoba pri registrácii na účely DPH podľa zákona o DPH, nepredstavuje daňový výdavok. Ide iba o záväzkový vzťah a pri jej úhrade aj u daňovníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve. Dôvodom je skutočnosť, že zábezpeka predstavuje iba akúsi „kauciu“, ktorú daňový úrad žiada, aby si mohol túto platbu započítať na svoje prípadné pohľadávky voči platiteľovi dane. Ak po uplynutí 12 mesiacov platiteľ dane nemá daňové nedoplatky, správca dane, ktorým je daňový úrad, mu zábezpeku na daň vráti v lehote do 30 dní. V prípade, ak daňovník bude mať daňové nedoplatky a správca dane započíta zábezpeku na daň s nedoplatkami, bude táto platba predstavovať zníženie pohľadávky správcu dane voči daňovníkovi. V prípade, ak by správca dane započítal zábezpeku na daň napr. s daňou z motorových vozidiel u živnostníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve, bude táto započítaná časť predstavovať daňový výdavok z dôvodu úhrady dane z motorových vozidiel. Preto samotné zaplatenie zábezpeky na daň nie je daňovým výdavkom u žiadneho daňovníka.


7. Splátky, pôžičky, úroky

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: prijatie pôžičky nepredstavuje pre podnikateľa zdaniteľný príjem, a takisto splátky istiny nepredstavujú daňový výdavok. Do daňových výdavkov však môže podnikateľ zahrnúť zaplatené úroky z pôžičky za predpokladu, že pôžička súvisí s podnikaním. Pokiaľ podnikateľ prefinancuje prostredníctvom pôžičky nákup hmotného majetku, napríklad automobilu, ten sa dostane do nákladov prostredníctvom odpisov. Nákladovou položkou potom budú úroky z pôžičky a odpisy automobilu, do daňových výdavkov nebudú vstupovať splátky. V prípade prenájmu nehnuteľnosti, ktorá bola prefinancovaná z hypotéky, úroky sú daňovým výdavkom za podmienky, že nehnuteľnosť je zaradená v obchodnom majetku podnikateľa. To znamená, že podnikateľ o nej účtuje, a napríklad uplatňuje odpisy.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: úver nie je poskytnutý na prefinancovanie výdavkov súvisiacich s podnikaním, nie je možné  považovať úroky za daňovo uznateľné výdavky. Splátky nie sú daňovým výdavkom v žiadnom prípade, a takisto aj v situácii, ak by sám živnostník poskytol pôžičku inému podnikateľovi alebo občanovi, výdaj finančných prostriedkov veriteľa nie je daňovým výdavkom.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad úroky z pôžičky prijatej prevádzkovateľom nákladnej prepravy na kúpu kamióna, zubára na kúpu zubárskeho kresla, pôžička na prefinancovanie nákupu tovaru pri začatí podnikania u majiteľa obchodu, úroky z  hypotéky na byt, ktorý je predmetom prenájmu a daňovník ho zaradil do majetku, úroky z pôžičky na prefinancovanie osobného automobilu právnika, ktorý má automobil zaradený v majetku, úroky z pôžičky u tlačiara na rozbehnutie výroby, úroky z pôžičky prijatej na účely prestavby nebytových priestorov na ambulanciu u veterinára, úroky z pôžičky na kúpu kuchynského zariadenia živnostníčky v oblasti cateringu, pokiaľ má toto zariadenie zaradené v majetku.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad úroky z pôžičky prijatej právnikom na prefinancovanie automobilu, ktorý nemá zaradený vo firemnom majetku, hoci ho používa aj na podnikanie, úroky z hypotéky na byt, ktorý majiteľ prenajíma, ale nezaradil ho do majetku, úroky z pôžičky na kúpu kuchynského zariadenia živnostníčky v oblasti cateringu, pokiaľ nemá kuchynské zariadenie zaradené v majetku, alebo ide o kúpu zariadenia do jej súkromnej kuchyne a pod.


