Prenajímate byt a neviete, ako príjmy čo najvýhodnejšie zdaniť? Koľko percent výdavkov si môžete uplatniť a akým chybám sa oplatí vyhnúť? Na vaše otázky v HN Poradni odpovedajú priamo experti z praxe. Pomer výdavkov Je pravda, že do výdavkov si môžem dať len 80 percent nájmu, ktorý platím ako firma za prenájom. Ako to teda je? Čo je pre mňa najvýhodnejšie? Radí Martin Tužinský, daňový poradca: Paušalizácia výdavkov na 80 percent bola upravená od 1. januára 2015. Krátia sa výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie a prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku v prípade, ak ide o taký majetok, ktorý sa používa aj na súkromné účely. Uvedený postup sa neuplatní pri nehnuteľnostiach a pri automobile poskytnutom aj na súkromné použitie zamestnancovi, ak mu je zdaňované 1 percento z upravenej vstupnej ceny vozidla. Ak ide o nájom napríklad kancelárie, ktorú používate na svoje podnikanie, uplatníte si výdavok vo výške 100 percent. Ak by ste prenajatý priestor používali napríklad 30 percent na súkromné účely a 70 percent na podnikanie, uplatníte si do daňových výdavkov iba 70 percent sumy prenájmu. Prenájom a strata Mám v pláne prenajať byt študentom, ale neviem, čo si budem môcť dať do výdavkov? Dá sa aj pri príjmoch z prenájmu ocitnúť v strate? Radí Martin Tužinský, daňový poradca: Uplatňovanie výdavkov pri prenajatej nehnuteľnosti závisí od toho, či túto nehnuteľnosť máte zaradenú v obchodnom majetku. V takomto prípade si môžete uplatňovať daňové odpisy nehnuteľnosti, všetky náklady spojené s údržbou a jej prevádzkou. V praxi však najčastejšie dochádza iba k prenájmu nehnuteľnosti bez toho, aby bola zaradená do obchodného majetku a boli uplatňované daňové odpisy. Je to z pragmatických dôvodov a v prípadoch, ak v budúcnosti dôjde k predaju tejto nehnuteľnosti. V prípade, ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku, možno si uplatňovať len výdavky, ktoré priamo súvisia s jej „prevádzkou“. Ide o pravidelné mesačné platby správcovi nehnuteľnosti, okrem príspevku do fondu údržby a opráv a poistenia nehnuteľnosti, náklady na elektrickú energiu, prípade pripojenie na internet. Aj v prípade prenájmu nehnuteľnosti možno vykázať stratu, napríklad v prípade, ak vám nájomca nevyplatí nájomné. Túto stratu však nie je možné v budúcich rokoch uplatniť, resp. odpočítať si ju a znížiť si tak základ dane z príjmov v budúcich zdaňovacích obdobiach, ak ide o príjmy z prenájmu podľa zákona o dani z príjmov, tzn. nie ste podnikateľom, ktorý by prenajímal nehnuteľnosť ako súčasť svojho obchodného majetku. Ako uplatniť náklady pri prenájme Prenajímam dosť veľký byt, z čoho mi mesačne plynie príjem 550 eur. Druhý takýto „iný“ príjem nemám, keďže momentálne som zamestnaná. Každý rok si sama podávam aj daňové priznanie. Zmenilo sa niečo na tom, ako si to zapíšem do daňového priznania? Tento sme náš bytový dom zateplili. Môžem si to nejako uplatniť do daňového priznania? Radí Martin Tužinský, daňový poradca: Zateplenie domu sa vám do daňovo uznaných výdavkov nepremietne. Náklady spojené s prevádzkou bytu – mesačné platby za správu (okrem platby do fondu opráv a údržby a poistenia domu), elektrická energia, prípade pripojenie do siete internetu si môžete uplatniť za predpokladu, že ich môžete preukázať a budete viesť o nich daňovú evidenciu. Žiadne iné ďalšie zmeny týkajúce sa zdaňovania príjmov z prenájmu neboli schválené. Rezervačný poplatok ako výdavok Vediem daňovú evidenciu a prenajímam byty. Minulý rok som kúpil byt a realitnej