23.01.2013, 00:00

Pomôžeme vám vyplniť daňové priznanie

Ako vyplniť tlačivo k bytu, domu či stavby? Na konkrétnych vzoroch vám ukážeme ako vyplniť riadok po riadku.

1. príklad: Rodina kúpila byt 30. 6. 2012. Byt je napísaný na jedného člena rodiny. Vlastní 3-izbový byt, ktorý má 82 m2 s balkónom vo výmere 6 m2, s pivnicou s rozlohou 11 m2. Bytový dom má aj podzemnú garáž, kde rodine patrí jedno miesto na parkovanie s rozlohou 6 m2.

Ako prvé vyplníte tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľnosti. V ňom konkrétne vyplníte nasledujúce položky: druh priznania, rok, rodné číslo, priezvisko, meno a celú kolónku adresy trvalého pobytu, kde uvediete svoje osobné údaje (meno, rodné číslo, adresa). Tlačivo vypĺňa vlastník nehnuteľnosti, ktorý je zapísaný v katastri.

PRIZNANIE K DANI Z BYTOV
K jednotlivým riadkom:

Riadok 5 – uveďte pridelené súpisné číslo bytového domu z listu vlastníctva.
Riadok 6 – názov katastrálneho územia, v ktorom sa byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádza. Nájdete ho v liste vlastníctva.
Riadok 7 –  číslo parcely, na ktorej sa označený byt alebo nebytový priestor v bytovom
dome nachádza. Nájdete ho v liste vlastníctva.
Riadok 8 – číslo bytu z listu vlastníctva.
Riadok 9 – označte krížikom právny vzťah daňovníka k bytu alebo nebytovému priestoru v bytovom dome.
Riadok 10 – označte krížikom, o aké spoluvlastníctvo ide.
Riadok 11, 12, 13 –  tieto riadky vyplňte len vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
Riadok 14 – uveďte stručný opis bytu.
Riadok 15 – tento stĺpec je potrebné vyplniť vtedy, ak ste byt nadobudli vydražením. Prípadne môžete uviesť dátum, kedy ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti.
Riadok 17a) – uveďte výmeru podlahových plôch bytu v m2, pričom v našom prípade uvediete plochu bytového priestoru spolu s pivnicou. BEZ balkóna, ktorý sa nezapočítava. Teda 82 m2 + 11 m2 = 93 m2.
Riadok 17b) – uveďte výmeru podlahových plôch nebytového priestoru, v našom prípade je to garážové státie v rozlohe 36 m2 (box 6m2 + podiel na príjazdových komunikáciách 30 m2). Pri garážovom státí sa okrem samotného boxu na státie musí na účely zdanenia pripočítať aj podiel na príjazdových komunikáciách celého nebytového priestoru. Pri garážovom státí sa okrem samotného boxu na státie musí na účely zdanenia pripočítať aj podiel na príjazdových komunikáciách celého nebytového priestoru.
Riadok 19a), 19b) – výmera podlahových plôch bytu a nebytových priestorov v bytovom dome oslobodených od dane z bytov. V prípade, ak ste dôchodca alebo ZŤP, informujte sa vo vlastnej obci, či máte nárok na oslobodenie od dane a uveďte výmeru podlahových plôch bytu alebo nebytového priestoru, ktoré podliehajú oslobodeniu.
Tabuľka pod riadkami
– uveďte číslo nebytového priestoru
– účel využitia nebytového priestoru – napríklad na garážovanie, podnikanie
– výmeru podlahových plôch nebytového priestoru v bytovom dome v m2.

Zdroj: HN, Mestský úrad Bratislava

[[{"type":"hn-image","fid":"199139"}]]

2. príklad: Pán Ján Železný nadobudol v roku 2012 vo Zvolene do výlučného vlastníctva jednopodlažný rodinný dom vo výmere 145 m2, ktorý slúži na bývanie, zastavanú plochu (parcela č. 124/1) vo výmere 205 m2, záhradu (parcela č. 217/1) vo výmere 475 m2, ornú pôdu (parcela č. 74/8) vo výmere 1 245 m2 a stavebný pozemok (parcela č. 3478/1) vo výmere 531 m2. 
Správca dane oslobodil od dane zo stavieb stavby, ktoré sú vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov. Keďže daňovník nedosiahol uvedený vek, neuvádza vlastnícke práva k stavbe v prílohe k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona o miestnych daniach.  

Vznikne mu povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. V priznaní vyplní II. oddiel PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV, III. oddiel PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB, stavba slúžiaca na jeden účel.

K jednotlivým riadkom:
Priznanie k dani z pozemkov
– uvedie rodné číslo a obec
Riadok 6 – právny vzťah – vlastník
– v tabuľke rozpíše jednotlivé čísla parciel, výmeru a druh pozemku. Prvú položku tvorí zastavaná plocha – tu však od 205 m2 odpočíta časť zastavanú domom, teda 205 – 145 = 60 m2, čo uvedie aj do poznámky.

Priznanie k dani zo stavieb – stavby slúžiaca na jeden účel
– uvedie rodné číslo, obec, ulicu a číslo domu, názov katastrálneho územia, číslo parcely
Riadok 8 – právny vzťah – vlastník
Riadok 15 – druh stavby – označí bod a) stavby na bývanie a drobné stavby
Riadok 16 – výmera domu je 145 m2
Riadok 17 – dom má jedno nadzemné podlažie

 

 

Vypracovali:  Ing. Elena Račková , JUDr. Lýdia Pagáčová, spolupracovníčky Poradcu podnikateľa