21.01.2009, 00:00

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ak používate na podnikanie nejaké autá, musíte do konca januára podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Podáte ho na daňovom úrade miestne príslušnom podľa evidencie vozidla. Daň si vypočítate v korunách podľa všeobecne záväzného nariadenia vydaného vyšším územným celkom, na ktorého území máte auto registrované. Ak máte napríklad tri autá na troch pobočkách a každé z nich registrované v meste, kde sa používa, musíte podať tri daňové priznania na troch daňových úradoch a postupovať podľa troch rôznych všeobecne záväzných nariadení samosprávnych krajov. Za každé auto zaplatíte inú výšku dane, každý kraj si totiž určuje vlastnú sadzbu.
Ako vyplní tlačivo podnikateľ Ján Podnikavý
Tlačivo spolu s nami vypĺňa fiktívny podnikateľ Ján Podnikavý, ktorý na podnikanie vo firme Slniečko využíva jedno osobné auto, ktoré si kúpil v roku 2008 a ešte neplatil nijaké preddavky na daň za motorové vozidlo.
K tlačivu daňového priznania dostane písomné poučenie o jeho vyplnení.
V kolónkach daňového priznania sa číselné údaje zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Na prvej strane treba vyznačiť, či priznanie vypĺňa ako fyzická alebo právnická osoba. Následne označí druh priznania - ak ho podáva prvýkrát a v riadnom termíne, označí krížikom možnosť daňové priznanie. V prípade, že prišiel na nejaké chyby alebo nedostatky v riadnom priznaní a vypĺňa ho v riadnom termíne, no už druhýkrát, označí možnosť opravné daňové priznanie. Krížik vedľa dodatočného daňového priznania napíše iba vtedy, ak ho podáva až po termíne. Čo je však veľmi dôležité, nesmie zabudnúť, že momentálne sa podávajú daňové priznania za rok 2008. To musí napísať do kolónky vedľa druhu priznania. [[{"type":"hn-image","fid":"62246"}]]
Prvá strana
I. Oddiel - údaje o daňovníkovi
Riadok 3
- vyplní svoje osobné údaje
Riadok 6 - musí uviesť obchodné meno firmy Slniečko
Riadok 7 až 13 - uvedie sídlo s. s r. o.
Riadky 14 až 19 - tu sa uvádzajú údaje o organizačnej zložke alebo stálej prevádzkarni. Ján Podnikavý nemá nijaké vedľajšie prevádzkarne, preto do týchto kolónok neuvedie nič.
Dve veľké biele kolónky naspodku prvej strany nevypĺňa, vyplní ich daňový úrad.
Druhá strana
II. oddiel - údaje o splnomocnenom zástupcovi...
Na druhej strane vyplní hornú kolónku s daňovým identifikačným číslom. Táto musí byť vyplnená na každej strane daňového priznania, dokonca aj na všetkých prílohách. Údaje na druhej strane vypĺňa splnomocnený zástupca alebo štatutárny zástupca, prípadne správca, právny nástupca či zástupca na doručovanie. [[{"type":"hn-image","fid":"62247"}]]
Tretia strana
II. oddiel - výpočet dane
Na tretej strane už uvádza priamo údaje o vozidlách, z ktorých priznáva daň. Každé vozidlo, ale napríklad aj náves, treba uviesť do osobitného stĺpca. Na tejto strane sú dva stĺpce, každý pre jedno vozidlo. Lýdia Lednarová z Daňového riaditeľstva v Bratislave upozorňuje, že napríklad aj ťahač a náves sú dve vozidlá, ktoré treba uviesť do dvoch stĺpcov.
Riadok 1: pozor si treba dať hneď na prvú kolónku, pretože oproti minulosti sa do nej nevpisujú čísla, ale jedna z kategórií M, N alebo O. Ján Podnikavý si zapíše písmeno M, ktoré zodpovedá osobnému autu.
Riadok 2 až 6: ďalšie technické údaje, značku vozidla, evidenčné číslo, zdvihový objem motora v cm3, celkovú hmotnosť v tonách a počet náprav, treba vyplniť podľa technického preukazu.
Riadok 7: údaj do siedmej kolónky nájdete v písomnom poučení, náš podnikateľ si vpíše odsek 1 a písmeno a, pretože je zapísaný v dokladoch vozidla ako jeho držiteľ.
Riadok 8: v bode 8 na vás čaká údaj, ktorý si musíte individuálne vyhľadať - sadzbu dane podľa všeobecne záväzného nariadenia. Tieto nariadenia sú zverejnené na internete na stránkach vyšších územných celkov a aj na webe Daňového riaditeľstva SR. Ján Podnikavý má auto registrované v Žiline, preto si na internete našiel VZN Žilina, ktoré pre osobné auto jeho objemu motora stanovuje sadzbu 4 070 korún.
Riadok 9: vypíšete ho iba vtedy, ak všeobecne záväzné nariadenie samosprávy umožňuje zníženie dane alebo oslobodenie od dane pre váš typ vozidla.
Riadok 10: do desiateho bodu uvedie Podnikavý počet mesiacov, v ktorých vozidlo podliehalo dani. Pri väčšine vozidiel to bude plných 12 mesiacov. Ak ste ho napríklad používali nejaké obdobie aj na účely verejnej dopravy, toto obdobie sa vám nemusí zdaniť. Tiež to však záleží na konkrétnom nariadení - treba sa ubezpečiť, čo vám samospráva umožní a čo nie.
Riadok 16: zapíše konečnú sumu dane v slovenských korunách.
Riadok 17: na tomto riadku si môžete uplatniť polovičné zníženie dane, ak ste vozidlo využívali v kombinovanej doprave.
Riadok 18: daň v korunách treba zaokrúhliť na najbližšiu korunu nadol.
Riadok 19 až 21: tieto riadky slúžia iba na zistenie rozdielu z dodatočného daňového priznania. Ak teda vypĺňate tlačivo v riadnom termíne, tieto body vynechajte. Ak priznávate viac ako dve vozidlá, k tretej strane si vyžiadajte prílohu, ktorá má rovnakú formu ako tretia strana daňového priznania a túto prílohu vyplníte rovnako ako tretiu stranu.
Štvrtá strana
IV. oddiel - sumarizácia dane za všetky vozidlá
Na štvrtej strane sumarizuje.
Riadok 47: sem zapíše celkový počet vozidiel v daňovom priznaní, Ján Podnikavý zapíše číslo 1
Riadok 48: tu opäť zapíše sumu 4 070 korún, čo je celková daň
Riadok 49 až 51: podnikateľ neplatil v roku 2008 preddavky na daň, preto tento riadok nevypĺňa. Ak ste platili preddavky a rovnajú sa vašej daňovej povinnosti a nič nebudete musieť doplatiť a ani vám daňovú úrad nič nebude musieť vrátiť, tieto kolónky nechajte prázdne.
Riadok 52: na tento riadok si musí Ján podnikavý dať pozor. Ako jediný v celom daňovom priznaní sa totiž vypisuje v eurách - zapíše sumu 135,10 eura. Ide o predpokladanú daň z motorového vozidla, ktorú si opäť musíte vypočítať zo všeobecne záväzného nariadenia samosprávy. Dajte si záležať, aby ste našli nariadenie aktuálne v roku 2009. Zo sumy, ktorú napíšete do bodu 52, sa vám budú počítať preddavky počas ďalšieho roka.
Riadok 53: sem zapíše číslo 1, teda počet strán III. oddielu
V. oddiel - sumarizácia dane
Riadky tohto oddielu Ján Podnikavý nevypĺňa. Vyplnil by ich iba v prípade, ak by podával dodatočné daňové priznanie.
VI. oddiel - žiadosť o vrátenie daňového preplatku
Šiesty oddiel je určený pre tých, ktorí majú preplatok a chcú požiadať o jeho vrátenie. Musíte však mať otvorený účet v slovenskej banke, pretože preplatky sa do zahraničia poskytujú iba na základe osobitnej žiadosti. V pomocných výpočtoch máte možnosť prerátať si sumu preplatku či nedoplatku v korunách na eurá, no nie je vašou povinnosťou to urobiť. [[{"type":"hn-image","fid":"62248"}]]

