04.06.2008, 00:00

Zo závetu sa dedí zriedka

Naša legislatíva pozná dva typy dedičského konania. Bežne používané dedenie zo zákona a zriedkavejšie využívané dedenie na základe testamentu. Inak známe aj ako dedenie zo závetu.
Pri dedení zo závetu ide o právny úkon, ktorým poručiteľ presne určuje, komu odkáže aké majetkové práva a finančné úspory po svojej smrti. Hoci netreba zabúdať, že aj tu platia určité pravidlá, ako napríklad "neopomenuteľnosť" niektorých dedičov.
Podľa prezidenta Notárskej komory Miroslava Ďuriša komora si štatistiku o počte dedení zo závetu nevedie. Všeobecne však podľa neho možno konštatovať, že závet sa využíva len málo. "Využíva sa najmä v prípadoch, keď poručiteľ nezanechal tzv. neopomenuteľných dedičov alebo dedičov zo zákona, a teda by do úvahy pripadala odúmrť," hovorí Ďuriš. Podľa jeho názoru nedosahuje dedenie zo závetu ani tretinu z celkového počtu dedičských vecí.
Upravuje ho Občiansky zákonník
Dedenie zo závetu je rozobraté v Občianskom zákonníku, ktorý určuje, aké náležitosti musí závet spĺňať, aby sa dal považovať za právoplatný. Podľa Miroslava Ďuriša poznáme tri základné formy závetu -- testament písaný vlastnou rukou (tzv. holografný závet), testament napísaný v inej písomnej forme za účasti svedkov (alografný závet) alebo závet vo forme notárskej zápisnice. Súčasťou riadneho závetu musí byť aj deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Ak dátum chýba, závet je neplatný.
Pri holografnom závete sa nevyžadujú podpisy svedkov, testament však musí byť spísaný vlastnou rukou a s presným dátumom a podpisom. Alografný závet nie je písaný vlastnou rukou. Závetca musí závet podpísať a pred dvoma svedkami súčasne výslovne vyjadriť, že to, čo je napísané v závete, je jeho poslednou vôľou. Túto skutočnosť svedkovia potvrdia svojimi podpismi. Samozrejmou súčasťou je opäť dátum.
Osobitnú formu musia mať závety tých, ktorí nevedia čítať alebo písať, napríklad nevidomé a nepočujúce osoby. Svoju poslednú vôľu môžu vyjadriť pred troma svedkami súčasne v listine, ktorá musí byť predčítaná a podpísaná troma prítomnými svedkami. Aby bol závet právoplatný, musí závetca pred troma svedkami potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. V závere takéhoto závetu musí byť uvedené, že ten, kto uzatváral závet, nemôže čítať alebo písať, kto tú listinu napísal, kto ju pred svedkami nahlas prečítal a akým spôsobom potvrdil závetca, že v listine je obsiahnutá jeho posledná vôľa. Závet dieťaťa od 15 rokov do dovŕšenia dospelosti sa môže uzatvárať jedine formou notárskej zápisnice.
Prejav vôle vyjadrený v závete musí byť výslovný, to znamená, že z neho musí byť zrejmé, čo ním chcel poručiteľ povedať, pričom musí spĺňať formu požadovanú zákonom.
Urobiť závet musí poručiteľ osobne, zastúpenie je v tomto prípade úplne vylúčené. Spísať závet môže ktorákoľvek osoba, ktorá je spôsobila na výkon svojich práv a zodpovednosti. To znamená, že v podstate každý od 15 rokov.

Podmienkou je písaná forma
Všetky druhy závetov majú jedno spoločné - musia byť vykonané písomnou formou. Podkladom, na ktorom je závet napísaný, môže byť prakticky hocičo, čo sa dá využiť ako listinný dôkaz. To znamená, že závet nemusí byť napísaný na papieri, pokiaľ bude spĺňať vyžadované náležitosti, bude považovaný za právoplatný. Samozrejmou súčasťou testamentu je podpis závetcu, prípadne podpisy svedkov.
Zrejme najpodstatnejšou časťou závetu je však samotné ustanovovanie dedičov. Voľnosť pri vytváraní závetu je limitovaná len v súvislosti s neopomenuteľnými dedičmi. Tých závetca nemôže vynechať. Ak sú maloletí, majú nárok aspoň na takú časť dedičstva, akú by dostali, keby dedili zo zákona. Plnoleté potomstvo má nárok aspoň na toľko, koľko je jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.
Ľudia si píšu testamenty sami
Miroslav Ďuriš poukazuje na fakt, že sa v praxi veľmi často stretávajú s rôznymi "pokusmi o závet". Následkom týchto pokusov je podľa jeho slov vo väčšine prípadov pre nedostatok náležitostí "absolútna neplatnosť tohto právneho úkonu". Ak chcete spísať závet, radšej ho zverte do rúk odborníkov.
Ak sa ho neskôr rozhodnete zrušiť, môžete to urobiť troma rôznymi spôsobmi. Môžete zriadiť nový závet, ktorým sa automaticky ruší platnosť predchádzajúceho. Druhou možnosťou je odvolanie závetu. A tou najjednoduchšou je jeho zničenie.