8. Nákup PC, notebooku

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: preukážete, že výdavok využívate na podnikanie. Ide o štandardný výdavok.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: živnostník bez zamestnancov a bez viacerých prevádzkarní už vlastní viac ako 1 notebook a 1 PC. Je potrebné preukázať oprávnenosť a nutnosť viacerých počítačov.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: všetky povolania, pretože nutnosť vedenia administratívy je u všetkých živnostníkov rovnaká, napríklad  lekár, účtovník, športovec,  inštalatér, stavbár, daňový poradca, kominár, umelec, maklér atď.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad podnikateľ, ktorý uplatňuje tzv. paušálne výdavky. Taktiež takýto druh výdavku neuplatňuje  fyzická osoba, ak dosahuje a zdaňuje príjmy podľa § 7, t. j. z kapitálového majetku, napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky.


9. Pracovný obed

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: ide o typický výdavok na reprezentáciu, ktorý nevstupuje do daňových výdavkov. Živnostník má však nárok na daňový výdavok vo forme stravného, ktorého výšku limituje zákon o cestovných náhradách pre pásmo 5 – 12 hodín, do 31. 8. 2012 tak stravné predstavovalo hodnotu 3,80 eura za odpracovaný deň, a od 1. 9. 2012 to sú 4 eurá za odpracovaný deň. To však za predpokladu, že výdavok na stravné je preukázaný napríklad nákupom gastrolístkov, alebo dokladom o nákupe jedla v stravovacom zariadení. Ďalej musí byť splnená  podmienka, že živnostník nemá poskytnuté stravné ako zamestnanec a takisto cestovnú náhradu ako živnostník.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: pracovný obed nie je možné považovať za daňový výdavok. Ide o náklad na reprezentáciu, ktorý predstavuje nedaňový výdavok.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: pracovný obed predstavuje nedaňový náklad.


10. Chov psa  (krmivo, veterinár)

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: pes v podnikaní predstavuje dlhodobý majetok. Pri jeho obstaraní sa posudzuje jeho obstarávacia cena (vstupná cena) a podľa jej výšky sa pes zaúčtuje buď do daňových výdavkov (ak je do výšky 1 700 eur) alebo sa zaradí do hmotného majetku a pes sa účtovne a daňovo odpisuje. Chovná stanica účtuje o psovi ako o zásobe. Z uvedeného dôvodu je možné, aby si daňovník uplatnil ku psovi, ktorý mu slúži za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov (najčastejšie o ochranu majetku), súvisiace náklady a sú splnené ostatné podmienky. Náklady na krmivo, veterinára, obojok alebo iné náklady sú potom daňovými výdavkami, ak je pes „majetkom“ daňovníka, u ktorého takéto výdavky boli vynaložené.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: ide o psa, ktorý nie je „obchodným majetkom“ daňovníka alebo u takého daňovníka, ktorý využitie psa za účelom dosahovania, udržania alebo zabezpečenia príjmu nevie preukázať.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad chovná stanica, bezpečnostná služba, detektívna agentúra, predajca krmiva, ale aj výrobný závod s potrebou ochrany majetku umiestneného v exteriéri alebo autopožičovňa, ktorú pred kúpou psa opakovane vykradli.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: ide napríklad o účtovníka, ktorý má kanceláriu vo svojej obývačke a ochranná funkcia psa je najmä v súvislosti so súkromným majetkom účtovníka.   

 
11. Kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: ide o v vybavenie kuchynky pre zamestnancov v prevádzkarni. Alebo ak ide o vybavenie prenajímanej nehnuteľnosti.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: nesúvisí priamo s dosahovaním príjmu a podnikateľskou činnosťou.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad v prípade reštauračných služieb alebo ubytovacích služieb.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť:  nie je uznateľným výdavkom (nákladom) v kancelárii napr. advokáta, účtovníka, makléra.

