07.04.2010, 00:00

Správcu sa zbavte výpoveďou alebo dohodou

Ak nie ste pri spravovaní vašich bytov spokojní so správcovskou spoločnosťou a v dome nie sú ľudia, ktorí by si "trúfli" na správu v rámci spoločenstva, vymeňte správcu. Zmluva so správcom zvyčajne býva uzavretá na dobu neurčitú. Ak nie ste spokojní, nečakajte. "Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu je, respektíve mal by byť jednoznačne deklarovaný v zmluve o výkone správy. Väčšinou ide o výpoveď jednostrannú s výpovednou lehotou, ale obyčajne je možnosť dohody dvoch strán s okamžitou platnosťou, a tiež býva možnosť ukončenia vzťahu po zvlášť závažnom porušení zmluvy jednou zo strán," hovorí Elena Miklová z Centra pre spoločenstvá a správu domov. Samotnej výpovedi však musí predchádzať takéto rozhodnutie vlastníkov nadpolovičnou väčšinou na schôdzi vlastníkov. Zmluvu však môže zrušiť aj druhá strana, teda správca. Tu však zákon stanovuje obmedzenie. Ak totiž správca vypovedal zmluvu o výkone správy a vlastníci neuzatvorili zmluvu s iným správcom, alebo nevytvorili spoločenstvo, správca nemôže ukončiť výkon správy. "V prípade, že do jedného roka od výpovede neuzatvoria vlastníci bytov zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo nezaložia založené spoločenstvo, vzniká spoločenstvo vlastníkov bytov "automaticky" priamo zo zákona. Na spoločenstvo v takom prípade prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu," hovorí Andrej Jurikovič zo správcovskej spoločnosti Spokojné bývanie. Správca je povinný o vzniku spoločenstva písomne informovať všetkých vlastníkov bytov v dome a zabezpečiť registráciu spoločenstva na príslušnom správnom orgáne.