12.05.2010, 00:00

Pri zmene účtovníctva dajte pozor na inventarizáciu

Slovenská legislatíva dovoľuje podnikateľom využiť viacero druhov spracúvania účtovníctva, od využívania paušálnych výdavkov a daňovej evidencia ako zjednodušených foriem evidencie, cez jednoduché účtovníctvo až po podvojné účtovníctvo. Legislatíva zároveň určuje, kedy ktorý spôsob môžete alebo musíte využiť.

 

[[{"type":"hn-image","fid":"95657","colorbox":"600x400"}]]

Rozhodne zákon
Aj pri rozhodnutí podnikateľa, že chce svoju dokumentáciu spracúvať v jednoduchom účtovníctve, je dôležité to, akou[[{"type":"hn-image","fid":"95659","attributes":{"class":"right","width":"246","height":"1186"}}]]  "formou“ podniká. Ako drobný živnostník môže používať jednoduché účtovníctvo. Avšak ak sa rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzením, musí z jednoduchého účtovníctva prejsť na podvojné. "Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa ustanovené podmienky na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Uskutočňuje sa vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovnej jednotke nastali skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre zmenu účtovnej sústavy. Prechod z jednej sústavy účtovníctva do druhej nie je potrebné hlásiť správcovi dane,“ potvrdzuje daňová poradkyňa Miriam Buliková.

 

Legislatívne takýto prechod upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 21378/2003-92. Postup možno rozdeliť do troch krokov. "Prvým je uzatvorenie jednoduchého účtovníctva k poslednému dňu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, druhým otvorenie účtovných kníh v podvojnom účtovníctve k prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia a tretím - po otvorení účtovných kníh v podvojnom účtovníctve zaúčtovanie účtovných prípadov mesiaca januára, ktoré vyplývajú zo zmeny metódy,“ dodáva Buliková.

Správna inventarizácia
Podstatou uzávierkových prác je inventarizácia. Tá sa má vykonať dôsledne, pretože inventúrne súpisy a inventarizačný zápis budú spolu s účtovnými knihami jednoduchého účtovníctva podkladom, na základe ktorého sa budú otvárať účtovné knihy v podvojnom účtovníctve. "Pri inventarizácii zásob treba určiť spôsob ich obstarania a pri odplatne obstaraných zásobách, či boli uhradené. Pri inventarizácii každej pohľadávky treba posúdiť, či jej úhrada v sústave jednoduchého účtovníctva by predstavovala zdaniteľný príjem (v sústave podvojného účtovníctva jej vznik by sa účtoval v prospech výnosu). Pri inventarizácii každého záväzku, naopak, treba posúdiť, či jeho úhrada v sústave jednoduchého účtovníctva by predstavovala daňový výdavok (v sústave podvojného účtovníctva by sa účtovala ako náklad),“ dodáva Buliková.

Počiatočné stavy
Presný postup uzatvárania účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve je takisto upravený v Opatrení Ministerstva financií SR č. 23 586/2002-92. Určuje podrobnosti o postupoch účtovania a o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. "Na podklade údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa zostaví účtovná závierka na predpísaných tlačivách,“ dodáva Buliková.
Účtovné knihy v podvojnom účtovníctve sa následne otvoria k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po bežnom účtovnom období. Pri otvorení účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva údaje z účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva sa účtujú ako začiatočné stavy príslušných účtov vytvorených v rámci účtovného rozvrhu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový.