14.06.2004, 00:00

Ohlasovať sa bude aj zrušenie prevádzky

Novela živnostenského zákona, ktorá v júli nadobúda účinnosť, prináša okrem aproximácie európskej legislatívy aj viaceré zmeny vyvolané praxou. Niektoré navrhol rezort vnútra, ďalšie sa dostali do návrhu zákona formou poslaneckých pozmeňovacích návrhov. Uviedol to pre HN riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR Ján Dutko.
Okrem iného prináša zmeny v paragrafe upravujúcom problematiku prevádzkarne. Podľa Dutka informácie o existencii prevádzkarní sú dôležité nielen pre živnostenské úrady, ale vzhľadom na ich verejnoprávnu hodnotu napríklad aj pre obce. Nová právna úprava ukladá podnikateľom povinnosť oznámiť príslušnému živnostenskému úradu aj ich zrušenie, a to do 15 dní od tejto udalosti. Ak tak neurobí, hrozí mu za to sankcia. Novela tiež v tomto paragrafe vymedzuje, že sa na združenú prevádzkareň vzťahujú rovnaké pravidlá pri ohlasovaní a označovaní ako na prevádzkareň.
Nová právna úprava mení tiež rozsah živnostenského oprávnenia. Podľa rozšíreného paragrafu 28 zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb súvisiacu s vykonávaním živnosti. Podľa Dutka takáto činnosť je v praktickom živote súčasťou dodávateľského komfortu. Potrebovala však v zákone jednoznačnú úpravu. Napríklad predajca nábytku bude oprávnený prijať objednávku na prepravu ním predaného tovaru a zároveň takúto prepravu aj samostatne fakturovať. Bude tiež môcť prepravovať osoby, ktoré v súvislosti s jeho dodávkou vykonávajú pre zákazníka isté služby, napríklad montáž.
Zákon tiež určuje miestnu príslušnosť živnostenského úradu pre zahraničnú osobu, ktorá na území Slovenska zriaďuje podnik, organizačnú zložku alebo niekoľko organizačných zložiek. Zároveň so zákonom o obchodnom registri z roku 2003 zlaďuje rozsah náležitostí ohlásenia u zahraničnej osoby. Upravený paragraf 60 rozširuje požiadavky na identifikáciu vedúceho podniku zahraničnej osoby a vedúceho organizačnej zložky takéhoto podniku. Ich postavenie je totiž obdobné ako postavenie štatutárnemu orgánu právnickej osoby.
Novela živnostenského zákona tiež upravuje problematiku poskytovania informácií zo živnostenského registra. Podobne ako je to v zákone o obchodnom registri bude živnostenský úrad musieť na požiadanie vydať potvrdenie o tom, že určitý zápis v živnostenskom registri nie je. Ako pripomína Dutko, poskytovanie informácií z tohto registra je slobodné, zabezpečuje sa jednotnou formou, a to výpisom, a je spoplatnené podľa spomínaného zákona o správnych poplatkoch.