26.03.2008, 00:00

Poradňa -- nezdaniteľná a odpočitateľná suma

Nezdaniteľná suma
Otec ako starobný dôchodca -- fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť (on je daňovníkom), matka do 1. 12. 2007 poberala len dôchodok manželky vo výške 570 Sk, od 1. 12. 2007 jej Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok vo výške 2 200 Sk, ale zároveň jej priznáva dôchodok spätne od roku 2005, doplatok jej vyplatili v roku 2007. 
Keďže v § 32 ods. 11 zákona o dani z príjmov sa hovorí len o daňovníkovi, nie je nám jasné, v akej výške si môže  otec uplatniť nezdaniteľnú sumu na matku, či jej príjmom v roku 2007 je aj doplatok na dôchodok, alebo je otec povinný podať dodatočne daňové priznanie v zmysle § 32 tohto zákona.
Ustanovenie § 32 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. sa týka vašej matky, nie otca. Nezdaniteľná suma na daňovníka je základná nezdaniteľná suma (napríklad tento rok pred znížením pri vyššom základe dane je to 95 616 Sk). Daňovníkom je osoba, ktorej príjmy podliehajú dani (muž alebo žena).
Ak si vaša matka v rokoch 2005 a 2006 uplatnila základnú nezdaniteľnú sumu (za rok 2005 vo výške 43 968 Sk a v roku 2006 vo výške 45 408 Sk), tak bola povinná v roku 2007 za tieto roky podať dodatočné daňové priznania. Platí to bez ohľadu na to, či podávala za tieto roky daňové priznania, alebo jej robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ. Rok 2005 je v hre len vtedy, ak bol tento dôchodok priznaný spätne k 1. januáru 2005. Ak k neskoršiemu dátumu (od 2. 1. 2005 a neskôr), tento rok dodaniť netreba.
Ak vaša matka nemala žiadne zdaniteľné príjmy, nemá žiadnu povinnosť z dôvodu dodatočného vyplatenia dôchodku. Uvedené nemá vplyv na daňové priznania vášho otca za uvedené roky, ak si ju uplatňoval ako vyživovanú osobu (to je nezdaniteľná suma na manželku).
Ak si bude otec uplatňovať matku ako vyživovanú osobu za rok 2007, nárok bude mať len na rozdiel medzi 95 616 Sk a jej vlastnými príjmami. Do nich sa musia započítať všetky jej príjmy, to je aj dôchodok vrátane doplatkov za predchádzajúce roky. Aj v predchádzajúcich rokoch bol povinný jej dôchodok do príjmov započítať.
V otázke sa píše aj o prenájme nehnuteľnosti. Upozorňujem, že podľa § 4 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tento príjem možno na daňové účely rozdeliť, môžu ho uviesť do základu dane (do daňového priznania) obaja rodičia, ak ide o nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a tak využiť daňové oslobodenie u každého z nich do výšky 24 900 Sk. Pri využití tohto postupu je potrebné pamätať na to, že do vlastných príjmov manželky bude treba potom započítať aj pomernú časť pripadajúcu na ňu z príjmov z prenájmu.
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane
Predčasné zrušenie životnej poistky a daň z príjmov
Za rok 2005 som si v daňovom priznaní uplatnil odpis 5 000 Sk za životné poistenie. Rok nato som si nič za životnú poistku neodpisoval, pretože som mal taký nízky základ, že som mal aj tak nulovú daň. Na jar 2007 som prestal podnikať a vzápätí nato som aj zrušil životnú poistku, pretože som si v inej poisťovni uzatvoril výhodnejšiu. Za tú pôvodnú mi poisťovňa vrátila určitú sumu. Až teraz som si uvedomil, že za rok 2005 musím odpočítaných 5 000 Sk dodaniť. Pýtam sa, akým spôsobom a kedy je toto potrebné urobiť a či sa k sume nedoplatku dane musia prirátať aj úroky alebo penále.
Vychádzať je potrebné z § 11 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vyplýva z neho, že ak daňovník nedodrží podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej sumy do 12-tisíc korún, je povinný zvýšiť základ dane do troch rokov od skončenia roka, v ktorom došlo k porušeniu, o sumu, o ktorú si základ dane znížil.
To prakticky znamená, že ak ste v roku 2007 predčasne zrušili životnú poistku (to je skôr ako v roku, v ktorom ste dovŕšili 55 rokov veku a súčasne nebola platená aspoň desať rokov), tak budete povinný do roku 2010 zvýšiť základ dane o 5-tisíc korún. V podstate zákon "neukladá" spôsob, je to možné urobiť naraz alebo po častiach, hneď alebo počkať. V podstate ešte máte čas. Do tejto lehoty sa žiadne sankcie neplatia (úroky, penále ani sankčný úrok).
Zvýšenie základu dane z uvedeného dôvodu sa realizuje priamo v tlačive daňového priznania. V tlačivách platných na rok 2007 je to v type A na riadku 35 a v tlačive typu B na riadku 67.
Je výhodné zvýšiť si základ dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovník nedosiahne vysoké príjmy, respektíve dostatočne vysoké, pretože si na tento príjem napríklad dodatočne uplatní vyčerpanie nezdaniteľnej časti základu dane.
Je na vás, či si zvýšenie základu dane budete realizovať už teraz alebo do konca roku 2010 (prakticky v roku 2011). Treba zobrať ceruzku a spočítať si to.
Vlastné príjmy manželky
Manželka minulý rok odpracovala pol roka, z toho tri mesiace bola práceneschopná. Keďže si chcem na manželku uplatniť daňovú úľavu, neviem, či do jej príjmu zarátať aj nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne.
Do vlastných príjmov manželky je potrebné na účely uplatnenia nezdaniteľnej sumy základu dane započítať všetky jej vlastné príjmy, okrem: daňového bonusu, štátnych sociálnych dávok, dôchodku pre bezvládnosť a štipendia, ak sa sústavne pripravovala na budúce povolanie. Nepozeráme na to, či išlo príjmy zdaniteľné alebo nie (započítavajú sa aj od dane oslobodené).
To znamená, že do vlastných príjmov je potrebné na tieto účely započítať aj nemocenské dávky, ako napríklad i náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (za prvých desať dní, ktoré platí zamestnávateľ zamestnancom), rovnako ako napríklad úrazové dávky, podporu v nezamestnanosti, rôzne dôchodky, peňažný príspevok za opatrovanie, úroky z úsporných vkladov atď.
Vychádzame pritom z § 11 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení platnom do konca roku 2007.
Pripomíname, že od roku 2007 sa vlastné príjmy znížia na tieto účely o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola povinná vyživovaná manželka/manžel platiť (spravidla na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie).
Ing. Dagmar Piršelová
Nezdaniteľná suma dôchodcu
Od 1. decembra 2006 som nepracujúci dôchodca, nepodnikám. Mám príjem z úrokov z úspor v banke, z korporátnych dlhopisov, z predaja podielov v podielových fondoch -- všetko zdaňované 19 % zrážkovou daňou. Je potrebné do daňového priznania do základu dane zahrnúť aj príjem zo starobného dôchodku ? Mám nárok na nezdaniteľnú sumu základu dane vo výške 95 616 korún?

