V súvislosti s minulotýždňovým výpadkom elektrickej energie v Bratislave by nás zaujímalo, ako sa môže dostať k svojim právam ten, komu výpadok dodávky elektriny spôsobil škody. Kto zaplatí škodu firme a kto fyzickej osobe? "Zákon o energetike č. 65 z roku 2004 obsahuje paragraf 24, ods. 1., ktorý hovorí o právach a povinnostiach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, o ktorý je možné sa prípadne oprieť v súčinnosti s ďalšími nástrojmi obvyklými v obchodnom styku. V budúcnosti búde túto problematiku upravovať vyhláška o štandardoch kvality dodávky, ktorú pripravuje úrad," povedal pre HN Miroslav Lupták, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V tomto zákone je pod písmenom e/ aj presne stanovené, kedy môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy obmedziť alebo prerušiť distribúciu bez toho, aby vznikal nárok na náhradu škody. Príčinou výpadku elektriny v Bratislave bol zničený prístrojový transformátor v Západoslovenských energetických závodoch, s ktorými treba rokovať o náhrade škody. (hn/koll)