13.02.2008, 00:00

Na účtovaní sa dá veľa ušetriť

Príjmy si musí teznížiť najprv o odvody, základ dane potom znížite o odpočítateľné položky.

Dane

Neobľúbené obdobie všetkých daňovníkov a zároveň najstresujúcejšia časť roka pre účtovníkov a daňových poradcov sa už začala. Na jeho konci je podanie daňového priznania. Správne vypracovanie daňového priznania nie je vždy jednoduché. Za chyby a nedostatky sa totiž platí, v tomto prípade pokutami od daňového úradu. Daňový poradca či účtovník musí preto postupovať podľa aktuálnych predpisov a zohľadniť každý aspekt konkrétneho prípadu.

Jednoduché účtovníctvo a dane
Jednou zo špecifických skupín daňovníkov sú podnikatelia a malé organizácie, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra a podnikajú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť. Podľa zákona o účtovníctve tieto subjekty účtujú svoje príjmy a výdavky v sústave jednoduchého účtovníctva. K ním patria aj občianske združenia s právnou subjektivitou a fyzické osoby, ktoré si vedú jednoduché účtovníctvo počas doby podnikania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Spomenutým subjektom zákon určuje povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo. Musia preukazovať svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
Jednoduché účtovníctvo je prehľad o stave a pohybe majetku, príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia. Podnikateľ si vedie evidenciu o peniazoch, o pohľadávkach a záväzkoch a o ostatnom majetku. Účtovná sústava jednoduchého účtovníctva je koncipovaná tak, aby poskytla údaje potrebné na vypočítanie základu dane z príjmov fyzických osôb. Jej výsledkom je vykonanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania.

Aktuálnosť je nevyhnutná
Mnohí drobní podnikatelia si vedú účtovníctvo sami, pričom im stačí evidovanie všetkých príjmov, výdavkov a pohľadávok pri zohľadnení súvisiacich právnych predpisov. Práve táto prepojenosť právnych predpisov robí z jednoduchého účtovníctva trochu zložitejšie. Odborníci upozorňujú, že ak si fyzická osoba sama vedie jednoduché účtovníctvo, neraz sa stáva, že nesleduje aktualizáciu právnych predpisov. Výsledkom sú potom chyby v daňových priznaniach.
Pri zdaňovaní príjmov treba prihliadať na niekoľko aspektov. Jedným z nich je aj skutočnosť, či je daňovník platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo nie. Platiteľom dane sa stáva vtedy, ak dosiahol za najviac dvanásť predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, obrat vo výške 1 500 000 korún. Ak si daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov. Pri remeselných živnostiach si môže uplatniť paušálne výdavky až vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Od týchto skutočností sa odvíja výpočet základu dane a následné zdanie príjmu fyzickej osoby.


Podnikateľ - fyzická osoba a daňový bonus
- musí mať trvalý pobyt na území Slovenska a neobmedzenú daňovú povinnosť
- musí mať za rok zdaniteľný príjem prinajmenšom vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (46 350 korún) a musí vykázať čiastkový základ dane z príjmov
- ak vykáže daňovú stratu, nemá na daňový bonus nárok
- daňový bonus si uplatní po skončení roka v daňovom priznaní maximálne do výšky dane
- ak mu vyjde daň nižšia ako daňový bonus, požiada daňový úrad o vyplatenie sumy (postupuje sa ako pri daňovom preplatku)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.