05.08.2009, 00:00

Problém odvodov -- veľa výnimiek a rôzne pravidlá

Návrh reformy. Podnikateľská aliancia navrhla zjednodušenie odvodového systému na 25 -- 10 a 3.

Odvodový systém podnikatelia v prieskumoch pravidelne označujú ako jednu z najväčších bariér podnikateľského prostredia. Popri výške odvodových sadzieb rovnakou mierou kritizujú komplikovanosť a administratívnu náročnosť výpočtu a platenia odvodov. Podľa Petra Goliaša z Ineko je hlavným problémom "množstvo výnimiek a nejednotné pravidlá pri určovaní vymeriavacích základov pre rôzne druhy príjmov.“ Dôsledkom sú potom vysoké úniky pred platením odvodov.


Parametre nového systému

.. Odvody platené z ceny práce (superhrubej mzdy)
.. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
.. Sociálny odvod 25 % a zdravotný odvod 10 %
.. Jednotný odvodový strop 3 x priemerná cena práce v danom
roku
.. Odvody platené len zamestnávateľom
.. Nové odvody aj pre SZČO - základ dane deliť 1,5
.. Ročné zúčtovanie odvodov a ročný odvodový strop
.. Odvody do 2. piliera 6,7 % z ceny práce (= 9 %/1,352)
.. Dôchodky = osobná cena práce/priemerná cena práce v hospodárstve

Východiská návrhu PAS

1. Čo najmenej ovplyvniť čisté príjmy
zamestnancov a náklady zamestnávateľov
2. Neohroziť stabilitu verejných financií
3. Stanoviť zapamätateľné percentá odvodov

 

[[{"type":"hn-image","fid":"79734","attributes":{"class":"right","width":"249","height":"363"}}]]

Prvý krok reformy
Keďže kvôli kríze a zlému vývoju verejných financií vláda odmieta návrh na zníženie odvodov, prišla Podnikateľská aliancia Slovenska s návrhom prvého kroku reformy odvodového systému. Zjednodušiť by sa mal systém výpočtu a platenia odvodov.

Pri návrhu nového odvodového systému zohľadnila tri aspekty - čo najmenej ovplyvniť čisté príjmy zamestnancov a náklady zamestnávateľov, neohroziť stabilitu verejných financií a stanoviť zapamätateľné percentá odvodov.

"Zjednodušenie systému by mohlo mať pozitívny vplyv vtedy, ak budú ľudia menej motivovaní špekulovať a začali viac platiť. Podobnú pozitívnu skúsenosť má Slovensko s daňovou reformou,“ hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ aliancie.

Obáva sa však, že do konca volebného obdobia sa žiadne pozitívne zmeny v odvodovom systéme neudejú. "Možno sa reforma uskutoční v nasledujúcom volebnom období. To isté sme však dúfali aj pred troma rokmi,“ dodal Kičina.

Zlúčenie sociálnych odvodov
Aliancia navrhla zlúčenie šiestich sociálnych odvodov do jedného 25-percentného. Ten by sa platil z ceny práce (superhrubej mzdy).

Na zdravotné poistenie by išlo 10 percent z ceny práce. Určil by sa jednotný odvodový strop na 3-násobok priemernej ceny práce v danom roku. Aliancia zároveň navrhla, aby poistenie v nezamestnanosti bolo dobrovoľné nielen pre živnostníkov.

V novom systéme by neboli odvody rozdelené na odvody platené zamestnancom a odvody platené zamestnávateľom, ale jeden sociálny a jeden zdravotný odvod uhradí za zamestnanca zamestnávateľ. Nové sadzby by platili aj pre živnostníkov. Aby sa sprehľadnil systém, ale nezmenilo celkové odvodové zaťaženie živnostníkov v porovnaní so súčasnosťou, navrhla aliancia, aby sa základ dane SZČO nedelil číslom 2 (respektíve 2,14), ale iba 1,5 pre všetky odvody.

Nový systém platenia odvodov by mal znamenať výpadok príjmov v rozpočte 127,5 milióna eur. Sprehľadnenie systému však údajne zníži motiváciu vyhýbať sa plateniu odvodov a dosahy na verejné financie tak budú pravdepodobne miernejšie. Nový odvodový systém by mal mierne zvýšiť čisté príjmy pre 98 percent zamestnancov, ak by sa za povinne neplatilo poistenie v nezamestnanosti.
[[{"type":"hn-image","fid":"79733"}]]
[[{"type":"hn-image","fid":"79732"}]]

Namiesto hrubej mzdy cena práce
Nový odvodový systém počíta so zrušením inštitútu hrubej mzdy. Namiesto nej by sa odvody mali vypočítavať z ceny práce. Tento inštitút by mal nahradiť hrubú mzdu vo všetkých právnych predpisoch. Okrem iného to bude mať dosah aj na počítanie dôchodkov. Percentuálny osobný mzdový bod, ktorý je kľúčom pri výpočte dôchodkov, preto aliancia navrhla nepočítať ako pomer osobnej hrubej mzdy a priemernej hrubej mzdy v hospodárstve, ale ako pomer osobnej ceny práce a priemernej ceny práce v hospodárstve.

Odvody do II. dôchodkového piliera by sa mali zachovať vo výške zodpovedajúcej dnešným 9 percentám z hrubej mzdy, čiže v novom systéme by mal odvod do II. piliera predstavovať 6,7 percenta z ceny práce.

Prečítajte si aj:
Bakalári, pozor na zdravotné poistenie

Tretiaci na vysokých školách, ktorí práve končia bakalársky stupeň štúdia, by si mali ustrážiť svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni. Musia jej oznámiť, či budú študovať na ďalšom, magisterskom stupni štúdia.