 
12. Televízor

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: živnostník preukáže priamy súvis s podnikateľkou činnosťou a dosahovaním príjmu. Napríklad pri školeniach, prezentáciách a pod.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: nesúvisí priamo s dosahovaním príjmu.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad lektor, školiteľ, videopožičovňa, jazyková škola, reklamná agentúra, realitná agentúra, fitnescentrum, kadernícky salón, reštaurácia, hotel, ubytovacie zariadenie.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad pokrývač, murár, tesár, kováč, pekár... (ale ak preukážu priamy súvis s dosahovaním príjmu, aj tieto profesie môžu daný výdavok považovať za daňový). Výdavkom (nákladom) nebude  v kancelárii, v byte, kde bude takýto výdavok považovaný za výdavok na osobnú spotrebu podnikateľa.
 
13. Nákup odbornej literatúry

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: ide o odbornú literatúru pre daný odbor podnikania alebo priamo súvisí s dosahovaním príjmu v danom podnikaní a sú splnené ostatné podmienky.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: nesúvisí s podnikaním živnostníka a dosahovaním jeho zdaniteľného príjmu.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: každý, kto danú literatúru využíva na podnikanie, s cieľom dosahovania príjmov a výdavok, ako aj jeho využitie za účelom podnikania, vie preukázať.

 
14. Cestovné z domu do firmy (MHD)

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: cesta z domu do firmy sa nepovažuje za pracovnú cestu, a teda výdavok na túto cestu nie je daňovým výdavkom zamestnávateľa – daňovníka. Za daňový výdavok by sa cesta z domu považovala iba vtedy, ak by smerovala z domu priamo na obchodné stretnutie.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: štandardne sa nepovažuje za daňový výdavok.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: v prípade, ak zamestnanec má miesto výkonu práce doma, napr. je obchodným zástupcom na východnom Slovensku a zamestnávateľ má sídlo v Bratislave, potom budú výdavky na takúto cestu daňovými výdavkami.


15. Nápoje počas dňa (pitný režim)

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: takýto druh výdavku posudzujeme podľa § 19, ods. 2 ZoDP, t. j. daňové výdavky s odvolávkou na zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v ktorom v § 6 je zakotvená povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom ochranný nápoj a zabezpečenie pitného režimu. Poskytovanie nápojov zamestnancom je potrebné upraviť si v internej smernici.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: inou možnosťou je poskytovanie nápoja v rámci obeda, v tomto prípade spolu s hlavným jedlom bude výdavok v rozsahu 55 % hodnoty stravnej poukážky. Ďalej v žiadnom prípade nemôže ísť o alkoholické nápoje, sporná je i káva, vhodné nápoje sú minerálka, čaj.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: do úvahy je nutné brať charakter vykonávanej práce, prípadne i sezónnosť prác, druh nápoja, ktorý sa bude poskytovať, profesia, ktorej sa bude poskytovať. Daňový výdavok na pitný režim je iba v prípade, ak nie je zabezpečený pitnou vodou z vodovodu, resp. na stavbe, kde nie je prístup k pitnej vode, obchodný zástupca, resp. vodič z povolania.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: vo všeobecnosti každé povolanie, ktorého miestom výkonu práce je kancelária, kde je k dispozícii pitná voda (napríklad prostredníctvom vodovodu) a zároveň nie je teplota vyššia ako upravuje osobitný predpis.

16. Dekorácie kancelárie, napríklad obrazy

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: obrazy štandardne nie sú daňovým výdavkom. Za daňový výdavok by sa považovali iba u obchodníka, ktorý by ich evidoval ako tovar určený na predaj. Za daňový výdavok sa môžu považovať napríklad výdavky na umiestnenie certifikátov, osvedčení a podobne.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: priamo nesúvisí s dosiahnutím zdaniteľného príjmu ale plní iba reprezentačnú úlohu.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad obchodník s umením, starožitníctva.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad právnik, lekár, účtovník.

17. Mobilný paušál

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: mobilný paušál sa považuje za štandardný daňový výdavok. Rovnako však musí súvisieť s dosahovaním zdaniteľného príjmu.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: živnostník používa niekoľko telefónov a mobilných paušálov a nemá k nim zodpovedajúci počet prevádzok alebo zamestnancov alebo nevie inak preukázať ich súvis s dosahovaním zdaniteľného príjmu.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: všetky povolania za splnenia podmienky preukaznosti.


