Ste penzista a vlani ste si privyrábali popri nízkej penzii, ktorú dostávate od štátu? Potom by ste mali vedieť aj to, ako sa správne vysporiadať s daňami, a to v rámci daňového priznania. Naši experti z praxe vám riadia, ako je pre vás čo najvýhodnejšie privyrábať si, kedy ísť do penzie a koľko by ste mali mať na starobu našetrené.Povinnosť dôchodcu podať daňové priznanie

Som na dôchodku a nie som si istý daňovým priznaním. Kedy ho musím podať?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrnujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.Výhody podania daňového priznania

Kedy sa mi ako dôchodcovi oplatí podať daňové priznanie? Môže mi vyjsť aj preplatok?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Ak ste ako daňovník poberajúci dôchodok dosiahli v roku 2015 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 1 901,67 eura, nevzniká vám povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015. Keď vám však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre vás výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 901,67 eura. V podanom daňovom priznaní vám vznikne daňový preplatok a daňový úrad vám ho vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.Nárok na daňové preplatky

Som dôchodca a podal som daňové priznanie. Vznikol mi preplatok štyri eurá, ale nevrátili mi ich. Prečo?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Keď vám ako dôchodcovi v daňovom priznaní vznikne daňový preplatok, daňový úrad vám ho vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku. Žiadosť je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa však vráti iba v prípade, ak je vyšší ako 5 eur. Ak je tento daňový preplatok nižší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.Použitie typu daňového priznania

Aké rôzne typy daňových priznaní sa týkajú dôchodcov, ktorí podávajú daňové priznanie?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Ak ste ako dôchodca dosiahli vlani iba príjmy zo závislej činnosti – t. j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podávate daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A. Keď ste však mali aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo príjem z nepeňažnej výhry či príjem z predaja nehnuteľnosti, prípadne príjem z vyplatenia podielového listu, podávate daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.Nezdaňované príjmy

Na ktoré príjmy mi ako dôchodcovi štát nemôže siahnuť?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Od dane z príjmov sú oslobodené všetky dôchodkové dávky. Medzi dôchodkové dávky patrí starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok a výsluhový dôchodok.Nezdaniteľná časť základu dane

Ako si vypočítam a uplatním nezdaniteľnú časť základu dane? Kedy sa ma týka?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku, alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2015). Ako poberateľ dôchodku, ak ste boli poberateľom tohto dôchodku k 1. januáru 2015, máte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2015 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku.Daňový bonus na vyživované dieťa

Môže si dôchodca uplatniť daňový bonus na dieťa? Za akých okolností?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Ak ste ako dôchodca poberali v roku 2015 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, môžete si na vyživované dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške 256,92 eura (12 x 21,41), respektíve vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované (nezaopatrené).Pasívne príjmy a daňový bonus

Aký typ príjmov sa mi ako dôchodcovi nezaráta do príjmu na uplatnenie daňového bonusu?

Odpovedá Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy SR:

Do príjmov na uplatnenie daňového bonusu sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.Dobrovoľné odvody a dôchodok

Od roku 1992 som SZČO a odvody do Sociálnej poisťovne momentálne neplatím, keďže som nemala na základe daňového priznania povinnosť odvádzať toto poistné už 2 roky. Predtým som si dôchodkové poistenie platila dobrovoľne, a to z minima. Z koľkých rokov sa počíta dôchodok a z akej výšky? Pokiaľ som si aj dobrovoľne platila odvody z minima, budem mať aj minimálny dôchodok? Oplatí sa mi ešte na tie tri roky pripoistiť a platiť si zase odvody z minima?

Odpovedá Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie:

Rozhodujúce obdobie na určenie tzv. priemerného osobného mzdového bodu sú roky začínajúce sa od roku 1984. V každom roku sa vypočíta podiel vymeriavacieho základu, z ktorého bolo zaplatené poistné a 12-násobku priemernej mzdy platnej v príslušnom roku. Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú roky, v ktorých poistenec nebol poistený. Iná vec je celkové obdobie dôchodkového poistenia. Do neho sa zahrnujú aj obdobia štúdia po skončení povinnej školskej dochádzky, materská dovolenka, starostlivosť o dieťa do 6 rokov. Na to, aby ste mali nárok na minimálny dôchodok (asi 260 eur) potrebujete mať získané obdobie dôchodkového poistenia najmenej 30 rokov. Do týchto rokov sa započítajú roky poistenia od roku pred rokom 1984, roky, v ktorých ste po roku 1984 získali osobný mzdový bod minimálne 0,241. Z minimálneho vymeriavacieho základu to spln

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.