05.11.2008, 00:00

S dlžníkom sa môžete dohodnúť

Ak vám niekto niečo dlhuje a vy neviete, ako ho prinútiť platiť, pomôže vám exekútor. Ešte predtým však skúste niekoľko "jemnejších" riešení. Zákon umožňuje rôzne cesty, ako sa vyhnúť exekučnému konaniu. Väčšinou je potrebná spolupráca medzi dlžníkom a veriteľom.
Najlepšie je splatiť dlh
Najjednoduchším riešením je, keď dlžník svoj dlh riadne a včas zaplatí. Ak ste niekomu požičali bez toho, aby ste si písomne dohodli termín splatnosti, dlžník je povinný vám dlh splatiť najneskôr jeden deň po tom, ako ho o vrátenie peňazí požiadate. V prípade, že ani po požiadaní dlžník nespláca, napríklad preto, že nemá peniaze, môžete požiadať súd o úradné stanovenie doby splatnosti dlhu. Nie je to zložitý proces a nemal by súdu trvať dlho.
"Medzi štandardnými prostriedkami na vyrovnanie záväzku je novácia záväzku formou dohody strán, ktorá znamená nahradenie pôvodného záväzku novým záväzkom," informuje súdny exekútor Stanislav Laifer. Odporúča tiež ďalšie cesty -- dohodu o zrušení záväzku, dohodu o odpustení dlhu alebo dohodu o vzdaní sa práva. "Veľmi častým a používaným spôsobom v súčasnosti je aj urovnanie podľa § 585 Občianskeho zákonníka, ktorý sa približuje vyrovnaniu formou dohody strán, s určitými odlišnosťami spočívajúcimi vo vyriešení sporných otázok medzi stranami," pokračuje exekútor. Ďalej sa dá s dlžníkom dohodnúť na splácaní dlhu postupne mesačnými splátkami.
Keď sa nedarí platiť
Ak dlžník nie je ochotný platiť a nedá sa s ním dohodnúť na nijakom riešení, treba sa obrátiť na súd. Sudca potvrdí nárok veriteľa na vrátenie peňazí a zaviaže dlžníka splatiť dlh v určitej lehote od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. V tejto fáze má dlžník poslednú šancu vyhnúť sa exekúcii. Keď do stanovenej lehoty nezaplatí všetko, čo sa od neho vyžaduje, rozhodnutie súdu sa stáva vykonateľným a veriteľ sa obráti na exekútora. Na ktorého, to je už na veriteľovi -- môžete si vybrať ktoréhokoľvek súdneho exekútora.
Stačí aj notárska zápisnica
Nie vždy potrebujete rozhodnutie súdu. Exekučným titulom, ktorý je podkladom na začatie exekučného konania, môže byť aj notárska zápisnica. Tá musí obsahovať určité náležitosti: právny záväzok, vyznačenú oprávnenú osobu a povinnú osobu, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Podmienkou tiež je, aby povinný v notárskej zápisnici súhlasil s jej vykonateľnosťou. Takouto formou, teda bez súdu, sa dá riešiť napríklad dedičstvo či pôžička medzi fyzickými osobami uzavretá u notára. Členstvo v Európskej únii nám prinieslo nový inštitút -- európsky exekučný titul. Narába sa s ním rovnako, ako keby to bolo rozhodnutie slovenského súdu. Vďaka európskemu exekučnému titulu môžete vymáhať dlh u svojho dlžníka bez ohľadu na to, v akej krajine únie sa nachádza.
Nebude to zadarmo
Ak chcete vymáhať svoje peniaze exekúciou, bude vás to niečo stáť. Súdnemu exekútorovi musíte doručiť návrh na začatie exekúcie. Za poplatok 500 korún ho s vami spíše priamo exekútor. Tiež musíte poslať dve verzie exekučného titulu -- aspoň jedna z nich musí byť originál alebo notársky overená fotokópia. Kolok vás vyjde tiež na 500 korún. V prípade, že vás zastupuje právnik, doručíte exekútorovi aj splnomocnenie a, samozrejme, právnika si budete musieť zaplatiť. Štátne orgány a napríklad matky, ktoré vymáhajú výživné, sú od platenia kolkov oslobodené.
Problémové oblasti
Medzi najčastejšie vymáhané pohľadávky patria nesplatené pôžičky, nevyrovnané dedičské podiely, neplatenie výživného a pohľadávky, ktoré vzniknú nariadením súdu -- napríklad náhrada škody. Akým spôsobom sa bude viesť exekučné konanie, je na exekútorovi. "Závisí to od povahy konkrétneho prípadu. Závisí to aj od dlžníka, od toho, či sa snaží uhradiť svoj dlh, či komunikuje s exekútorským úradom, preberá si jemu adresované písomnosti, či má záujem riešiť situáciu, či má dostatok finančných prostriedkov, poskytne potrebnú súčinnosť, dvíha telefón," uvádza exekútorská koncipientka Martina Zátková.
Dlžník nemusí poznať veriteľa
Existujú prípady, keď dlžníkovi v splácaní bránia určité objektívne faktory. Najmä, keď chýba súčinnosť veriteľa. Napríklad veriteľ sa presťahuje a dlžníkovi neoznámi miesto svojho pobytu. Objektívnym faktorom je aj situácia, keď dlžník ponúkne veriteľovi určité plnenie dlhu, no veriteľ to odmietne alebo odmietne vydať dlžníkovi potvrdenie o plnení dlhu. V takomto prípade potom v exekúcii nie je možné vymáhať napríklad poplatky z omeškania. Tiež to nie je možné, ak dlžník nepozná veriteľa. Zdá sa to absurdné, no reálne sa takéto situácie stávajú napríklad pri dedení. "Najlepším riešením pre dlžníka je v takýchto prípadoch zložiť plnenie do úradnej, teda súdnej úschovy. Konanie pred súdom o úschovách upravuje Občiansky súdny poriadok," hovorí súdny exekútor Stanislav Laifer.

