Ak sa váš dlžník "stratil“ za hranicami Slovenska, alebo naopak, vy sa snažíte pred podlžnosťami utiecť do cudziny, nič sa takto nevyrieši. Exekvovať je možné aj za hranicami. A to prostredníctvom Európskeho exekučného titulu, ktorý funguje na základe nariadenia EÚ. "Jeho podstatou je, že akékoľvek súdne rozhodnutie (rozsudok na zaplatenie, platobný rozkaz, zmenkový alebo šekový rozkaz), súdny zmier (ktorého obsahom je najmä pohľadávka a spôsob jej vyrovnania) alebo verejnú listinu (napríklad notárska zápisnica obsahujúca právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia) možno dať osvedčiť orgánom, ktoré ju vydali ako takzvaný Európsky exekučný titul,“ hovorí vedúci katedry medzinárodného a európskeho práva Justičnej akadémie SR Miroslav Slašťan.

Aj cudzinci u nás
Ako tento titul funguje v praxi? "Najskôr treba rozhodnutie, zmier alebo verejnú listinu na základe vlastnej žiadosti podanej v ľubovoľnom čase dať osvedčiť tomu súdu či orgánu, ktorý príslušné rozhodnutie alebo listinu vydal, či zmier schválil. Súd osvedčí dokument na vzorových tlačivách, ktoré sú pripojené ako prílohy k nariadeniu, a to v jazyku rozhodnutia, zmieru či listiny. Pokiaľ ide o súdne rozhodnutie, súd navyše musí pred osvedčením skúmať, či súdne konanie, z ktorého osvedčované rozhodnutie vzišlo, splnilo určité procesné požiadavky, týkajúce sa spravodlivého súdneho procesu. Konkrétne doručovania a poskytnutia informácií dlžníkovi o procesných možnostiach potrebných na napadnutie nároku,“ vysvetľuje Slašťan.

Následne možno takéto rozhodnutie či listinu uznať a vykonať v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ bez možnosti podať námietky proti jeho uznaniu. "Zjednodušene s týmto titulom zaobchádzajú príslušné orgány všetkých členských štátov ako s vlastným právoplatným a vykonateľným rozhodnutím. Znamená to, že jeho výkon sa riadi rovnakými pravidlami toho členského štátu, kde sa vykonáva, ako ktorýkoľvek iný exekučný titul tohto štátu,“ dodal Slašťan.

Európsky exekučný titul pritom môžu využiť nielen Slováci v zahraničí, ale aj naopak, cudzinci u nás. "Veriteľ na Slovensku predloží kópiu ,cudzieho’ rozhodnutia a kópiu osvedčenia o Európskom exekučnom titule, ktoré spĺňajú podmienku na preukázanie ich pravosti súdnemu exekútorovi, ako bežný návrh na vykonanie exekúcie. Len v prípade potreby predloží aj preklad osvedčenia do slovenského jazyka. Je to výnimočná situácia, keďže formuláre sú nastavené tak, aby sa do nich v zásade nedopisovalo (uvádzajú sa čísla či zaškrtáva príslušná možnosť). Exekútor následne postupuje v zmysle Exekučného poriadku ako pri ktoromkoľvek návrhu, teda požiada o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, po jeho vydaní a uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii vydáva exekučný príkaz, ktorý obsahuje aj spôsob vykonávania exekúcie,“ vysvetlil Slašťan.

Okrem Dánska v celej EÚ
Európsky exekučný titul môže využiť ktorákoľvek fyzická či právnická osoba na území členského štátu v EÚ okrem Dánska v akomkoľvek občianskom alebo obchodnom spore. Výnimkou sú však stále spory ohľadom napríklad vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, dedenia zo závetu a zo zákona, konkurzu, dávok sociálneho zabezpečenia - rôznych dôchodkov, prídavkov na dieťa či materského a rozhodcovských konaní. "Nemožno tiež osvedčiť súdne rozhodnutia týkajúce sa daňových či colných sporov,“ dodal Slašťan. Jediným limitom vydania Európskeho exekučného titulu je skutočnosť, aby nárok s vyššie uvedených sporov (s výnimkou trestného) bol nesporný, teda ho veriteľ ho počas konania nepoprel.

Európsky exekučný titul

Čo ním môže byť
- zmluvy o prevode nehnuteľností, spotrebiteľské zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, autorské zmluvy
- rozhodnutia týkajúce sa výživného a vyživovacej povinnosti
- trestný rozsudok o náhrade škody vydaný v adhéznom konaní
Čo ním nemôže byť
- vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedenia zo závetu a zo zákona
- konkurz, konanie súvisiace so zrušením obchodných spoločností v platobnej neschopnosti
- dávky v hmotnej núdzi, dôchodky, prídavky na dieťa, nemocenské dávky, materské, sociálne štipendiá študentov
- rozhodcovské konanie
- súdne rozhodnutia daňových či colných sporov
- súdne rozhodnutia vo veciach zodpovednosti štátu za konanie alebo nečinnosť pri výkone štátnej moci.

Prečítajte si aj:
Ústrižok od pokuty si odložte

Pri dopravnom priestupku občan nedostal informáciu o rozhodnutí súdu pri exekúcii. Neprišli mu ani výzvy na zaplatenie pokuty od polície, tak ako je to bežné napríklad pri vymáhaní pokút v mestskej hromadnej doprave. Prišlo mu len upovedomenie od exekútora o začatí exekúcie. Ústrižok o zaplatení pokuty spred dvoch rokov už nemal, preto musel zaplatiť takmer 8-tisíc korún, pričom pôvodná pokuta bola 600 korún. Ako sa brániť v takýchto prípadoch?