04.09.2012, 23:59

Termínovník podnikateľa -- september 2012

Aké sú vaše povinnosti na tento mesiac?

Do 10. 9. 2012
Zdravotné a sociálne odvody
- Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za august za SZČO.
- Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie, do rezervného fondu solidarity, na poistenie v nezamestnanosti povinne poistenými SZČO a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami za august 2012.
- Zamestnávateľ odvedie poistné na dôchodkové poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom z príjmov vyplatených v auguste.

Do výplatného termínu
Odviesť poistné a zaslať výkazy
- Odvod preddavku na zdravotné poistenie za zamestnancov za august 2012.
- Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity z príjmov zamestnancov za august 2012.
- V lehote splatnosti predložiť sociálnej poisťovni elektronický výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
- Tvorba sociálneho fondu zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za august 2012.

Do 5 dní po výplatnom termíne
Zaplatiť preddavky na daň
- Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov z príjmov za august 2012.
- Najneskôr do konca mesiaca previesť finančné prostriedky sociálneho fondu na osobitný účet.

Do 17. 9. 2012
Odviesť zrážkovú daň
- Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v auguste 2012, oznámiť to správcovi dane.
- Odvod preddavku na zabezpečenie dane v prípade úhrady vykonanej v auguste 2012 v prípade daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo, ani sa tu obvykle nezdržujú. Oznámiť to správcovi dane.
- Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov musí Colnému úradu Bratislava nahlásiť množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za august 2012, i celkové množstvo od začiatku roka do konca augusta 2012.

do 20. 9. 2012
Registrácia pre DPH
- Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 eur. Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.
- Podať elektronicky súhrnný výkaz DPH za august 2012 pre platiteľov, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v EÚ, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch presiahla 100 000 eur.  

do 25. 9. 2012
Daňové priznanie k DPH
- Podať daňové priznanie k DPH za august 2012, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Podáva sa i negatívne daňové priznanie. Platiteľ registrovaný podľa § 5 a § 6  – zahraničná osoba nie je povinná priznanie podať, ak mu nevznikla daňová povinnosť. Zaplatiť DPH za august 2012.
Priznanie k spotrebnej dani
- Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov za august 2012 aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť. Zaplatiť túto daň.
- Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za august 2012 aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť. Zaplatiť túto daň. Netýka sa to platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo tichého fermentovaného nápoja a súčasne mu nevzniká daňová povinnosť zo šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja.
- Povinnosť malého samostatného pivovaru podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za august 2012 a zaplatiť spotrebnú daň.
- Povinnosť prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenia ovocia podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za august 2012. Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatého množstva liehu, dátumu výroby liehu a kópia žiadosti o výrobu destilátu. Zaplatiť túto daň.
- Prevádzkovateľ daňového skladu a dovozca cigariet musí oznámiť colnému úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu za august 2012 v členení  podľa obchodného názvu, ceny a kusov cigariet.
- Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, z uhlia a zo zemného plynu za august 2012. Ak daňová povinnosť nepresiahne 3,31 eura, nie je povinný podať daňové priznanie ani zaplatiť daň. Odvod tejto dane.

do 1. 10. 2012
Preddavky na daň a poistné
- Úhrada preddavkov na daň z príjmov za september 2012 vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Platí pre fyzickú a právnickú osobu, ktorých posledná známa daňová povinnosť bola vyššia ako 16 596,96 eura.
- Úhrada preddavkov na daň z príjmov pri štvrťročných preddavkoch za 3. štvrťrok 2012 vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Platí pre fyzickú a právnickú osobu, ktorých posledná známa daňová povinnosť bola vyššia ako 1 659,70 eura a nepresiahla 16 596,96 eura.
- Odvod mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak celková predpokladaná daň presiahne 8 292 eur.
- Odvod štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane za 3. štvrťrok 2012, ak predpokladaná daň presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur.
- Zamestnávateľ musí predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2012.
- Zamestnávateľ odvedie preddavky na zdravotné poistenie za august 2012 a poistné na sociálne poistenie, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do konca septembra 2012.
Koncesionárske poplatky
- Uhradiť platby za služby verejnosti poskytované RTS STV a Sro, ak sa úhrada platí mesačne. Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Bibiána Špániková,
spolupracovníčka spoločnosti
Poradca podnikateľa s. r. o.