kancelárii som zaplatil rezervačný poplatok 2 000 eur, ktorý sa potom odpočítal od dohodnutej kúpnej ceny. Môžem tento výdavok zahrnúť do daňovej evidencie? Byty neodpisujem (vek) a mám ich zahrnuté v majetku firmy. Radí Martin Tužinský, daňový poradca: Nie, nemôžete ho zahrnúť do výdavkov, je v podstate súčasťou kúpnej ceny nehnuteľnosti, a keby ste nehnuteľnosti odpisovali, počítali by ste odpis zo vstupnej ceny vrátane tohto rezervačného poplatku. Rezervačný poplatok je iba právne dohodnutie určitej formy kaucie, ktorá môže byť použitá na započítanie zmluvnej pokuty v prípade, ak by ste bezdôvodne od kúpy odstúpili. Tým, že sa predajná cena zníži o zaplatený rezervačný poplatok, sa iba vyjadruje, že sa táto suma považuje za súčasť predajnej ceny. Viacero typov príjmov a priznanie Minulý rok som prenajímala garáž 7 mesiacov, z čoho som mala mesačný príjem 100 eur. V druhom polroku som túto garáž predala aj s pozemkom za 3 000 eur. Sama inak nepodnikám, lebo som zamestnaná, ale nechcela by som, aby mi môj zamestnávateľ robil daňové priznanie aj za tieto moje „vedľajšie“ príjmy. Čo mám robiť? Mám si podať sama priznanie aj za príjmy zo zamestnania? Radí Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa: V každom prípade si daňovú povinnosť budete musieť vysporiadať sama do 31. marca alebo v prípade, že požiadate o predĺženie lehoty, tak do konca júna. Použijete daňové priznanie typu B platné na rok 2015. Uvediete v ňom aj príjmy zo závislej činnosti na základe potvrdenia od zamestnávateľa. Preddavkovú daň, ktorú odviedol zamestnávateľ z vášho príjmu zo závislej činnosti, si z celkovej daňovej povinnosti odpočítate. Čo sa týka predaja, platí základný moment – doba vlastnenia prenajímanej nehnuteľnosti – garáže. Za predpokladu, že ste ju mali vo vlastníctve minimálne päť rokov a zároveň nebola vložená do obchodného majetku, príjem z predaja je od dane oslobodený. Ak uvedené podmienky nespĺňate, príjem z predaja zdaníte a uvediete ho v daňovom priznaní. Od príjmu si môžete odpočítať výdavky – obstarávaciu, respektíve zostatkovú cenu, prípadné opravy a podobne. Súčasťou príjmov uvedených v priznaní sú tiež príjmy z prenájmu – vo výške 200 eur (700 eur – oslobodených 500 eur). Ak vám vznikli v súvislosti s prenájmom reálne výdavky, tie si môžete od príjmu odpočítať, no musíte ich prepočítať rovnakým pomerom, v akom je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Výdavky sa môžu uplatniť len do výšky nepresahujúcej sumu príjmu, pretože vyššia suma výdavkov, ako je vykázaný príjem, sa nezohľadňuje. Príjmy z prenájmu Čo platí pri príjmoch z prenájmu pre mňa za rok 2015? Prenajímam byt na Slovensku študentom, za čo mi platia 450 eur mesačne. Som popritom živnostník a neviem, čo si môžem vlastne účtovať do výdavkov pri prenájme. Sú tam nejaké novinky? Radí Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa: Novelizované ustanovenia zákona o dani z príjmov od roku 2015 uviedli do praxe výrazne zmenené pravidlá pri uplatnení odpisov. Daňovo akceptovateľné sú v prípade prenájmu nehnuteľností už len v obmedzenej výške. Podmienené sú niekoľkými faktormi. Okrem základného predpokladu – zaradenia do obchodného majetku – sú po novom rozšírené podmienky ich uznateľnosti. Do daňových výdavkov sa zahŕňajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu v príslušnom zdaňovacom období. Ak je majetok poskytnutý na prenájom len sčasti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavk

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.