Naše súdy pri rozvode manželov väčšinou deti zverujú do výchovy matkám a otcom ich "zapožičajú“ len na každý druhý víkend. Doteraz sa mohli rodičia starať o svoje dieťa striedavo iba vtedy, ak sa medzi sebou na tom dohodli, uzatvorili dohodu a súd ju potom schválil. Od júla sa to môže zásadne zmeniť.

[[{"type":"hn-image","fid":"98459","colorbox":"600x400"}]] 

Zmeny umožnila novela zákona o rodine. Striedavú starostlivosť môže súd schváliť aj vtedy, ak jeden z rodičov uzatvorenie takejto dohody blokuje. "Súd má prerokovať žiadosť o striedavú starostlivosť aj v prípade, že o ňu žiada len jeden rodič, alebo je jeden rodič proti, alebo žiadajú obaja rodičia o zverenie do svojej starostlivosti,“ hovorí Barbora Kamrlová, predsedníčka občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti.

A čo súdy
Veľkou neznámou napriek jednoznačnému zneniu v zákone bude rozhodovanie slovenskej justície. Ak jeden z rodičov podá návrh na striedavú starostlivosť bez dohody s druhým partnerom, ako môže rozhodnúť súd, čo by mal zohľadniť a kedy môže návrh zamietnuť? "V zákone nie je celkom presne definované, čo je "záujem dieťaťa“, čo je "stabilita výchovného prostredia“. Táto nepresnosť sa často využíva spolu so stereotypmi a postojmi na izoláciu otca s výnimkou jeho financií.

V zákone o rodine je však priamo napísané, že dieťa má právo na oboch rodičov, že obaja rodičia, teda aj rodič, ktorému nie je zverené dieťa, sú stále rodičom a zákonným zástupcom dieťaťa. Kamrlová dodala, že verejná a odborná mienka si bude viac všímať a zohľadňovať pocity detí, a v takomto prípade sa striedavá starostlivosť na Slovensku ujme.

[[{"type":"hn-image","fid":"98460","attributes":{"width":"504","height":"221"}}]]


Aj bez súhlasu exmanžela
Novela má umožniť obom rodičom zabezpečovať výchovu o maloletého po rozvode manželstva na rovnakej úrovni. Týkať sa to bude aj nemanželských detí. Podľa zákona musia byť obaja rodičia spôsobilí dieťa riadne vychovávať, musia mať záujem ho vychovávať či už samostatne alebo vo forme striedavej starostlivosti. Striedavá starostlivosť musí byť v záujme maloletého a týmto spôsobom budú lepšie zabezpečené potreby dieťaťa.

Striedavú starostlivosť súdy budú môcť aplikovať aj v prípade, že jeden z rodičov s takouto úpravou nebude súhlasiť. "Pokiaľ jeden z rodičov prejaví záujem o striedavú starostlivosť, bude povinnosťou súdu skúmať, či je takáto úprava v záujme dieťaťa a za splnenia uvedených zákonných podmienok súd môže zveriť maloletého do striedavej starostlivosti aj proti vôli druhého rodiča,“ vysvetľuje advokát Martin Hurtaj.

Podľa vzoru iných krajín
V niektorých krajinách tvorí striedavá starostlivosť štvrtinu všetkých prípadov porozvodovej výchovy. V Česku platí tento inštitút už od roku 1998. Napriek tomu sa veľmi nevyužíva. Dá sa preto odhadnúť, ako ho budú rodičia využívať na Slovensku? "Rodičia budú využívať striedavú starostlivosť v tej miere, v akej im túto možnosť uľahčia súdy a orgány sociálnej starostlivosti. Nezáleží totiž len na rodičoch, ale i na tom, či bude štátny aparát robiť prekážky striedavej starostlivosti tak ako v Česku, alebo, naopak, túto formu porozvodovej výchovy bude brať ako jednu z možných a vhodných alternatív,“ hovorí Luboš Patera z českého združenia Spravedlnost dětem.


Príklad
Manžel živnostník sa dohodne s bývalou manželkou, ktorá je zamestnaná, na striedavej starostlivosti tak, že on sa bude starať o dieťa 5 mesiacov a exmanželka 7 mesiacov. Ako si rozdelia daňový bonus?
"Ak dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené, vyživuje v domácnosti pomernú časť roka jeden daňovník a zostávajúcu časť druhý, môže si každý z nich uplatniť pomernú časť daňového bonusu za to obdobie, v ktorom žil v domácnosti s týmto nezaopatreným dieťaťom. V našom príklade si otec detí - živnostník uplatní daňový bonus za 5 mesiacov, v ktorých boli deti v jeho osobnej starostlivosti, a matka detí za 7 mesiacov, v ktorých boli deti v jej osobnej starostlivosti. Musia pritom splniť podmienku, že dosiahnu v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo zdaniteľné príjmy z podnikania aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykážu základ dane. Pre zdaňovacie obdobie ide o dosiahnutie príjmu aspoň 1 846,20 eura zo závislej činnosti alebo príjmu z podnikania a vykázanie základu dane.
Zdroj: Miroslav Dobák, hovorca Daňového riaditeľstva

***********************

Čo by mal vedieť rodič, ktorý chce pre dieťa striedavú starostlivosť(infografika)
Kde nájdete potrebné informácie
www.striedavka.sk
www.ligaotcov.sk
Dohoda
Najlepším riešením je dohoda exmanželov na striedavej starostlivosti
Kto môže požiadať o "striedavku“
O striedavú starostlivosť môže požiadať aj ten rodič, ktorý chce zmeniť nevyhovujúce rozhodnutie súdu
Požiadať o ňu môžu aj nezosobášení rodičia - rozhoduje zápis v rodnom liste dieťaťa
Za akých podmienok
Rodičia nemusia bývať v tom istom meste
Prekážkou nie je ani pobyt jedného z rodičov v zahraničí
Návrh na súd
Ak dohoda nie je možná, partner môže podať návrh na súd. Ak jeden rodič spochybní druhého, súd si vyžiada posudok od psychológa a kurátora
O striedavú starostlivosť možno požiadať aj predbežným rozhodnutím súdu, aby súd netrval roky. Vhodné je uzavrieť dohodu u mediátora.
Aj bez súhlasu partnera
Ak o ňu požiada jeden z rodičov, druhý ju nemôže blokovať
Je na rozhodnutí súdu, či ju nariadi aj keď o ňu nepožiada ani jeden z rodičov. Súd ju môže nariadiť bez kladného vyjadrenia rodičov.