Príjem z Írska
Dcéra má trvalý pobyt na Slovensku. Celý rok 2007 pracovala v Írsku -- Dubline. Príjmy na Slovensku nemala žiadne. Musí si u nás podať daňové priznanie, resp. ako sa tomu vyhnúť?
Keďže vaša dcéra je náš daňový rezident (má tu trvalý pobyt), je povinná podať u nás daňové priznanie z celosvetových príjmov. Podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá platí medzi SR a Írskom (oznámenie č. 365/2000 Z. z.) sa bude aplikovať metóda zápočtu dane zaplatenej v Írsku. K priznaniu musíte priložiť potvrdenie o zaplatení dane z príslušného úradu z Írska.
Práca v Česku
Ako je to s daňovým priznaním v prípade, ak pracujem od roku 2002 v Českej republike a od polovice roku 2004 v Írsku, kde aj odvádzam daň z príjmu? Vypočítava sa rozdiel medzi daňou odvedenou v zahraničí a daňou, ktorú by som v prípade tejto výšky príjmu zaplatil na Slovensku?
Odpoveď je podobná, ako v predchádzajúcom prípade. V podstate platí, že ak daň vypočítaná u nás z celosvetových príjmov vyjde vyššia ako bola zaplatená v Írsku, zvyšok budete musieť doplatiť. Postup a výpočet vyplýva z tlačiva daňového priznania. Predpokladáme, že máte u nás trvalý pobyt.
Rezident Írska
Minulý rok som tri mesiace pracoval na Slovensku (január až marec). Od apríla pracujem v Írsku. Mám potvrdenie, že som rezidentom Írska. Na Slovensku mám rodinu (manželku a tri deti). Myslím si, že daňové priznanie na Slovensku musím podať z príjmov zo Slovenska, ale chcel by som sa spýtať, či musím započítať aj príjmy z Írska (počul som, že stačí dať potvrdenie o daňovej rezidencii a príjmy z Írska nemusím uviesť do daňového priznania)
.
Ak ste v zmysle medzinárodnej zmluvy daňovým rezidentom Írska, u nás ste daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom). Povinný ste platiť daň len z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR. Príjmy plynúce z Írska u nás potom priznávať nemusíte. Ak ste iné príjmy nemali, nemusíte ani podávať daňové priznanie.
Zárobok z Veľkej Británie
Musím podať daňové priznanie za rok 2007, ak som ako študent vysokej školy pracoval v mesiaci jún, júl a august 2007 na dohodu (úhrn príjmu 25 000 Sk)? Od septembra 2007 pracujem vo Veľkej Británii. Mám riadnu pracovnú zmluvu, so všetkými zrážkami. Mám trvalý pobyt v SR.
Keďže ste naším daňovým rezidentom (máte u nás trvalý pobyt), povinný ste podať za rok 2007 u nás daňové priznanie z celosvetových príjmov. Platí to bez ohľadu na to, či ste študentom alebo nie. Príjmy zo zamestnania z Veľkej Británie sú u nás vyňaté zo zdanenia. Napriek tomu ich do priznania musíte uviesť. Potvrdenie o zaplatení dane nepotrebujete (s daňou sa nepracuje). Vychádzame z medzinárodnej zmluvy (č. 89/1992 Zb.). Z príjmov na základe dohôd je potrebné do priznania uviesť tie, ktoré boli zdanené preddavkami na daň. Keďže sú však príjmy z Veľkej Británie u nás vyňaté zo zdanenia, oplatí sa vám do priznania zahrnúť aj príjmy zdanené zrážkou dane (ak ste také mali), za účelom vrátenia dane. Zrejme vám daňová povinnosť nevznikne a zrazené preddavky na daň a daň sa vám vrátia.
Trvalý pobyt na Slovensku
Ak mala fyzická osoba v roku 2007 príjem iba zo zahraničia, a to z Veľkej Británie, je povinná podať na Slovensku daňové priznanie?
Ak táto fyzická osoba mala v roku 2007 trvalý pobytu na území SR, tak áno. Odpoveď je rovnaká, ako v predchádzajúcom prípade. Priznanie musí podať, aj keď pôjde len o formalitu, pretože príjmy zo zamestnania z Veľkej Británie sú u nás vyňaté zo zdanenia. Nebude platiť žiadnu daň.
Príjem zo SR a z Nemecka
Manžel pracuje v slovenskej firme, ale pracuje aj v Nemecku vo firme, s ktorou majú zmluvu, tá im vypláca faktúry v eurách. Ako si má urobiť daňové priznanie?
Ak ide aj o prácu vykonávanú v Nemecku, je potrebné priznať u nás všetky príjmy. Predpokladáme, že manžel má tu trvalý pobyt. U nás sa však príjmy z Nemecka vynímajú zo zdanenia (do priznania sa však musia uviesť) v prípade, ak sa mali zdaniť v Nemecku. Ak sa tam nezdaňujú, tak sa zdania u nás. Vychádzame zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá platí medzi SR a Nemeckom (vyhláška č. 18/1984 Zb.).
Zamestnanec ČR
Celý rok 2007 som bol zamestnancom firmy v ČR, kde som platil všetky príslušné zrážky zo mzdy. V SR som mal len jednorazový príjem z prenájmu vo výške 17 000 Sk. Musím podať v SR daňové priznanie, keď tam mám trvalé bydlisko a daňový domicil?
Ak máte trvalý pobyt v ČR a súčasne aj daňový domicil, u nás nemusíte podávať daňové priznanie. Dôvodom je skutočnosť, že príjem z prenájmu je za rok 2007 do 24 900 Sk od dane oslobodený.
Príjem zo zahraničia
Pracujem v zahraničí, mám tam živnosť, platím poisťovne aj daňové priznanie v tej krajine, kde podnikám v rámci EÚ. Mám podať daňové priznanie aj na Slovensku, keď tu nemám živnosť?
To, či musíte u nás podať daňové priznanie, závisí od toho, ktorého štátu ste daňovým rezidentom (kde máte trvalý pobyt, respektíve podľa iného ďalšieho kritéria, ktoré vyplýva z príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia).
Ak ste naším daňovým rezidentom, musíte podať daňové priznanie aj u nás, bez ohľadu na to, že tu nemáte vybavenú živnosť. Ste u nás potom daňovníkom s tzv. neobmedzenou daňovou povinnosťou, to je priznať u nás je potrebné celosvetové príjmy. Aby ste dvakrát neplatili daň, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa  platnej medzinárodnej zmluvy (ak je uzatvorená).
Nie je podstatné, že ide o krajinu EÚ. Daňová problematika je riešená v každom štáte podľa vnútorných predpisov.
Príplatok k prídavku na dieťa
Slobodná mamička, naša zamestnankyňa, je na rodičovskom príspevku, nemá zdaniteľný  príjem, stará sa o dieťa. Nemôže si uplatniť  daňový bonus na dieťa a ani nikto iný. Má nárok od 1. 1. 2008 na príplatok k prídavku na dieťa  podľa § 7a zákona č. 532/2007 Z. z.?
Ak táto mamička spĺňa nárok na prídavky na toto dieťa, má nárok, s účinnosťou od 1. 1. 2008 aj na príplatok k prídavku na dieťa. Ide o štátnu sociálnu dávku vo výške 300 Sk mesačne, ktorou štát pripláca na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov.
Jednou z podmienok je nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže daňový bonus uplatniť. To je zrejme, podľa textu v otázke, dodržané.
Uvedené vyplýva z novelizovaného zákona o prídavku na dieťa, v zmysle zákona č. 532/2007 Z. z.
Dodatočné uplatnenie daňového bonusu
V roku 2007 som bol zamestnaný jeden mesiac, potom nezamestnaný šesť mesiacov a zase zamestnaný päť mesiacov. Od 1. 8. 2007 som si otvoril živnosť. Mám syna, študenta vysokej školy, na dennej forme. Zo živnosti mám stratu, zo závislej činnosti mám príjem 70 000 Sk. Môžem si uplatniť daňový bonus, keď mám zo živnosti stratu? Môžem si ho uplatniť aj za mesiace, keď som bol nezamestnaný?
Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platí, že nárok na plný ročný daňový bonus je v prípade dosiahnutia dostatočne vysokého príjmu (aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo za rok 2007 predstavuje sumu 46 350 Sk). Týka sa to príjmov zo závislej činnosti alebo z podnikania (pri súčasnom vykázaní čiastkového základu dane).
Túto podmienku ste splnili, pretože ste mali dostatočne vysoké príjmy zo závislej činnosti. Daňová strata z podnikania na to nemá vplyv. Máte teda nárok na plnú ročnú sumu daňového bonusu na syna (6 570 Sk), ak boli splnené ďalšie podmienky jeho tzv. nezaopatrenosti celý rok (nemá ešte 25 rokov, štúdium nebolo prerušené, nebola prekročená štandardná dĺžka štúdia atď.). Nie je podstatné, že ste boli nejaký čas nezamestnaný.
Nárok si uplatníte v daňovom priznaní. Súčasne priložíte príslušné doklady (napr. kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, kópiu rodného listu, potvrdenie o štúdiu syna za obdobie dodatočného uplatnenia, resp. potvrdenie o poberaní prídavkov). Predpokladom je, že ste v roku 2007 žili so synom v spoločnej domácnosti a súčasne si daňový bonus za rovnaké obdobie neuplatňuje a ani neuplatňovala druhá oprávnená osoba (napr. manželka alebo matka).