22.07.2009, 00:00

Poradňa - Úlohy advokáta

Aké sú základné povinnosti advokáta vo vzťahu k jeho klientovi?
Základné povinnosti advokáta vo vzťahu k jeho klientovi sú upravené najmä v zákone o advokácii č. 586/2003 Z. z. Predovšetkým je advokát povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Pokiaľ sú pokyny klienta v rozpore so zákonom, nie je advokát týmito pokynmi viazaný, o čom je povinný poučiť klienta. Advokát je povinný konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa presvedčenia advokáta považuje za prospešné. Advokát je povinný dbať na účelnosť, ako aj hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Advokát je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi s tým, že klient môže advokáta pozbaviť tejto povinnosti. Advokát je povinný riadne a včas informovať klienta ako postupuje pri vybavovaní jeho veci, oboznámiť klienta s dôležitými písomnosťami, ktoré mu boli doručené alebo ktoré odosiela v zastúpení klienta tretím osobám. Advokát je tiež povinný bezodkladne odpovedať na otázky, ktoré mu klient položí.

Je advokát zárukou úspešnosti klienta v súdnom spore?
Mnohí občania sa mylne domnievajú, že pokiaľ sú zastúpení advokátom v súdnom spore, tak to znamená, že takýto súdny spor určite vyhrajú. To však nie je pravda. Advokát v konaní pred súdom zastupuje svojho klienta, čo znamená, že má v zásade rovnaké práva a povinnosti ako klient. Jediným rozdielom medzi advokátom a jeho klientom je to, že advokát je na rozdiel od jeho klienta právne vzdelaný, a teda pozná a dokáže využiť všetky práva jeho klienta v súdnom spore. Môžeme konštatovať, že zastúpenie advokátom v súdnom spore zvyšuje šance klienta na úspech v súdnom konaní, avšak určite nezaručuje jeho pozitívny výsledok.

Ako má občan postupovať, keď sa chce obrátiť na advokáta s jeho problémom?
Občan si môže zvoliť ľubovoľného advokáta, aby ho zastupoval pri riešení jeho problému. Zoznam všetkých advokátov je vedený Slovenskou advokátskou komorou a je dostupný aj na internete na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory: www.sak.sk. Občan si spravidla dohodne termín osobného stretnutia s advokátom, na ktorom mu poskytne všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie jeho problému a zároveň advokátovi predloží všetky dokumenty alebo iné dôkazy, ktoré sa týkajú jeho problému. Následne je povinnosťou advokáta zvoliť čo najúčinnejší, ale aj najhospodárnejší spôsob riešenia problému občana. Netreba zabudnúť ani na to, že právne služby zvoleného advokáta sú platené služby, a teda občan by si mal dohodnúť výšku odmeny advokáta alebo aspoň spôsob jej určenia, a to ešte predtým, než advokáta splnomocní konať v jeho mene.