21.06.2011, 00:00

Pečiatka a podpis? Na faktúre byť nemusia

Vystaviť faktúru je ľahké len naoko. Ak ju posielate do zahraničia, nezabudnite sa odvolať na smernice EÚ.

Musí byť na faktúre, ktorá je dokladom o vykonanej práci a dodaní tovaru, pečiatka a podpis? Čo má tento doklad obsahovať a čo nemusí? Napriek tomu, že faktúra je dôležitý dokument, najmä začínajúci podnikatelia často nevedia, čo musia do nej napísať. Bez uvedenia zákonom predpísaných údajov je totiž neplatná. Napísanie faktúry nie je však také jednoduché, ako sa zdá. „Jej vystavenie a údaje, ktoré by mala obsahovať, upravujú totiž až tri zákony. Zákon o účtovníctve, o DPH a Obchodný zákonník,“ upozornila poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová.Kedy aj pečiatka?
„Naša legislatíva neprikazuje, že na faktúre musí byť aj pečiatka firmy a podpis jej zástupcu,“ informuje daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková. Rozhodujúce je, či tento doklad obsahuje všetky údaje požadované predpismi. Vo faktúre preto musí byť napríklad meno a adresa sídla a miesta podnikania dodávateľa, ako aj príjemcu tovaru či služby, poradové číslo faktúry, dátum, kedy boli tovar a služba dodané, ale aj sadzba dane a viaceré ďalšie údaje. Existujú však tiež výnimky. Podpis a pečiatka sa vyžadujú v špecifických prípadoch. „Týka sa to napríklad práce notárov či znalcov,“ dodala Bednáriková.

Radšej podpísať
Podľa účtovného a ekonomického poradcu firmy Actoris system Vladimíra Sirotku, pečiatku treba dať na faktúru vtedy, keď je súčasťou podpisového vzoru podnikateľa. „Spravidla ju však nepotrebujete ani v banke pri výbere peňazí. Tam je rozhodujúci podpis,“ pripomenul Sirotka. Pečiatka ako súčasť podpisového vzoru sa však týka len „veľkých“ podnikateľov. Lebo živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby pečiatku mať zo zákona nemusia.

Podľa podnikovej ekonómky Jarmily Medveďovej je však vhodné, ak živnostníci a firmy faktúry podpisujú. „Živnostníkom, ktorí ich vystavujú, vždy odporúčam, aby to robili,“ povedala ekonómka. Ide však už len o zvyk, ale nie o povinnosť.

Firmy napríklad na faktúrach od živnostníkov, ktorí u nich pracujú, podpisy nežiadajú. „V rámci vnútropodnikového obehu dokladov podpíšu faktúry viacerí naši pracovníci, ktorí ich kontrolujú. Takže tieto doklady sa potom stanú plnohodnotnými daňovými dokumentmi,“ povedala účtovníčka, ktorá si neželala byť menovaná. Na faktúrach sú potom dva a niekedy aj tri podpisy.

Lehoty na faktúru
A kedy by sa mala faktúra vystaviť? Platiteľ DPH ju musí zo zákona pripraviť najneskôr do pätnástich dní od vzniku daňovej povinnosti. Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane, však nemá podľa Bednárikovej presne určené, dokedy musí tento doklad vystaviť. Zákon o účtovníctve však stanovuje, že podnikateľ je povinný účtovný doklad pripraviť bez zbytočného odkladu. „Spravidla sa však faktúra vystavuje zároveň s dodaním tovaru či služby s cieľom operatívne inkasovať peniaze,“ vysvetlila. Bednáriková.


Platiteľ DPH môže podľa daňového poradcu Mariana Augustína vyhotoviť aj súhrnnú faktúru za viac samostatných dodaní tovaru a služieb. „Takáto faktúra môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca, a to do pätnástich dní od skončenia mesiaca,“ doplnil Augustín.

Zasielanie faktúr
Faktúra sa môže poslať klasickým spôsobom, teda v listinnej podobe poštou a faxom. Ak obchodný partner súhlasí, tak aj elektronicky. Vierohodnosť pôvodu a pravdivosť obsahu dokladu poslaného elektronickou poštou však musí byť zaručená elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov. „Faktúra sa môže poslať faxom. No keďže na nej chýba ,pravý‘ podpis, je vhodné zaslať originál faktúry poštou,“ potvrdzuje Sirotka. Dodal však, že pre samotný úkon zaplatenia peňazí stačí aj faktúra zaslaná faxom. Na preukázanie výdavku či príjmu pri kontrole daňového úradu treba však mať v účtovníctve uložený originál, ktorý sa spravidla posiela poštou.

Chyby pri vypisovaní
Aké chyby sa robia pri vystavovaní faktúr? Podľa hovorkyne Daňového riaditeľstva Gabriely Dianovej, živnostníci najčastejšie zabúdajú na správne označenie tovaru a služby a chyby sa vyskytujú tiež pri uvádzaní identifikačných údajov daňovníka. Pri dodávaní tovaru a služieb do iného členského štátu únie zabúdajú uvádzať na faktúre aj príslušné články smernice EÚ. Napríklad to, či je dodanie tovaru oslobodené od dane a že osobou povinnou platiť daň je podnikateľ, ktorý tovar prevzal.