Daň z áut

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá
– je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla
– používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla
– používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
– používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí
Právnické osoby môžu rozhodnúť, že daňovníkom dane z motorových vozidiel sa stanú ich dcérske spoločnosti. V prípade fyzických osôb nie je daňovníkom napríklad otec ako majiteľ auta, hoci je zapísaný v evidencii dopravného inšpektorátu, ale jeho syn, ktorý používa otcovo auto na podnikanie.
Daňovníkom je tiež:
– zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel
– stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí
Kedy vzniká daňová povinnosť
Daňová povinnosť vzniká nasledujúci deň po dni použitia vozidla na podnikanie a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa prestalo vozidlo používať na podnikanie. Túto skutočnosť treba oznámiť daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla najneskôr do 30 dní.
Za ktoré vozidlo
Predmetom dane z motorových vozidiel je každé motorové vozidlo i prípojné vozidlo zaradené do kategórie M, N a O s podmienkou, že sa musí používať v súvislosti s podnikaním. Úžitkovým vozidlom sa na účely dane rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.
Vozidlá musia mať pridelené evidenčné číslo, osobitné (vozidlá obecnej polície, SBS alebo hasičského a záchranného zboru) alebo zvláštne evidenčné číslo (napríklad skúšobné, športové alebo historické vozidlá). Týka sa to aj vozidiel, ktoré síce nie sú evidované v Slovenskej republike, ale sa v Slovenskej republike používajú na podnikanie.
Predmetom dane sú už aj vozidlá, ktoré pri výkone svojej činnosti používajú napríklad znalci, tlmočníci alebo prekladatelia a ich príjmy podliehajú dani z príjmov (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Naopak, daň nemusia platiť vozidlá používané VÚC, do ktorého rozpočtu plynie daň z motorových vozidiel, ale ani vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov.
Základ dane
Je ním zdvihový objem vozidla vyjadrený v cm3. Pri autobusoch a úžitkových vozidlách je to počet náprav a ich celková hmotnosť. Vychádza sa pritom z údajov z technického preukazu.
Kam platiť
Číslo účtu, kam treba daň zaplatiť, nájdete na stránke Daňového riaditeľstva www.drsr v časti Účty štátnych príjmov. Platbu daňovník označí konštantným symbolom 1744.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.