18. Denná tlač

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: denná tlač je posudzovaná najmä vzhľadom na jej obsah a splnenie všeobecných podmienok na jej daňovú uznateľnosť. Je rozdielne, ak si daňovník uplatňuje výdavok na Hospodárske noviny, pričom z dôvodu, že každý daňovník musí mať prehľad o svojich daňových a iných povinnostiach, môže ísť o daňový výdavok, alebo ak si bude uplatňovať výdavok na denníky s bulvárnym obsahom. Zároveň je pri daňovej kontrole posudzované použitie dennej tlače.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: si denník s bulvárnym obsahom bude uplatňovať do daňových výdavkov murár, môže byť ťažšie preukázané, ako súvisí táto tlač s jeho príjmami ako napríklad kaderníčka, ktorá musí zabezpečiť svojim klientkam komfort pri svojich službách.    
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad novinár, kaderník, lekár pre svojich pacientov do čakárne, avšak Hospodárske noviny si môže uplatniť väčšina profesií.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad spomínaný murár, ktorý si chce uplatniť bulvárne noviny.

19. Nákup nábytku

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: ide o vybavenie obchodných priestorov, kancelárie alebo iných prevádzkových priestorov využívaných na podnikanie alebo nábytok kúpený ako tovar.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: je nábytok nakúpený do súkromných priestorov alebo priestorov, ktoré nesúvisia s dosahovaným zdaniteľným  príjmom.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: všetky povolania, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom prevádzkarne, resp. iných obchodných priestorov.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad murár, kominár alebo tlmočník, ak nevyužívajú na výkon povolania žiadne obchodné priestory.


20. Čistiace prostriedky

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: sú splnené všeobecné podmienky na daňovú uznateľnosť výdavku. Pri posúdení výdavku na čistiace prostriedky je vhodným kritériom posúdiť, či čistiaci prostriedok bol využitý v podnikaní, alebo jeho využitie bolo aj v súkromnej sfére. V prípade nájmu kancelárie predstavuje daňový výdavok taký výdavok, ktorý bol na toaletný papier, ak ho nezabezpečuje prenajímateľ, alebo na čistiace potreby na riad alebo na podlahu.     
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: ich využitie daňovník nevie preukázať na spotrebu v podnikaní, napríklad výdavok na tablety do umývačky, ak daňovník nemá umývačku riadu, ani si ju neprenajíma, ani ju nemá vo výpožičke, daňovým výdavkom nebude.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad upratovačka, prenajímateľ nehnuteľnosti, reštaurácia, výrobný závod so zamestnancami.  


21. Návšteva u kozmetičky/kaderníčky

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: výdavky na osobnú potrebu daňovníka nie sú v zásade daňovo uznateľný výdavok. Sú však profesie, ktoré sú do značnej miery postavené na vzhľade či príťažlivosti osoby, ktorá plnenie poskytuje. Najčastejšie ide o umelecké profesie. V takomto prípade, keď môžeme tvrdiť, že bezchybný výzor je všeobecne akceptovanou podmienkou na profesionálne uplatnenie, môžeme považovať výdavky na kozmetičku, kaderníčku, a domnievam sa, že do istej miery aj na zubára, výdavkami nevyhnutnými na dosiahnutie príjmu a daňovník ich môže zahrnúť do daňových výdavkov.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok, ak: živnostník nepredáva takpovediac sám seba, nejde  o daňovo uznateľný výdavok. Príťažlivý vzhľad je síce dôležitý pre väčšinu živnostníkov a sympatie môžu zohrať určitú úlohu pri získavaní nových zákazníkov, náklady na vizáž, ako sú napríklad kozmetička, kaderníčka, však nie sú vo všeobecnosti daňovo uznateľnými výdavkami.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad modelka, herečka, moderátorka, spevák.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad účtovníčka, právnik,  lekár, murár, majiteľ novinového stánku.

22. Kancelárske potreby

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: je to štandardne uznateľný daňový výdavok pre všetkých živnostníkov za podmienky primeraného a preukázateľne spotrebovaného množstva.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok v prípade, ak: spotreba je neprimerane vysoká v porovnaní s potrebami a činnosťou živnostníka.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť:  každý, kto vie dokázať, že k svojej zdaniteľnej činnosti potrebuje kancelárske potreby.

 
23. Finančný poradca

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: výdavky napríklad na daňového poradcu sú štandardne uznateľný daňový výdavok. Výdavky na iné poradenské služby sú daňovo uznateľné, ak súvisia s podnikateľskou činnosťou živnostníka, resp. súvisia s dosahovaním zdaniteľného príjmu.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok v prípade, ak: poradenské služby nesúvisia s dosahovaným príjmom živnostníka, resp. s jeho podnikateľskou činnosťou.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť:  výdavky na daňového poradcu sú daňovými výdavkami pri všetkých povolaniach. Ak myslíme finančného poradcu ako investičného poradcu, tak len ak výdavky na poradenstvo súvisia s investovaním a dosahovaním príjmu z podnikania – napr. poskytovateľ pôžičiek a úverov, sprostredkovateľ finančných produktov a finančný agent, realitný agent a podobne.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: výdavky na finančného poradcu, ktoré nesúvisia s dosahovaním alebo ochranou zdaniteľného príjmu (napr. tesár, murár, automechanik...).


24. Odborné školenie

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: podnikateľ preukáže súvislosť so zabezpečením a udržaním príjmov podnikateľa (§ 2 písm. i ZDP). Výdavky sa posudzujú individuálne a  za hlavný zreteľ treba brať využívanie kvalifikácie pri dosahovaní, zabezpečovaní a udržaní svojich zdaniteľných príjmov.
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok v prípade, ak: sa súvislosť so zabezpečením a udržaním príjmov nepreukáže.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad atestácia lekára, odborné školenie k zmene daní pre účtovníkov, audítorov, jazykový kurz majiteľa, zamestnanca cestovnej kancelárie, doškoľovanie vodičov, povinné preškolenie zváračov, trénerský kurz športovca a pod.
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: sporný môže byť napríklad výdavok na jazykový kurz kominára, ak nevie preukázať, ako využije jazyk pri svojej profesii. Ak však kominár bude poskytovať svoje služby i v zahraničí, výdavok by sa mu mal uznať.

25. Vianočné posedenie

ÁNO, môže sa pokladať za výdavok, ak: by posedenie bolo spojené s určitou prezentáciou nových produktov, ochutnávkou výrobkov, školením zamestnancov, do určitej miery môžu byť výdavky s vianočným posedením daňovými nákladmi. Do daňovo uznateľných by sme zahrnuli výdavky na  poskytnuté vzorky k ochutnávke, prenájom miestnosti, prenájom premietacej techniky, ale takisto aj napríklad kalendár a fľašu vína do výšky 16,60 eura za kus, ak by boli v rámci večierka pozvaným hosťom poskytnuté. Vhodné je tieto drobné darčeky ošetriť logom, alebo aspoň doplniť vianočným pozdravom, aby prezentovali konkrétnu firmu.  
NIE, nemôže sa pokladať za výdavok v prípade, ak: ide o slávnostnú večeru, aperitív, speváka, ktorý sa na večierku zúčastnil, jednoducho všetko, čo má charakter pohostenia alebo zábavy.
Povolania, ktoré si výdavok môžu uplatniť: napríklad pekár, keď poskytne v rámci večierka na ochutnanie čerstvé pečivo, pripravené podľa najnovšej receptúry, ktorú práve zavádza na trh,  poisťovací maklér, ktorý spojí večierok so školením nových agentov, môže  prenájom miestnosti a techniky považovať za daňový výdavok, fľaše vína v darčekovej taške spolu s vizitkou realitného makléra, ktorý ich rozdá v rámci večierka svojim zákazníkom a pod.  
Povolania, ktoré si výdavok nemôžu uplatniť: napríklad slávnostná večera pre zákazníkov u architekta, zaplatenie známej televíznej osobnosti, ako moderátora večierka pre zamestnancov aj zákazníkov či už grafického štúdia, tlačiarne, jazykovej školy, účtovno-daňovoporadenskej kancelárie a pod., a je splnená podmienka reklamného predmetu.