Popri pracovnej zmluve, ktorú ste uzatvorili so zamestnávateľom, môžete pokojne uzatvoriť aj ďalšiu pracovnú zmluvu či dohodu. Zákonník práce takúto možnosť nevylučuje, ani ju nezakazuje. Môžete pritom uzavrieť viacero pracovných zmlúv, alebo popri pracovnej zmluve uzatvoriť jednu či viac dohôd. Treba však dať pozor na určité veci.

Pravidlá pri dohodách

- zamestnanec môže uzatvoriť neobmedzené množstvo rôznych dohôd - o výkone práce, pracovnej činnosti aj dohôd o brigádnickej práci študenta
- na základe dohody o vykonaní práce zamestnanec nemôže pre jedného zamestnávateľa odpracovať viac ako 350 hodín za jeden kalendárny rok; toto pravidlo platí bez ohľadu na to, aké množstvo dohôd o vykonaní práce majú medzi sebou uzavreté
- zamestnanec môže mať uzatvorené dohody o vykonaní práce s viacerými zamestnávateľmi; pre každého z nich môže odpracovať najviac 350 hodín za kalendárny rok
- na základe dohody o pracovnej činnosti zamestnanec nemôže pre jedného zamestnávateľa odpracovať viac ako 10 hodín týždenne
- na základe dohody o brigádnickej práci študenta zamestnanec - študent nemôže pre jedného zamestnávateľa odpracovať viac ako polovicu týždenného pracovného času. Dodržiavanie dohodnutého rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 po sebe idúcich mesiacov.
- z dohôd sa platí daň rovnako ako z pracovnej zmluvy
- z odvodov sa platí len garančné poistenie a úrazové poistenie

Zdroj: AK ŠKOREC, HRNČIAR, MATEJKA & partners.

Zákaz konkurencie
Treba si najmä vedieť zladiť pracovnú dobu. "Je potrebné, aby zamestnanec riadne plnil svoje povinnosti z každého pracovného pomeru. Keďže zamestnanec je povinný byť k dispozícii zamestnávateľovi počas celej pracovnej doby, pracovné doby jednotlivých pracovných pomerov by sa nemali prekrývať,“ hovorí Michal Zeman z advokátskej kancelárie ČECHOVÁ & PARTNERS.

Ešte viac si však treba všímať takzvaný zákaz konkurencie - zamestnanec môže popri pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. "Zákaz sa vzťahuje na predmet činnosti zamestnávateľa, a nie na prácu, ktorú zamestnanec robí v pracovnom pomere. Pre porovnanie - ak má zamestnávateľ ako jediný predmet činnosti uvedenú nákladnú prepravu a zamestnanec u neho robí prácu autotechnika, tak zamestnanec si môže privyrábať ako autotechnik, avšak nemôže robiť nákladnú prepravu. Treba však poznamenať, že predmety činnosti zamestnávateľov bývajú často veľmi rozsiahle a zamestnanec sa s nimi môže ľahko dostať do konfliktu zákazu konkurencie,“ zdôrazňuje Ondrej Matejka z advokátskej kancelárie ŠKOREC, HRNČIAR, MATEJKA & partners.

Zákaz konkurencie zamestnanca sa pritom podľa Matejku vzťahuje na akúkoľvek zárobkovú činnosť. "Týka sa všetkých dohôd podľa Zákonníka práce - dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti, na iný pracovný pomer - plný aj čiastočný úväzok, domáckej práce aj telepráce, aj prípadov, ak si zamestnanec bude privyrábať ako samostatný podnikateľ, ako aj na prípadov, ak zamestnanec bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu, napríklad konateľ eseročky.“

Zákaz konkurencie sa nevzťahuje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Súhlas na výkon konkurenčnej zárobkovej činnosti môže zamestnávateľ kedykoľvek písomne odvolať. "Je pritom povinný uviesť dôvody zmeny svojho rozhodnutia. Zamestnanec musí bez zbytočného odkladu zárobkovú činnosť skončiť,“ dodáva Matejka.

Rozdiel je v odvodoch
Rozdiel v tom, či máte uzatvorené dve či tri pracovné zmluvy, alebo len jednu zmluvu a k tomu nejaké dohody, je v platení odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Pri zmluve a dohode platíte odvody len z pracovnej zmluvy. Pri dvoch zmluvách platíte odvody z oboch. "Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinností platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od najvyššieho vymeriavacieho základu k najnižšiemu. Ak je výška vymeriavacích základov rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr,“ vysvetlila Barbora Petrová z komunikačného oddelenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Odvody sa však platia najviac z maximálneho vymeriavacieho základu. "To v praxi môže znamenať, že v prípade, že ak sa prekročí maximálny vymeriavací základ z jednej činnosti zamestnanca, z inej sa už platiť nemusí,“ dodala Petrová.

Pokiaľ ide o dane, je v zásade jedno, či máte len pracovné zmluvy, alebo aj dohodu - daň platíte zo všetkého.

Pozor však na nezdaniteľné minimum a daňový bonus. "Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus len u jedného zo zamestnávateľov. Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus prihliadne ten zamestnávateľ, u ktorého má zamestnanec podpísané vyhlásenie o tom, že si za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa,“ hovorí daňová poradkyňa Jana Sadloňová. O ročné zúčtovanie dane potom môže požiadať posledného zo svojich zamestnávateľov, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. "Ak si zamestnanec v priebehu roka neuplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov,“ dopĺňa Sadloňová.

Prečítajte si aj:
Poradňa – účtovanie vozidla

Odpisy auta Aká je dĺžka odpisu motorového vozidla, ktoré som zakúpil 7. 11. 2006 v hotovosti? Som platca DPH a vozidlo používam výlučne na podnikanie.

Servis zamestnávateľom

V súčasnosti je nutnosťou, aby slovenské spoločnosti využili všetky možnosti na udržanie svojho podnikania, a to aj také, ktoré so sebou prinášajú zdanlivo nezvyčajné situácie – napríklad výkon práce v zahraničí. V spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Tax sme pripravili seriál o vysielaní zamestnancov do zahraničia.