04.03.2013, 00:00

Desatoro pri vypĺňaní daňového priznania právnickej osoby

1. Formálne veci
– priznanie podávajte na správnom tlačive*, vyplňujte ho čitateľne a predpísanou formou písma, ktorú vie prečítať skenovacie zariadenie, tlačivo nezabudnite podpísať.
2. Druh priznania
– pozor na správne vyznačený druh priznania (riadne, opravné alebo dodatočné), na správne uvedenie zdaňovacieho obdobia, ako aj na vyznačenie DIČ na všetkých listoch .
3. Skompletizovanie tlačív
– priznanie musí byť kompletné, nesmú chýbať prílohy a na poslednej strane nezabudnite uviesť ich počet. 
4. Dve percentá pre neziskovky
– ak vaša firma nepoukazuje časť dane na verejnoprospešné účely, v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nezabudnite vyznačiť znak „x“.
5. Neúplnosť vyhlásenia
– ak vaša firma poukáže časť dane na verejnoprospešné účely, často sa zabudne dať podpis do príslušného vyhlásenia.
6. Zostavenie poznámok
– pri zostavovaní poznámok treba uvádzať len tie údaje, pre ktoré má vaša spoločnosť obsahovú náplň **.
7. Tabuľky v poznámkach
– nezabudnite, že v poznámkach treba uvádzať číselné údaje vo forme tabuliek podľa predpísaného vzoru, naďalej však v poznámkach musí byť aj textová časť. 
8. Posúdenie daňových výdavkov
– niektoré výdavky možno uznať za daňové až po ich zaplatení, napríklad často sa mylne pokladá za daňový výdavok neuhradená zmluvná pokuta.
9. Vykázanie úrokov
– pozor na nesprávne vykazovanie kreditných úrokov a zrážkovej dane z úrokov z bankového účtu ***.
10. Daňové odpisy
– starostlivo zvážte, aby ste neposúdili nesprávne daňovú tvorbu opravných položiek k pohľadávkam, k ich odpisu a k tvorbe rezerv.
______________________________________________________________________________
Poznámky:
*Správne tlačivo pre daňové priznanie firiem za rok 2012 je označené na všetkých stranách takto: DPPOv12_1 (vľavo hore) a MF/22373/2012-721 (vľavo dole).
**Ak firma nemá napríklad dlhodobý finančný majetok, nemusí o ňom vypĺňať v poznámkach žiadne kolónky.
***Do roku 2011 bola zrážková daň chápaná ako preddavok na daň. Od roku 2012 sa považuje za vysporiadanú a túto skutočnosť treba zaznamenať do priznania. Suma zrazenej dane sa v priznaní neuvádza, ale na riadku 240 (strana 2) treba uviesť sumu kreditných úrokov, z ktorých bola daň zrazená.
Zdroj: FR SR; Veronika Dubielová, Účtovná jednotka; Ján Králik, JK Tax, Jana Šimonová, Deloitte

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.