19.10.2005, 00:00

Správcovia už kupujú aj cenné papiere

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) umiestnili v cenných papieroch z približne 1,7 miliardy korún, ktoré od sporiteľov zhromaždili k 30. júnu, iba zanedbateľnú časť. Väčšina peňazí ležala na účtoch v bankách. Dôchodkoví správcovia tak podľa Úradu pre finančný trh (ÚFT) ešte v prvom polroku nezačali napĺňať investičné plány dôchodkových fondov.
"Dodržanie investičnej stratégie, tak, ako ju majú uvedenú v ich štatútoch, závisí vo veľkej miere od objemu zhromaždených príspevkov a od druhu cenných papierov, ktoré chce dôchodková správcovská spoločnosť nakúpiť. Štandardné zloženie portfólií cenných papierov sa najväčším dôchodkovým správcom podarí podľa predpokladov dosiahnuť ku koncu tohto roka. DSS s nižším počtom sporiteľom budú mať štandardné zloženie portfólií až neskôr. Takýto časový odstup však zrejme nespôsobí, že výnosy medzi väčšími a menšími spoločnosťami sa v prvom roku činnosti budú výrazne odlišovať," uvádza ÚFT v správe o stave dôchodkového sporenia za prvý polrok.
Odlišnostiam bráni aj zákon
Výrazné rozdiely medzi správcovskými spoločnosťami sa podľa odborníkov nedajú očakávať nielen pre oneskorenie štandardizácie portfólia fondov menších správcov. Súčasné rozloženie peňažných prostriedkov v DSS je totiž podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Across Investment Services Maroša Ďurika aj dôsledkom legislatívy upravujúcej ich investovanie. "Spoločnosť s výrazne nižším zhodnotením, v porovnaní s priemernou výkonnosťou trhovej konkurencie, bude musieť vzniknutý rozdiel uhradiť z vlastného majetku. Tento stav možno prirovnať k cyklistickým pretekom, pri ktorých pretekári v pelotóne viac taktizujú ako pretekajú, pretože do cieľa je ešte ďaleko a každé zaostanie sa tvrdo sankcionuje. Keby takýto trend pokračoval do budúcnosti, čoho sa však skôr neobávam ako obávam, tak zhodnotenie úspor v druhom pilieri nebude kopírovať ani len infláciu," hovorí Ďurik.
s. 24, Správcovia už...

Viac peňazí, viac muziky
S narastajúcim majetkom sa v portfóliách dôchodkových fondov však objavujú aj dlhopisové a akciové investície. "Investičnú stratégiu uvedenú v štatútoch fondov sme už začali napĺňať. Do majetku fondov sme nakúpili cenné papiere. Aktuálny podiel akcií tvorí v rastovom fonde približne 7,5 percenta a vo vyváženom asi päť percent. Zloženie portfólií neustále prehodnocujeme a prípadne následne aj upravujeme. Vzhľadom na stále začiatočnú fázu investovania bude stabilnejšia štruktúra majetku z logických dôvodov dosiahnutá až po určitom čase," vysvetľuje Erik Osuský, portfóliový manažér dôchodkovej správcovskej spoločnosti Credit Suisse Life & Pensions.
Čistá hodnota majetku spravovaného Allianz -- Slovenskou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou presiahla k 14. októbru 1,46 miliardy korún, čo je podľa predsedu jej predstavenstva Jozefa Pašku dostatočný objem finančných prostriedkov na to, aby bolo možné začať napĺňať investičné stratégie jednotlivých dôchodkových fondov. "Z hľadiska diverzifikácie investícií sa budeme postupne približovať limitom stanoveným v zákone o starobnom dôchodkovom sporení a štatútoch dôchodkových fondov s horizontom ich plnenia od marca 2006," dodáva Paška.
VÚB Generali bude môcť uplatňovať investičnú stratégiu v zmysle štatútov v priebehu prvého štvrťroku 2006. Róbert Kubinský, člen predstavenstva spomínanej spoločnosti, totiž očakáva v danom období už dostatočne veľký objem aktív pod správou jednotlivých fondov.
V ČSOB predpokladajú pri vyváženom a rastovom dôchodkovom fonde, že by sa mali dostať k cieľovým štandardným alokáciám začiatkom budúceho roka. "Pre konzervatívny dôchodkový fond, vzhľadom na malý objem finančných prostriedkov, môže tento proces trvať asi o šesť mesiacov dlhšie," uvádza členka Predstavenstva ČSOB dôchodkovej správcovskej spoločnosti Tatiana Balážová.
Prvá dôchodková sporiteľňa bude mať dostatok peňazí na dosiahnutie štandardného rozloženia portfólií a naplnenie investičných stratégií v horizonte troch mesiacov. Do konca roka chce takýto stav dosiahnuť aj dôchodková správcovská spoločnosť Sympatia -- Pohoda. "Zákon o starobnom dôchodkovom sporení ukladá povinnosť mať zloženie portfólia v jednotlivých dôchodkových fondoch v súlade so štatútmi a investičnou stratégiou od 1. januára 2006. Uvedenú zákonnú povinnosť by sme mali splniť," hovorí marketingová manažérka Sympatie -- Pohoda Alexandra Jakubová.

Aspoň 200 miliónov na akcie
A koľko peňazí potrebuje mať dôchodkový fond v majetku na to, aby mohol riadne napĺňať svoju konzervatívnu, vyváženú alebo rastovú investičnú stratégiu? "Táto hranica závisí od mnohých faktorov. Trh na ktorom DSS investuje, miera diverzifikácie portfólia a podobne. Odhadujem, že pri dôchodkových správcoch môže byť investovanie z hľadiska nákladov relatívne efektívne už pri 200 miliónoch korún určených na akciové investície," hovorí Ďurik.

Neobvyklé transakcie
Aj keď je pre starobné dôchodkové sporenie charakteristická dĺžka sporenia v priemere 25 rokov, hodnota dôchodkových jednotiek dôchodkových fondov je pod drobnohľadom takmer každého sporiteľa aj médií prakticky od pripísania prvého príspevku do majetku spravovaného dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

Porovnávať výkonnosť dôchodkových fondov po prvom roku investície nie je správne, no termín možnosti prvých zmien dôchodkových správcovských spoločností sa blíži. DSS preto zrejme počítajú aj s prestupmi, ktoré budú motivované práve vyššími výnosmi konkurencie. I to môže byť dôvod neobvyklých transakcií, ktoré Úrad pre finančný trh v prvom polroku 2005 zaznamenal.

"Päť dôchodkových správcovských spoločností realizovalo v danom období transakcie s majetkom v dôchodkových fondoch, ktorých predmetom bol nákup cenných papierov -- dlhopisov. Tieto cenné papiere boli v majetku dôchodkových fondov držané veľmi krátky čas -- len niekoľko dní. Výsledkom týchto transakcií bolo zvýšenie aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky, nakoľko išlo o predaj za výrazne vyššiu cenu ako bol realizovaný nákup. Aj keď tieto transakcie vyvolávali otázniky a pochybnosti, v konečnom dôsledku neboli zo strany úradu vyhodnotené ako rozporné so zákonom o starobnom dôchodkovom sporení ani so zákonom o cenných papieroch (trhová manipulácia)," informuje ÚFT.