Minimálna mzda sa od 1. januára zvýši na 8 900 korún, čo je 295,50 eura. Za každú odpracovanú hodinu to bude 1,69 eura. Pripomíname, že táto suma nie je podstatná pri odmenách na dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov. Výška týchto odmien závisí od dohody zamestnávateľa a zamestnanca, nie je zákonom stanovená minimálna a ani maximálna hranica. V týchto prípadoch sa nevypláca mzda.
Minimálna mzda má význam nielen napríklad z pracovnoprávneho hľadiska a z hľadiska odvodových povinností, ale odvodzuje sa z nej okrem iného napríklad aj nárok na uplatnenie mesačného a ročného daňového bonusu.
Po zvýšení minimálnej mzdy sa preto od budúceho roka zmenia podmienky na uplatnenie daňového bonusu. Zamestnanec v priebehu roka bude musieť zarobiť úmerne viac (vo výške aspoň polovice zvýšenej mesačnej minimálnej mzdy) a následne nato za rok 2009 sa bude vychádzať pri ročných príjmoch z jej 6-násobku.
Mesačný daňový bonus
V priebehu roka má zamestnanec nárok na mesačný daňový bonus pri splnení ostatných podmienok (podpísané vyhlásenie, doklady), len v prípade, ak jeho hrubé zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci sú aspoň vo výške polovice mesačnej minimálnej mzdy. Týka sa to všetkých typov zamestnancov (aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, spoločníkov, konateľov s. r. o., študentov atď.). Táto suma v súčasnosti predstavuje 4 050 Sk (8 100 : 2) a od 1. januára to bude pravdepodobne 147,75 eura (295,50 : 2). Ešte nie je jednoznačne jasný spôsob zaokrúhlenia tohto podielu (50 percent) z minimálnej mzdy.
U zamestnancov v pracovnom pomere na kratší pracovný úväzok sa najprv bude musieť spraviť prepočet minimálnej mzdy podľa počtu hodín a až z neho sa vypočíta polovica ako základňa potrebnej minimálnej výšky príjmov.
Zamestnanec s nižším hrubým príjmom v mesiaci nárok na mesačný daňový bonus nemá. Do úvahy sa berú všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, u ktorého si bonus uplatňuje vrátane príjmov zo sociálneho fondu a ďalších príjmov tohto druhu (aj ktoré nie sú mzdou na účely Zákonníka práce). Neberú sa do úvahy príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú od dane oslobodené (nepeňažné príspevky na stravovanie, nemocenské dávky) a ani príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (napríklad podiely na zisku členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a družstiev, náhrady nárokových cestovných výdavkov).
Ročný daňový bonus
Výška minimálnej mzdy má vplyv aj na uplatnenie plného ročného daňového bonusu, pretože naň má zamestnanec nárok len v prípade dosiahnutia hrubých zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za príslušný rok aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. To znamená za rok 2008 aspoň vo výške 48 600 Sk (8 100 x 6). V roku 2009 pôjde o sumu 1 773 eura (295,5 x 6). Rovnako sa to týka aj podnikateľov, ktorí súčasne musia vykázať čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. U zamestnancov v pracovnom pomere na kratší úväzok to bude opäť úmerne menej. Pôjde o šesťnásobok minimálnej mzdy prepočítanej podľa pracovného úväzku.
Do tejto sumy sa započítajú ročné zdaniteľné príjmy zamestnanca od všetkých zamestnávateľov, a to bez ohľadu na spôsob ich zdanenia v priebehu roka (to je nielen príjmy zdanené preddavkami na daň, ale aj tie, z ktorých bola daň vybratá zrážkou -- do 5-tisíc korún mesačne pri nepodpísanom vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti).
Ak si zamestnanec v priebehu roku uplatní mesačný daňový bonus len v niektorých kalendárnych mesiacoch a za rok nedosiahne potrebnú výšku zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (a ani z podnikania), ponechá sa mu len daňový bonus, ktorý už mal vyplatený (nezoberie sa mu). Na plnú ročnú výšku však nárok dodatočne mať nebude. Zostávajúcu časť si bude môcť uplatniť dodatočne po skončení roka len druhá oprávnená osoba (napríklad manželka). Bude musieť však dosiahnuť požadovanú výšku zdaniteľných príjmov. Ak takejto osoby niet, daňový bonus alebo jeho neuplatnená časť prepadnú.
Na tieto skutočnosti bude potrebné myslieť pri dodatočnom uplatňovaní ročných daňových bonusov po skončení roka, v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo pri podávaní daňových priznaní.
Do zvýšenia životného minima sa mesačný daňový bonus od začiatku roku 2009 nezmení, to je po prepočte 19,32 eura (582 korún). Po jeho zvýšení sa o koeficient rastu zvýši pomerne aj mesačná výška daňového bonusu.