24.11.2003, 00:00

Ozdravenie prinieslo aj napriek recesii deväť rokov zisku

Abstrakt:

Jednou z firiem, ktorá napriek pretrvávajúcej kríze na slovenskom, ale aj európskom trhu oceľových výrobkov, dosahuje už deviaty rok za sebou kladný výsledok hospodárenia, sú Železiarne Podbrezová. Podľa manažmentu, ktorý je zároveň rozhodujúcim akcionárom spoločnosti, je to výsledok rozsiahleho revitalizačného programu, ktorý spustili v roku 1995.

Na revitalizáciu bola firma vlastne donútená situáciou, do ktorej sa dostala po transformácii zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť v roku 1992 a následne dvoma rokmi poznačenými nielen rozpadom trhov bývalého ZSSR, ale aj konverziou zbrojárskej výroby a zastavením dodávok oceľových rúr do Číny. Tieto vplyvy vyvolali v spoločnosti ťažkú ekonomickú krízu a železiarne sa v rokoch 1993 až 1994 dostali do polmiliardovej straty. V tom čase už bola spoločnosť v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie vo vlastníctve viacerých investičných fondov a čiastočne aj štátu a drobných akcionárov, no bez výraznejšieho majoritného vlastníka. Ako uviedol ekonomický riaditeľ spoločnosti Marián Kurčík, k strate prispela najmä výstavba novej oceliarne v rokoch 1989 až 1993, ktorá z pôvodne plánovaných 630 miliónov korún stála nakoniec až 1,3 miliardy korún a spoločnosť si na jej dokončenie požičala od banky 800 miliónov korún.
Novodobá história
Za významný medzník v novodobej histórii Železiarní v Podbrezovej možno označiť rozhodnutie manažmentu odkúpiť v roku 1995 podiel štátu (približne osem percent) a postupne aj podiely investičných fondov. V súčasnosti manažéri vlastnia už viac ako 60 percent akcií. Podľa ich názoru je za úspechom firmy v zložitom politickom a ekonomickom vývoji Slovenska práve spôsob privatizácie a revitalizačný program. V posledných desiatich rokoch si tak spoločnosť mohla vytvoriť na trhoch EÚ aj vo svete dobrú pozíciu, ktorá jej umožňuje exportovať 80 a v tomto roku až 87 percent produkcie. Oceľové výrobky predávajú železiari do 40 krajín sveta. Najväčším odberateľom po Česku sú krajiny EÚ, kde umiestňujú približne 50 percent produkcie. Oceľové bezšvíkové rúry, navarovacie oblúky, rúrové polotovary, zvarované rúry s veľkými priemermi a kontinuálne odlievané oceľové bloky majú svojich odberateľov aj na Strednom a Ďalekom východe či v Severnej Amerike. V ostatných rokoch sú železiarne stále pod tlakom ochranárskych opatrení EÚ a aj v súčasnosti im únia stanovila na časť produkcie vývozné kvóty, pri ktorých prekročení by museli platiť 7,5-percentné dodatkové clo. "Z tohto hľadiska vítame vstup Slovenska do EÚ. Umožní nám to mierne zvýšiť predaj v členských krajinách, padnú všetky obmedzenia pri vývoze, ale hlavne legislatíva EÚ bude chrániť aj naše trhy pred dovozom lacných a nekvalitných výrobkov z krajín nezačlenených do európskych štruktúr," zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Soták.

Dôvera bánk
Skutočnosť, že Železiarne Podbrezová dokázali napriek sťaženým podmienkam v posledných rokoch dosahovať zisk, sa prejavila najmä v upevnení vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi. Vysoký stupeň dôvery k tejto spoločnosti deklarovali aj banky a firma od jedného finančného ústavu prešla v posledných rokoch na spoluprácu s viacerými renomovanými zahraničnými finančnými inštitúciami. Podľa Sotáka je stav dlhodobých záväzkov a bankových úverov potrebné hodnotiť v kontexte udalostí, ktoré sa v spoločnosti udiali vlani. Firma v decembri 2002 emitovala dlhopisy v hodnote 15 miliónov eur, čo zásadne ovplyvnilo stav dlhodobých záväzkov, ktoré sú vyššie o 583 miliónov korún. Aj keď sa emisia dlhopisov výlučne použila na splatenie existujúcich dlhov spoločnosti, nedošlo k výraznejšiemu poklesu úverov (len o vyše 266 mil. Sk), pretože bol nimi krytý nákup rozhodujúceho podielu akcií v ŽĎAS v Českej republike. Vydanie vlastných päťročných dlhopisov v eurách položilo podľa manažmentu základy novej finančnej stratégie na ďalšie obdobie a stabilizovalo sa strednodobé a dlhodobé financovanie spoločnosti do roku 2007. Dôvera všetkých financujúcich bánk sa prejavila v úplnom zrušení záložného práva na majetok spoločnosti, ako zabezpečovacej podmienky na poskytnuté úvery.
Súčasťou revitalizačného programu boli však všetky oblasti života spoločnosti. Železiarne odčlenili od hlavnej výroby všetky činnosti, ktoré s ňou priamo nesúvisia a vytvorili 13 dcérskych a pridružených spoločností. Konsolidované výsledky hospodárenia najvýznamnejšie ovplyvnila akvizícia ŽĎAS, ktoré podnikajú v oblasti ťažkého strojárstva a metalurgie. Ďalšou výrobnou spoločnosťou v ČR sú ŽP Tažírny trub Svinov, ktoré sa orientujú na výrobu presne ťahaných oceľových rúr a rúrových oblúkov a svojím sortimentom vhodne dopĺňajú výrobný program podbrezovskej spoločnosti na českom a v budúcnosti aj na poľskom trhu. Najvýznamnejším obchodným kanálom na svetové a európske trhy je Pipex International, na trhoch v Taliansku, Španielsku, Turecku, Grécku a Iráne zasa úspešne pôsobí Pipex Italia. Tretím najväčším exportným trhom pre železiarne je Poľsko, kde už šesť rokov pôsobí Slovrur. Rovnako dlhú históriu má aj dopravná a špedičná spoločnosť Zaninini Slovakia, ktorá pôsobí v oblasti medzinárodnej kamiónovej dopravy. Železiarne Podbrezová majú kapitálovú účasť v spoločnom ukrajinsko-slovenskom podniku SUM, ktorý v minulosti patril medzi najväčších dodávateľov oceľového šrotu do Podbrezovej. Vlani však ukrajinská vláda zaviedla ochranárske opatrenia proti jeho vývozu stanovením vývozného cla vo výške, ktorú železiarne nemôžu z ekonomických dôvodov akceptovať. SUM preto pôsobí len na domácom trhu, zo strategického hľadiska však ide o významnú akvizíciu, ktorú je potrebné rozvíjať. Významné kapitálové účasti majú železiarne aj v šiestich spoločnostiach orientovaných na služby. Stopercentný podiel na základnom imaní majú vo firme Tále, ktorá sústreďuje všetky aktivity v oblasti cestovného ruchu. Riadi nielen zimný areál športov, ale aj 18-jamkové golfové ihrisko Gray Bear. Profesionálnych športovcov v 20 oddieloch zastrešuje spoločnosť ŽP Šport, kompletné stravovacie služby pre zamestnancov, ale aj externých odberateľov, zabezpečuje ŽP-Gastroservis a správu bytového fondu ŽP Bytos.
Práca s ľuďmi
Jedným z najvýznamnejších bodov revitalizačného programu je podľa Kurčíka práca s ľuďmi. O tom, že práci s ľuďmi a výchove prikladá manažment veľký význam, svedčí aj skutočnosť, že železiarne od nového školského roka prevzali SOU hutnícke, kde budú pre materskú spoločnosť vychovávať v robotníckych profesiách svojich budúcich zamestnancov.
Ako konštatoval Soták, spoločnosť sa do budúcnosti chce zamerať na ďalšie skvalitňovanie produkcie a servisu, pretože len tak sa dokáže udržať na špičke európskych a svetových trhov. V pláne je aj rozvoj nových výrob -- dokončujú modernú linku na presne zvárané rúry, ktoré budú ako novinka v sortimente železiarní už od roku 2004. Zamerajú sa aj na ďalšiu finalizáciu a zvyšovanie pridanej hodnoty rozvojom hutníckej druhovýroby. Ako upozornil Soták, prosperita je zároveň garanciou úspešnosti malých a stredných podnikateľov v regióne.

AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA: %
ŽP Trade Podbrezová 33,63
CPA Podbrezová13,89 13,89
ŽP Trade Bohemia 6,73 6,73
Bank Austria Creditanstalt 3,32 3,32
HOLD Banská Bystrica 2,94 2,94
Akcionári s podielom nižším ako 2% 39,49

1998 1999 2000 2001 2002 2003 plán
Zisk pred zdanením (v mil. Sk) 86,2 114,4 243,9 400,7 188,8 110

Zdroj: ŽP