Ako môžete podľa zákona vymáhať pohľadávku
1. Musíte predložiť návrh na vykonanie exekúcie
Návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať:
-- presné označenie súdneho exekútora, ktorému je adresovaný -- titul, meno, sídlo
-- označenie účastníkov oprávnený -- povinný (veriteľ -- dlžník) s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, adresy bydliska, zamestnávateľa pri fyzických osobách, obchodného mena, sídla spol., IČO, DIČ, bankové spojenie
-- označenie právneho zástupcu oprávneného -- komerčný právnik, advokát,
-- vymedzenie vymáhaného nároku jeho presným opísaním z exekučného titulu vrátane príslušenstva pohľadávky a trov predchádzajúceho konania
-- tvrdenie, že povinný dobrovoľne n e s p l n i l to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie,
-- návrh súdnemu exekútorovi na vydanie Upovedomenia o začatí exekúcie a na vydanie Exekučného príkazu
-- návrh spôsobu vykonania exekúcie (nie je podmienkou) je možné vykonať:
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku.
2. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, exekúciu možno vykonať:
-- vyprataním
-- odobratím veci
-- rozdelením spoločnej veci
-- uskutočnením prác a výkonov
3. Návrh sa predkladá v troch vyhotoveniach (1x súd, 1x exekútor a 1x povinný)
Oprávnený musí podať návrh na vykonanie exekúcie do 10 rokov odo dňa, keď sa malo podľa právoplatného rozhodnutia, inak sa priznané právo premlčí.
4. K návrhu na vykonanie exekúcie treba priložiť tieto doklady:
-- exekučný titul -- rovnopis Platobného rozkazu, Rozsudku, respektíve iného rozhodnutia opatrený doložkou o v y k o n a t e ľ n o s t i.
-- plnú moc v prípade, ak sa návrh na začatie exekúcie podáva oprávneným prostredníctvom zástupcu.
-- výpisy z Obchodného registra, živnostenského úradu oprávneného a povinného nie staršie ako 3 mesiace (ak sú k dispozícii).

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.