Odpočet na manželku a príspevok úradu práce
Manžel podniká, ja som bola doma, v septembri som založila živnosť, ale ešte som nič nezarobila. Môže si sumu 95-tisíc korún odpísať na manželku v daňovom priznaní môj muž? Ako započítať príspevok od úradu práce?
Váš manžel si bude na vás môcť uplatniť nezdaniteľnú sumu základu dane vo výške rozdielu medzi 95 616 korún a sumou vašich príjmov. Do nej je potrebné započítať aj príspevok od úradu práce a prípadne aj ďalšie príjmy bez ohľadu na to, či boli zdaniteľné alebo nie. Do vlastných príjmov manželky na tieto účely sa nezapočítava len: daňový bonus, štátne sociálne dávky, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a štipendium (okrem doktorandského). Napríklad ak ste mali vyplácanú podporu v nezamestnanosti pred založením živnosti, tak aj tento príjem treba zobrať do úvahy. Ak základ dane vášho manžela by bol vyšší za rok 2007 ako 880 464 korún, tak sumu 95 616 korún bude treba najprv znížiť a vypočítať ju podľa vzorca: (63,4 x 4 980) -- (základ dane : 4). Ak príspevok, ktorý ste dostali z úradu práce, je plnením poskytovaným v rámci aktívnej politiky trhu práce (podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti...), tento nie je od dane oslobodený. Ak tento príspevok, respektíve spolu všetky vaše zdaniteľné príjmy (okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane) boli vyššie ako 47 808 korún, ste povinná podať daňové priznanie. Ak však boli dokopy nižšie ako 95 616 korún, tak aj tak daň nebudete platiť žiadnu.
Príjmy manželky
Vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov chcem uviesť aj manželku, a tak si znížiť daňový základ. Manželka pracovala určitý čas v roku 2007 a mala teda príjem. V riadku daňového priznania "vlastný príjem manželky" sa uvádza hrubý príjem, čistý príjem alebo hrubý príjem znížený o poistné?
Do vlastných príjmov manželky sa uvádza hrubý príjem (zdaniteľný aj od dane oslobodený), okrem vyňatých. Neberú sa do úvahy na tieto účely: daňový bonus, štátne sociálne dávky, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a štipendium (okrem doktorandského). Tento príjem sa zníži o poistné, ktoré bola manželka povinná platiť na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, respektíve sociálne zabezpečenie.
Ak napríklad bola manželka zamestnaná, ide o poistné, ktoré jej zrážal zamestnávateľ, prípadne ktoré si povinne sama zaplatila (napríklad nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2006, ak si toto zúčtovanie robila sama a zaplatila ho priamo zdravotnej poisťovni).
Medzi príjmy manželky na tieto účely je potrebné započítať všetky príjmy, to je aj od dane oslobodené (napríklad nemocenské dávky, úrazové dávky, náhradu príjmu počas prvých desať dní práceneschopnosti, ktoré platí zamestnávateľ, ktoré z potvrdenia nevyplývajú).