Starobný dôchodok je príjem od dane oslobodený, preto sa do daňového priznania neuvádza. Ako dôchodca máte nárok na základnú nezdaniteľnú sumu základu dane len vo výške rozdielu medzi 95 616 korún a výškou poberaného dôchodku.
Platí pritom všeobecne, že ak základ dane daňovníka za rok 2007 je vyšší ako 498 000 Sk, táto suma 95 616 korún sa musí najprv vykrátiť podľa vzorca (44,2 x 4 980) -- (základ dane: 4). U dôchodcu sa až z takto vypočítanej sumy odpočíta výška dôchodku.
Uplatnenie manželky ako vyživovanej osoby
Ak manželka nemala za minulý rok žiadne príjmy -- poberala rodičovský príspevok --- tak to znamená, že hranica pre znižovanie nezdaniteľnej sumy je prijem okolo 880-tisíc korún a nie 495-tisíc korún? To znamená, že ak môj príjem nedosahoval túto výšku, tak si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 2 x (raz za seba a potom za manželku) podľa vzorca: hrubá mzda - odvody - 2x odpočítateľná položka - životné poistenie = základ dane?
Z otázky nie je zrejmé, o čo vlastne ide. Predpokladáme, že nie ste dôchodcom. Potom máte nárok na nezdaniteľnú sumu základu dane vo výške 95 616 korún do základu dane vo výške 498-tisíc korún. Ak máte základ dane vyšší, táto suma sa kráti podľa vzorca: (44,2 x 4 980) -- (základ dane : 4). Základ dane v prípade, ak ste mali len príjmy zo závislej činnosti, sú hrubé príjmy mínus povinné poistné. Ak ste mali aj iné druhy príjmov, tak je to súčet čiastkových základov dane.
Ďalšia nezdaniteľná suma je na vyživovanú manželku. Ak nemala ďalšie príjmy ako rodičovský príspevok, potom máte nárok na sumu vo výške 95 616 korún v prípade, ak základ dane máte do výšky 880 464 korún.
Ak mala manželka okrem rodičovského príspevku ďalšie vlastné príjmy (napríklad materské alebo úroky z úsporného vkladu sa počítajú do príjmov na uvedené účely), nezdaniteľná suma bude vo výške rozdielu medzi 95 616 korún a výškou jej príjmov. Ak váš základ dane je vyšší ako 880 464 korún, nezdaniteľná suma na manželku sa vypočíta podľa vzorca: (63,4 x 4 980) -- (základ dane : 4). Ak mala manželka určité vlastné príjmy, ktoré sa berú do úvahy, nezdaniteľná suma bude vo výške rozdielu medzi vypočítanou sumou podľa uvedeného vzorca a vlastnými príjmami. Ďalšou nezdaniteľnou sumou je preukázateľne zaplatené poistné na životné poistenie za stanovených podmienok (najviac 12-tisíc korún).
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane

