Podľa zákona o správe daní je daňové priznanie
-- riadne, ktoré daňovník podáva najneskôr do troch mesiacov od začiatku roka. Na tento rok to vychádzalo na sobotu, a preto bolo posunuté na 2. apríla;
-- opravné priznanie mohol podať daňovník do 2. apríla vtedy, ak zistil, že v riadnom daňovom priznaní predloženom správcovi dane sú chyby. Pri vyrubovacom konaní použije správca dane opravné daňové priznanie, na predchádzajúce priznanie neprihliada. Opravné daňové priznanie podáva daňovník vtedy, ak v riadnom daňovom priznaní zistil chyby. V prípade vyššej dane v opravnom priznaní je vyrubenie bez sankcií. Bolo ho možné podať aj v prípade, ak daňovník priznal vyššiu daň a jeho daňová povinnosť bola nižšia -- čiže znížiť si daň;
-- dodatočné. Ak po 2. apríli daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia, je povinný predložiť do konca mesiaca po tomto zistení dodatočné daňové priznanie.
Dodatočné daňové priznanie
Po termíne podania riadneho priznania môže daňovník podať len toto daňové priznanie. "Daňový subjekt je povinný podať dodatočné daňové priznanie v prípade, ak si dôsledkom chyby krátil daň," upozorňuje Ernest Juriga, daňový poradca z firmy Audit Slovakia Trenčín. Dodatočné priznanie nie je možné podať počas daňovej kontroly a ani do roka po jej ukončení. Ak daňovník priznal v riadnom priznaní nižšiu daň, z podania dodatočného priznania vyplýva pokuta vo výške polovičnej výšky súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS.