28.04.2010, 00:00

Ťarchu na majetok musíte dať zapísať

Ak si chcete kúpiť byt na hypotéku, musíte po podaní vašej žiadosti v banke podpísať úverovú a záložnú zmluvu o zriadení záložného práva na zakladanú nehnuteľnosť medzi bankou a vami ako vlastníkom nehnuteľnosti. Záložné právo sa musí zapísať do listu vlastníctva. Úver však môžete zabezpečiť aj inou nehnuteľnosťou než tou, ktorú budete financovať z úveru.

Cesta na kataster
Záložné zmluvy, návrh na vklad do katastra a úverovú zmluvu zanesiete na katastrálny úrad, ktorý vám potvrdí ich prijatie do návrhu na vklad do katastra. Za podanie návrhu na vklad záložného práva do katastra zaplatíte 66 eur. Urýchlený návrh vás bude stáť 265,50 eura a kataster potom vykoná vklad do 15 dní od dátumu jeho podania.

Takáto je postupnosť krokov pri vybavovaní hypotéky, banky pri posudzovaní vašej žiadosti však postupujú rôzne. Všade ale musíte predložiť dokumenty preukazujúce váš príjem. "Klient banke predkladá výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, pôvodnú kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a podobne, dokument preukazujúci vek stavby a znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti," hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. Ak sa z úveru financuje výstavba či rekonštrukcia nehnuteľnosti, banka žiada predloženie stavebného povolenia a podľa typu úveru aj faktúry za dodaný materiál a práce. Klient UniCredit Bank môže úver čerpať už do 2 dní od predloženia dokumentov. UniCredit Bank postačuje z katastra iba predloženie návrhu na vklad záložného práva s pečiatkou príslušného katastra, originál listu vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti.

Dodatočnými dokladmi k čerpaniu úveru je predloženie vinkulácie poistenia nehnuteľnosti v prospech banky.

List s plombou na druhý deň
V Dexii banke sa zaväzujete, že do troch pracovných dní po podpísaní záložnej zmluvy podáte na príslušnú správu katastra návrh na vklad záložného práva v prospech banky. "Klient podáva návrh na vklad záložného práva a zmluvu o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok. V snahe vyjsť klientovi v ústrety a urýchliť poskytnutie úveru povolí banka čerpanie aj na základe listu vlastníctva s plombou, ktoré kataster vydá klientovi najskôr na druhý deň po podaní návrhu na vklad záložného práva," hovorí Michal Fúrik, manažér pre externú komunikáciu Dexia banka Slovensko. K čerpaniu úveru potom predložíte návrh na vklad záložného práva potvrdený katastrom o jeho prevzatí a list vlastníctva s plombou vydaným katastrom alebo z katastrálneho portálu, pokiaľ banka povolila čerpanie úveru na plombu. Ak nepovolila, klient predloží rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu záložného práva a súčasne list vlastníctva doručeného spolu s týmto rozhodnutím alebo list vlastníctva použiteľný na právne úkony.

Peniaze do piatich dní
V ČSOB sa k čerpaniu úveru hypotekárneho typu požaduje predloženie návrhu na vklad záložného práva potvrdený správou katastra a list vlastníctva zo dňa podania záložných zmlúv na katastri. "Klient má k dispozícii na účte finančné prostriedky najneskôr do 5 dní od podania žiadosti o čerpanie," povedala Zuzana Francúzová, hovorkyňa ČSOB.
Tatra banka požaduje od klientov pri štandardnom čerpaní predloženie právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu a originál listu vlastníctva so zapísanou ťarchou. Pri zrýchlenom čerpaní od 1. mája bude návrh na vklad s označením začatia konania na katastri a originál listu vlastníctva.
Slovenská sporiteľňa podľa hovorcu Štefana Frimmera zabezpečí prípravu všetkých dokumentov spojených s poskytnutím úveru. Poradca okrem toho, že pripraví zmluvnú a zabezpečovaciu dokumentáciu, poskytne klientovi aj informácie o postupe pri zriadení záložného práva, o priebehu čerpania úveru.

Päť krokov k vybaveniu úveru na bývanie (infografika)

1. Návšteva banky
Na stretnutí so zamestnancom banky:
-- získate základné informácie o podmienkach poskytnutia úveru,
" prekonzultujete s bankou váš investičný zámer a banka posúdi vašu bonitu a vypočíta predbežnú možnú výšku úveru,
" môžete požiadať o jednoduché a rýchle ocenenie zakladanej nehnuteľnosti alebo vám poradíme pri výbere súdneho znalca, ktorý vám vypracuje znalecký posudok

2. Podanie žiadosti o úver
K žiadosti predložíte doklady totožnosti a ak ste sa rozhodli nevyužiť ocenenie zakladanej nehnuteľnosti našim pracovníkom, predložíte aj znalecký posudok. Doklad o príjme predkladať nemusíte, banka si ho sama overí v Sociálnej poisťovni.

3. Podpis zmluvných dokumentov
Po podaní vašej žiadosti vás banka bude do niekoľkých dní telefonicky informovať o definitívnom výsledku posúdenia vašej bonity -- schválení úveru.
Následne vás vyzve na podpis zmluvných dokumentov (Úverová zmluva, Záložná zmluva,Návrh na vklad záložného práva), ktoré podpíšete na pobočke banky.

4. Návšteva katastra
Záložné zmluvy, Návrh na vklad do katastra a úverovú zmluvu zanesiete na Katastrálny úrad, ktorý vám potvrdí ich prijatie do Návrhu na vklad do katastra.

5. Čerpanie úveru
hypotéku môžete čerpať po predložení potvrdeného návrhu na vklad a preverení zápisu plomby na liste vlastníctva na internetovej stránke katastra (resp. od 1.5. aj na základe predloženého listu vlastníctva s plombou vyznačujúcou podanie návrhu na vklad záložného práva) zo strany banky. Termín čerpania si stanovíte sami po splnení podmienok uvedených v úverovej zmluve. Peniaze vám banka môže poukázať priamo na váš bežný účet alebo ich poukáže na účet predávajúceho.
1. Do banky si prineste so sebou dva doklady totožnosti a znalecký posudok nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako zabezpečenie úveru a doklad k financovanej nehnuteľnosti (napríklad kúpnu zmluvu, stavebné povolenie či list vlastníctva).
2. Úver môžete zabezpečiť kupovanou alebo inou nehnuteľnosťou. Overte si, či vaša nehnuteľnosť môže byť použitá ako predmet záložného práva.
3. Ak vám banka schváli úver, podpíšete úverovú zmluvu a záložné zmluvy. Záložné zmluvy spolu s návrhom na vklad záložného práva podáte do katastra nehnuteľností.
4. Potvrdený návrh na vklad záložného práva z katastra nehnuteľností a list vlastníctva s plombou prineste do banky.
5. Vybavte si poistenie k nehnuteľnosti, ktorou chcete úver zabezpečiť.
Zdroj: VÚB