Dôchodca a nezdaniteľná suma
V júni idem do predčasného starobného dôchodku. Budem si môcť za tento rok odpočítať odpočítateľnú položku na daňovníka?
-- Odpoveď závisí od toho, ku ktorému dňu máte, resp. budete mať, predčasný starobný dôchodok priznaný (nie je podstatné, odkedy ho začnete poberať).
Ak vám bude priznaný tento dôchodok spätne k 1. 1. 2007, respektíve aj k staršiemu dátumu, tento rok už nemáte nárok na základnú nezdaniteľnú sumu základu dane (na daňovníka) v plnej výške (všeobecne 95 616 Sk, respektíve menej, pri vyššom základe dane ako 100-násobok sumy životného minima). Nárok budete mať len na rozdiel medzi uvedenou sumou a sumou vyplateného dôchodku. V takomto prípade už nemáte nárok ani na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej sumy vo výške 7 968 Sk. Ak si ju u zamestnávateľa uplatňujete, musíte spraviť zmenu vo vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti, ak budete naďalej u neho poberať tento druh príjmov. Vychádzame z § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení platnom k 1. 1. 2007.

Stavebné sporenie nie je účelové sporenie
Chcem vedieť, čo patrí do účelového sporenia, napríklad patrí tam stavebné sporenie v stavebnej sporiteľni Wüstenrot? Aké ďalšie investície tam patria?
-- Stavebné sporenie nie je účelové sporenie na účely uplatnenia nezdaniteľnej sumy základu dane (do 12 000 Sk). Pojem "účelové sporenie" vyplýva z § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Je to vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo investovanie finančných prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej investičné služby alebo služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je podľa osobitných predpisov oprávnená takúto službu poskytovať na zabezpečenie príjmu plynúcemu daňovníkovi po dovŕšení 55 rokov života. Stavebné sporenie nie je realizované za uvedeným účelom.
Pripomíname, že nezdaniteľnú sumu (maximálne do 12 000 Sk ročne) je možné uplatniť nielen zo zaplatených finančných prostriedkov na účelové sporenie, ale aj zaplateného poistného na životné poistenie a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane