05.03.2008, 00:00

Základ dane si môžete znížiť o 95 616 korún

Nezdaniteľná časť základu dane všeobecne znižuje ročný základ dane z príjmov fyzickej osobe. Tvorí ju základná nezdaniteľná suma na daňovníka, na vyživovanú manželku alebo manžela a do 12 000 korún -- platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistného na životné poistenie. Základná nezdaniteľná suma a nezdaniteľná suma na manželku sa každoročne valorizujú v nadväznosti na zvyšovanie životného minima a od roku 2007 sa musia krátiť pri dosiahnutí určitej výšky celkového základu dane daňovníka.
I. Základná nezdaniteľná suma
Táto nezdaniteľná suma na daňovníka sa počíta na kalendárny rok všeobecne ako 19,2-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Ide o sumu životného minima platnú pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Na rok 2007 je stanovená vo výške 95 616 Sk (4 980 Sk x 19,2). V priebehu roka 2007 sa mohla uplatňovať v zamestnaní vo výške 1/12 tejto sumy, čo bolo 7 968 korún. O túto sumu mohol jeden zamestnávateľ znižovať vypočítaný mesačný čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý si ju u neho uplatnil v rámci vyhlásenia k zdaneniu týchto príjmov. Po skončení roka sa bude prvýkrát krátiť podľa výšky celkového základu dane daňovníka.
Dôchodcovia
Základ dane si nemôže za rok 2007 znížiť o základnú nezdaniteľnú sumu tá fyzická osoba, ktorá bola k 1. januáru 2007 poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov...). Rovnako sa posudzuje aj daňovník, ktorému bol niektorý z uvedených dôchodkov priznaný v priebehu roku 2007 spätne k 1. januáru 2007. Ak napríklad daňovník začal poberať dôchodok od 1. apríla 2007 a nebol mu priznaný spätne k 1. januáru 2007, za rok 2007 bude mať nárok poslednýkrát ešte na plnú nezdaniteľnú sumu (bez krátenia, to je 95 616 korún). Na poberanie tohto dôchodku sa začne prihliadať až od roku 2008. Ak by sa tomuto daňovníkovi priznal dôchodok spätne k 1. januáru 2007 (i keď ho začal poberať fakticky od 1. 4. 2007), nemá za rok 2007 nárok na plnú ročnú nezdaniteľnú sumu, ale len na rozdiel. Ak vyplatená suma týchto dôchodkov v úhrne za rok 2007 nepresiahne základnú nezdaniteľnú sumu (95 616 korún), po skončení roka bude možné znížiť základ dane dôchodcu len o rozdiel medzi touto sumou a vyplatenou ročnou sumou príslušného dôchodku. Poberanie invalidného dôchodku nemá vplyv na uplatnenie základnej nezdaniteľnej sumy, okrem prípadov, ak jeho poberateľ má už dôchodkový vek (vtedy sa invalidný dôchodok už považuje za starobný dôchodok). Pri uplatnení v ročnom zúčtovaní bude zamestnanec -- dôchodca povinný túto skutočnosť uviesť vo vyhlásení k nemu a predložiť zamestnávateľovi posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. Táto výška základnej nezdaniteľnej sumy za rok 2007 (95 616 korún) platí za predpokladu, ak daňovník nedosiahne základ dane vyšší ako stonásobok sumy životného minima (pre plnoletú fyzickú osobu), platného k 1. januáru 2007, to je za rok 2007 ide o 498 000 korún. Ak celkový ročný základ dane (nie hrubé príjmy) za rok 2007 je vyšší ako 498 000 korún, nezdaniteľná časť základu dane sa musí krátiť. Bude sa počítať podľa vzorca: (44,2 x 4 980) -- (základ dane : 4). Výsledok sa zaokrúhli na celé koruny nadol. Ak výsledok vyjde nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule. Tento prepočet sa musí spraviť aj u dôchodcu pred odpočtom sumy vyplateného dôchodku.
Nabudúce o nezdaniteľnej sume na manželku.

Poznámka:
Pokiaľ ide o dôchodcov, upozorňujeme aj na ustanovenie § 46 zákona č. 595/2003 Z. z., podľa ktorého sa daňovníkovi, ktorý v roku 2007 mal zdaniteľné prímy (nie základ dane!) do výšky 47 808 Sk (50 % základnej nezdaniteľnej sumy), daň nevyrubí a ani ju neplatí. Platí to za predpokladu, že si tento daňovník za rok 2007 neuplatňoval a ani dodatočne neuplatňuje nárok na daňový bonus. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. To znamená, že daňovník -- dôchodca, ktorému sa v priebehu roku 2007 príjmy zo závislej činnosti zdaňovali preddavkami na daň, potom ak ich úhrn nebol vyšší ako 47 808 korún, nemá platiť za rok 2007 žiadnu daň (z čoho vyplýva, že má nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň). Fakticky sa u neho nepriamo uplatní polovica základnej nezdaniteľnej sumy. V tlačivách daňových priznaní za rok 2006 sa dôchodcom vracala aj daň vyberaná zrážkou, ak si aj takto zdanené príjmy uviedli dobrovoľne do uvedenej výšky do priznania. Od 1. januára 2007 platí, že ak bol daňovníkovi spätne priznaný dôchodok k začiatku predchádzajúcich rokov, kedy si uplatňoval základnú nezdaniteľnú sumu v plnej výške, je povinný podať za tieto roky dodatočné daňové priznanie. Ak bude podané dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa mu sankcia za oneskorené zaplatenie dane (sankčný úrok). Pozor však treba dať na to, dokedy všeobecne je povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov .... je to lehota do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je aj priznaná daň splatná.