Odvody na zdravotné a sociálne poistenie predstavujú pre mnohých živnostníkov veľkú finančnú záťaž. Najmä v čase krízy, keď klesol dopyt po mnohých remeselných živnostiach, môžu znamenať obrovský problém.

Ten sa dá na čas eliminovať - pozastavením živnosti. "Pozastavenie prevádzkovania živnosti sa považuje za zánik živnosti, po zániku živnosti nie je živnostník povinný platiť poistné na sociálne poistenie,“ potvrdila Daniela Rodinová z mediálneho odboru ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri zastavení živnosti to treba ohlásiť poisťovniam do ôsmich dní.

Dôvod netreba uvádzať
Zákon o živnostenskom podnikaní teda dovoľuje živnostníkovi, aby svoju činnosť na určitý čas pozastavil. "Môže tak urobiť z vlastného rozhodnutia, ale môže tak na druhej strane urobiť aj živnostenský úrad,“ hovorí Viola Kromerová zo Slovenského živnostenského zväzu. Robí sa tak písomne prostredníctvom oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, v ktorom sa uvádza čas pozastavenia.

Nemusí sa uviesť dôvod

V praxi sa k takejto možnosti prikláňajú živnostníci veľmi často. "Napríklad ak je niekto držiteľom živnostenského oprávnenia na viacero činností, avšak niektorá zaznamenala útlm, alebo ju jednoducho nevykonáva - teda ju pozastaví. Môže však ísť aj o sezónne činnosti či napríklad rozhodnutie študovať dennou formou. Situácie môžu byť rôzne, ale je veľmi dôležité, aby si živnostník presne zadefinoval, prečo pozastavuje činnosť, a najmä musí dotiahnuť všetky formality, teda oznámiť to na všetky príslušné úrady, pripadne aj zrušiť podnikateľský účet v banke,“ dodáva Kromerová.

Veľmi často sa však využíva možnosť pozastavenia najmä preto, aby sa živnostníci vyhli plateniu odvodov, najmä do Sociálnej poisťovne. Začínajúci podnikateľ musí hneď od začiatku platiť odvody na zdravotné poistenie. Pokiaľ ide o Sociálnu poisťovňu, tam začína platiť až od 1. júla nasledujúceho roka, teda po tom, čo prvýkrát podá daňové priznanie z príjmov z podnikania. Ak sa teda živnostník rozhodne pozastaviť svoju činnosť napríklad od mája do decembra, a potom začne znova podnikať, pokračuje v platení zdravotného poistenia ako predtým. Avšak odvody do Sociálnej poisťovne začne platiť až od 1. júla nasledujúceho roku, pretože v danom roku mal k 1. júlu činnosť prerušenú. Nemal teda ani povinnosť predložiť do 30. júna výpis z daňového priznania do Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ ide o podnikateľa, ktorému už na základe príjmu zo živnosti vznikla povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové, môže živnosť ukončiť a dňom ukončenia zaniká povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. Založením novej živnosti sa považuje za novozačínajúceho živnostníka, ktorý nemá povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové až do 1. júla nasledujúceho roka.

Najviac na tri roky
Netreba zabudnúť na to, že pozastavenie živnosti je možné minimálne na pol roka. Novela zákona o živnostenskom podnikaní od júna určila už aj maximálnu hranicu pozastavenia, a to prerušenie maximálne na tri roky. "Je veľmi dôležité, aby mal živnostník na pamäti, kedy sa mu končí pozastavenie. Živnosť sa totiž obnoví automaticky na druhý deň po uplynutí lehoty,“ pripomína Kromerová. Pozastaviť živnosť je možné aj opakovane, prípadne je možné čas prerušenia dlhší ako polrok predčasne zrušiť.

Otázka je - čo ďalej?
Pri pozastavení živnosti však musí živnostník riešiť aj to, čo vlastne ďalej - či má okrem toho aj inú zárobkovú činnosť, alebo zostane úplne bez práce. Od toho sa totiž odvíjajú ďalšie povinnosti voči poisťovniam.

Ak je napríklad živnostník aj zamestnancom, pri prerušení živnosti sa odhlási so zdravotnej a Sociálnej poisťovne, a je to vybavené. Odvody za neho platí ďalej totiž zamestnávateľ. Ak však živnosť bola jediným príjmom, a po prerušení zostane doma, má nejaké povinnosti voči zdravotnej poisťovni. Ak zostane, takpovediac, dobrovoľne nezamestnaný, teda neprihlási sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie, musí si platiť zdravotné odvody ako samoplatca. "Zdravotnej poisťovni musí oznámiť prerušenie živnosti. Čestne vyhlási, že je osobou dobrovoľne nezamestnanou a preddavky na poistné bude uhrádzať ako samoplatca. Ako samoplatca bude platiť sumu 28,92 eura za kalendárny mesiac,“ spresňuje špecialista pre externú a internú komunikáciu zdravotnej poisťovne Dôvera Radoslava Miklášová.

Pozastavenie živnosti

- urobiť tak možno minimálne na pol roka a maximálne na tri roky 

- po uplynutí lehoty živnosť nezaniká, ale sa automaticky obnovuje 

- žiadosť o pozastavenie sa podáva na príslušnom živnostenskom úrade, poplatok je 4 eurá 

- treba presne uviesť, na aký čas sa výkon živnostenského oprávnenia pozastavuje, nie je nutné uvádzať dôvod