Ak ste pre chybu v účtovníctve krátili daň, ste povinný podať dodatočné daňové priznanie. Alena Lečková z daňového riaditeľstva upozorňuje na najčastejšie chyby v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Ide o porušenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
-- V praxi sa často stáva, že účtovné jednotky nedokladajú všetky účtovné prípady účtovnými dokladmi. Ak tieto doklady majú, nie vždy obsahujú všetky predpísané náležitosti podľa § 10. Tie totiž musia obsahovať označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu, účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva. Ďalej musia obsahovať dátumy vyhotovenia dokladu, uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia), podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. Na dokladoch nesmie chýbať označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje (v podvojnom účtovníctve), ak to nevyplýva z programového vybavenia. Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti (§ 6 ods. 1, 2).
Pozor na inventarizáciu
-- Niekedy subjekty vôbec neurobia inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov -- vlastného imania (podľa § 29 a 30). Stáva sa, že ju urobia nesprávne alebo neúplne. Často nevykonávajú inventarizáciu pohľadávok, záväzkov, peňažnej hotovosti, prípadne nedodržia zákonné lehoty na jej vykonanie. Účtovné jednotky sú povinné inventarizovať peňažné prostriedky 4-krát za účtovné obdobie a hmotný majetok okrem zásob raz za dva roky. Všetko ostatné musia inventarizovať vždy ku dňu, ku ktorému zostavujú účtovnú závierku. Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob možno urobiť v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia alebo v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob možno robiť kedykoľvek počas účtovného obdobia a tento stav upraviť o prírastky a úbytky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovné jednotky nesprávne vyčísľujú inventarizačné rozdiely a nezaúčtujú inventarizačné rozdiely do obdobia, do ktorého patria, t. j. manko a prebytok musí účtovná jednotka vždy zaúčtovať do obdobia, za ktoré sa overuje stav majetku, záväzkov a vlastného imania, a nie do nasledujúceho účtovného obdobia (§ 6 ods. 3).
Metodiku môžete meniť až od začiatku roka
-- Účtovné jednotky niekedy nedodržia povinnosť používať rovnaké účtovné zásady a metódy počas celého účtovného obdobia a nové účtovné zásady a metódy nepoužívajú od prvého dňa účtovného obdobia (§ 7).
-- Často nerešpektujú zákaz kompenzácie majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov. Nie je absolútne prípustné, aby sa účtovné jednotky vzájomne dohodli, že si vzájomne nebudú vystavovať faktúry za predaj tovarov a služieb. Účtovné jednotky sú povinné vystaviť faktúry a vzájomne si započítajú až vzniknuté pohľadávky a záväzky (§ 7 ods. 6).
-- Subjekty nezabezpečujú trvalosť účtovných záznamov po celý čas spracovania a úschovy, ide hlavne o doklady z elektronických registračných pokladníc. Vhodným spôsobom je prefotenie dokladov, resp. ich opis. Takýto spôsob je však značne náročný, preto by mal kupujúci požadovať od predávajúceho taký doklad, ktorý bude spĺňať požiadavku trvalosti (§ 8 ods. 6).
-- Často nie je dodržaná povinnosť priebežného zaznamenávania účtovných zápisov v účtovných knihách, resp. účtovná jednotka nevedie niektoré povinné alebo pomocné účtovné knihy (§ 11, 14).