11.03.2009, 00:00

Poradňa - Minimálna výška dane "šitá" na dôchodcu

Minimálna výška dane u dôchodcu

Dňa 7. 1. 2009 bola v eTrende (blog od Jozefa Mihála) uverejnená veľmi zaujímavá informácia. Bol tam uvedený príklad, ako môže byť poberateľovi starobného dôchodku vrátená daň. Zaujal ma prípad, keď poberateľ starobného dôchodku mal za rok 2008 úhrnné príjmy (zdanené preddavkovo, aj zrážkovou daňou) vyššie ako 49 248 korún. Dôchodca by vtedy údajne mohol použiť § 46 daňového zákona a do daňového priznania by mal príjem zdanený preddavkovo uviesť celý a z príjmu, ktorý bol zdanený zrážkovou daňou, uviesť do daňového priznania len takú časť, aby to v úhrne nepresiahlo 49 248 korún. Podľa autora článku by sa mu takto vrátila daň vo výške 9 357 korún. Chcem sa spýtať, či je možné do daňového priznania uviesť len časť príjmu zdaneného zrážkovou daňou -- len toľko, aby sa "neprekročila" hranica 49 248 korún?
Uvedený postup je známy, v praxi často prezentovaný a aj realizovaný. Pri riešení tohto problému musíme však vychádzať z presnej dikcie zákona, to je konkrétne z § 46 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (minimálna výška dane). Je známe, že často sa zákon presne neprečíta alebo sa postupuje tak, ako by sa zdalo logické a možno spravodlivé. Z tohto ustanovenia vyplýva, že daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie (rok) nepresiahne 500 Sk alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka (FO) nepresiahnu za toto obdobie polovicu základnej nezdaniteľnej sumy (za rok 2008 ide o sumu 49 248 Sk). Zdôrazňujem slová: "celkové zdaniteľné príjmy", nie je teda na ľubovôli daňovníka, koľko z nich v tejto súvislosti prizná.

Uvedený postup v zmysle tohto ustanovenia neplatí v prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, ďalej ak sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 cit. zákona -- napríklad úroky v banke, príjmy zo závislej činnosti do 5 000 Sk atď.) alebo ak sa zrážajú preddavky na zabezpečenie dane. Uvedený postup sa však môže uplatniť na príjmy zo závislej činnosti (do uvedenej výšky), ak boli zdanené preddavkami na daň. Toto ustanovenie je v podstate "šité" len na dôchodcov, pretože ostatní daňovníci pri takto nízkych príjmoch automaticky daň neplatia z dôvodu vyššej nezdaniteľnej časti základu dane. Z uvedeného vyplýva, že na dôchodcu majúceho celkové zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (a aj ostatné príjmy) vyššie ako 49 248 Sk sa minimálna výška dane nevzťahuje. Išlo by o "zatajenie" ďalších príjmov na uvedené účely, ak by sa brali do úvahy aj príjmy zdanené zrážkou (čo však nie je v podstate prípustné...)..Práve z uvedeného dôvodu je v tomto ustanovení uvedené, že sa minimálna výška dane nevzťahuje na príjmy vybraté zrážkou (nedá sa to skontrolovať). Príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli zdanené preddavkami na daň, sa skontrolovať dajú (zamestnávatelia ich uvádzajú do ročného hlásenia o vyúčtovaní dane menovite podľa zamestnancov). Sú názory, že príjmy zdanené zrážkou možno do ľubovoľnej výšky takto priznať a daň sa dôchodcom vráti. Je známe, že dva roky ju daňové úrady aj vracali. Argumentuje sa tým, že zahrnutím takéhoto príjmu do daňového priznania sa zrazená daň pretransformuje na preddavok na daň. Uvedené však stále neneguje skutočnosť vyplývajúcu z § 46 cit. zákona, podľa ktorej sa tieto príjmy na účely minimálnej výšky dane nemajú brať do úvahy. Nič nemení na skutočnosti ani to, že tlačivá daňových priznaní sú konštruované tak, že sa im daň vráti. Z poznámky č. 14 v tlačive daňového priznania za roky 2007 a 2008 (typ "A") všeobecne vyplýva, že na celkovú daňovú povinnosť sa započíta daň vybratá zrážkou, ktorú si daňovník rozhodol považovať za preddavok na daň (ktorá sa vzťahuje k príjmom, ktoré si daňovník priznal). To je v poriadku v prípadoch, ak si daňovník na príjmy zdanené zrážkou ide vyčerpať, resp. dočerpať nezdaniteľnú časť základu dane. To je v súlade so zákonom. U dôchodcu ide o to, že on už nemá nárok na plnú základnú nezdaniteľnú sumu základu dane, resp. len na rozdiel medzi jej výškou a sumou ročného dôchodku. Na tento rozdiel si môže nárokovať vrátenie zrazenej dane aj on. Predmetné ustanovenie zákona bolo novelizované k 1. 1. 2006. Z dôvodovej správy vyplýva, že zmenou bolo len to, že sa zaviedla možnosť dôchodcom vrátiť zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade, ak ich celkové zdaniteľné príjmy boli do uvedenej hranice, pričom príjmy zdanené zrážkou sa nebrali do úvahy naďalej. Do tejto zmeny a aj po nej sa na účely minimálnej výšky dane príjmy zdanené zrážkou nemajú brať do úvahy

Možné riešenie
V podstate sa uvedeným postupom umelo zavádza dôchodcom polovica základnej nezdaniteľnej sumy základu dane. To však cieľom § 46 nebolo a ani nie je. Aby bolo jasné, nie som proti takémuto postupu. Naopak, ide však o to, aby to bolo v súlade so zákonom. Recept je jednoduchý: Nech sa zavedie do § 11 pre túto skupinu daňovníkov polovičná základná nezdaniteľná suma a bude po problémoch. Ustanovenie § 46 sa môže zrušiť, pretože vyrába len problémy. Pri takomto postupe sa vrátia dôchodcom nielen zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ale aj zrazená daň z takej výšky príjmov, ktoré si dobrovoľne uvedú do priznania. V súčasnosti tento postup zo zákona nevyplýva.

Dôchodcovi uvedenému v otázke možno odporučiť, aby uviedol do daňového priznania príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli zdanené preddavkami na daň a ktoré boli do 49 248 Sk, s cieľom ich vrátenia. Príjmy zdanené zrážkovou daňou by sa do úvahy nebrali.

Poznámka na záver:
Predmetné ustanovenie sa do zákona o dani z príjmov dostalo v minulosti (ešte v zákone č. 366/1999 Z. z. išlo o § 39) z toho dôvodu, že ak správca dane vyzval daňovníka na podanie daňového priznania, ktorý mal zdaniteľné príjmy nižšie ako bola povinná hranica na jeho podanie, tak ak išlo o dôchodcu, aby neplatil daň (pretože už vtedy nemal nárok na plnú nezdaniteľnú sumu základu dane). Vymazal sa tým rozdiel medzi zdanením dôchodcu, ktorý priznanie nepodal z dôvodu nízkych príjmov, a medzi tým dôchodcom, ktorý priznanie podal pri rovnakých príjmoch na vyzvanie správcu dane. Vtedy sa do úvahy nebrali príjmy, z ktorých sa zrážala nielen daň, ale aj preddavky na daň.