Pán Peter Nehnuteľný si vlani kúpil spolu s manželkou dvojizbový byt v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ktorý má balkón a malú pivnicu. Podľa zákona mu teda vyplýva podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Byt má rozlohu 52 m2, pivnica 1,2 m2. Vyplnené tlačivo pána Nehnuteľného bude vyzerať nasledujúco.

Záhlavie daňového priznania

- Ide o riadne priznanie, vyplní sa teda hneď prvá kolónka; priznanie je na rok 2010

Oddiel I

- Daňovník vyplní údaje o sebe, v tomto prípade rodné číslo, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo

Oddiel II

- Pán Nehnuteľný túto časť preskočí. Pozemok pod bytovým domom, kde má pán Nehnuteľný spoluvlastnícky podiel, sa nepočíta. Iné by to bolo v prípade, ak by k bytu kúpil aj priľahlý pozemok.

Oddiel III

- Takisto sa v tomto prípade preskočí

Oddiel IV

- Daňovník uvedie rodné číslo, obec, ulicu, číslo domu, názov katastrálneho územia - väčšie mestá majú katastre rozdelené podľa častí, v tomto prípade ide o katastrálne územie Bratislava-Petržalka, číslo parcely, číslo bytu

Riadok 9 - pán Nehnuteľný je vlastníkom bytu, vyznačí kolónku vlastník

Riadok 10 - byt nadobudol spolu s manželkou v rámci bezpodielového spoluvlastníctva

Riadok 11 - v rámci bezpodielového spoluvlastníctva sú dvaja majitelia bytu

Riadok 12 - pán Nehnuteľný vyznačil nie, keďže uvádza seba ako daňovníka

Riadok 13 - Treba určiť stručný opis bytu s nebytovým priestorom

Riadok 14 - vyplní sa v prípade oslobodenie od platenia dane

Riadok 15a - určí sa výmera bytu, bez balkóna či lodžie, pripočíta sa aj rozloha pivnice

Riadok 16a, b - vyplní sa len v prípade oslobodenia

Riadok 17a - v tomto prípade zhodný s riadkom 15

Riadok 18 a - číslo z riadku 15a sa zaokrúhli smerom nahor na celé m2

Riadok 19 - ročná sadzba dane za byt podľa sadzobníka mestského úradu

Riadok 21a - vynásobí sa z riadku 18a rozloha bytu s riadkom 19 sadzbou za m2

Riadok 24 - daň na úhradu z riadku 21 a

Oddiel V - Sumarizácia

Riadok 5 - v tomto prípade uvedieme jeden byt

Riadok 6 - uvedie sa vypočítaná daň z riadku 24

Riadok 7 - súčet predchádzajúcich súm, tu len z riadku 6

Riadok 8 - sumu z predchádzajúceho riadka zaokrúhlime na eurocenty nadol
[[{"type":"hn-image","fid":"89019"}]]

Na konci tlačiva

- Treba uviesť počet príloh - tu uvedieme dve (kópia kúpnej zmluvy a list vlastníctva)

- Netreba zabudnúť vyplniť dátum a priznanie podpísať
[[{"type":"hn-image","fid":"89020"}]]