Príjem zo zahraničia a z prenájmu
Pracovala som v zahraničí (v EÚ) od marca do decembra 2008, kde som pracovala na pracovnú zmluvu a bola mi odvádzaná daň z príjmu. V tomto čase som dala do prenájmu svoj byt, ktorý mám v SR. Moje otázky znejú:
-- ako mám podať daňové priznanie, aby nedošlo k dvojitému zdaneniu,
-- aký má byť základ pri daňovom priznaní za prenájom bytu,
-- aké sú odpočítateľné položky, výška životného minima,
-- môže sa uplatniť bonus za náklady za prenájom a
-- aké doklady potrebujem pri podávaní dane z príjmu fyzických osôb?
1. Aby nedošlo k dvojitému zdaneniu, budete aplikovať pri podaní daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2008 príslušnú metódu, ktorá vyplýva zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zápočet dane zaplatenej v cudzine alebo vyňatie príjmu zo zdanenia). Z toho potom vyplývajú aj doklady, ktoré je potrebné k priznaniu priložiť. Postup výpočtu vyplýva z predtlače. Toto platí v prípade, ak ste mali príjem zo závislej činnosti zo štátu, s ktorým takáto zmluva je uzatvorená. Všetky platné zmluvy sú registrované v Zbierke zákonov SR a ich zoznam môžete nájsť na internete.
Ak ste mali príjem zo závislej činnosti zo štátu, s ktorým nie je takáto zmluva uzatvorená, aplikuje sa metóda vyňatia z príjmov, avšak len v prípade, ak boli príjmy preukázateľne v cudzine zdanené. Vychádzame z § 45 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
K daňovému priznaniu potrebujete priložiť potvrdenia od zamestnávateľov o výške zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a ak ide o metódu zápočtu dane zaplatenej v cudzine, tak aj potvrdenie o výške zaplatenej dane od príslušnej inštitúcie (obdobnej ako je náš daňový úrad, napríklad v ČR je to finančný úrad). Nestačí v tomto prípade len potvrdenie o príjme od zahraničného zamestnávateľa. To stačí len v prípade, ak z medzinárodnej zmluvy vyplýva metóda vyňatia príjmov zo zdanenia. Vtedy nás výška dane "nezaujíma".
Potvrdenie o zaplatenej dani budete potrebovať aj v prípade príjmu zo štátu, s ktorým zmluva uzatvorená nie je, pretože metóda vyňatia zo zdanenia bude platiť len v prípade, ak tam bol príjem preukázateľne zdanený.
Ak potrebné potvrdenia nezoženiete do konca marca 2009, odporúčame vám požiadať "váš" daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania z uvedeného dôvodu. Musíte však tak spraviť najneskôr do 16. marca 2009.
Ak ste mali aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na našom území, priložíte potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti od našich zamestnávateľov.
2. Pokiaľ ide o príjem z prenájmu bytu, platí, že do sumy 25 650 korún ide o príjem od dane oslobodený (5-násobok sumy životného minima platného k 1. 1. 2008).
Ak ste mali uvedený príjem do tejto hranice, uvádzať ho do priznania nemusíte vôbec. Ak bol však vyšší, musíte uviesť do príjmov rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a uvedenou sumou. Ide o príjem z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 cit. zákona o dani z príjmov. Ako výdavok si môžete uplatniť paušál vo výške 40 %. Ak by ste si chceli uplatniť skutočné a preukázateľné výdavky, môžete ich uviesť len v pomere, v akom prislúchajú k zdaniteľným príjmom.
3. Pokiaľ ide o tzv. odpočítateľné položky. Predpokladám, že ide o nezdaniteľné sumy základu dane z príjmov fyzickej osoby. Základná nezdaniteľná suma na daňovníka je na rok 2008 vo výške 98 496 korún, avšak len do základu dane vo výške 513 000 Sk. Pri vyššom základe dane sa vypočíta podľa vzorca: (44,2 x 5 130) -- (základ dane : 4).
U dôchodcov sa tieto sumy krátia o ročný dôchodok.
Ďalšou nezdaniteľnou sumou je suma na vyživovanú manželku/manžela a do 12 000 Sk za zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie. Bližšie pozri § 11 cit. zákona.
Výslednú daň je možné znížiť o daňový bonus na vyživované deti v zmysle podmienok ustanovených v § 33 tohto zákona.
Na záver pripomínam, že tlačivá daňových priznaní za rok 2008 k dani z príjmov sú rovnaké, aké platili za rok 2007. Vyplýva to z oznámenia MF SR, vydaného vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008. Súčasne v tomto spravodajcovi sú vydané aktualizované poučenia na ich vyplnenie, z ktorých môžete nájsť ďalšie informácie.
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane