06.07.2009, 00:00

Rakúsko je na remeselníkov prísne

Rakúšania: Na remeselníkov sú prísni
V Rakúsku vzniká voľná živnosť dňom ohlásenia. Ak by slovenský živnostník nemal dostatočnú odbornosť, môže absolvovať odbornú prax, vzdelávací kurz alebo robiť rozdielový test. Doklady o spôsobilosti musí predložiť napríklad fotograf, účtovník či sociálny poradca, pretože ich profesia patrí do kategórie viazaná živnosť. Tam patria aj remeslá a takzvané spojené živnosti (záhradník aj viazač kvetov súčasne).
Voľné živnosti sa prihlasujú na úrade okresného hajtmanstva alebo na magistráte. Kto chce vykonávať viazanú živnosť, musí získať od ministerstva hospodárstva a práce doklad, že je spôsobilý vykonávať podnikateľskú činnosť.
Rakúšania vyžadujú, aby prevádzka sídlila na vhodnom mieste. Pri zriadení dielne, pohostinstva či skladu je nutné povolenie. Ak celková plocha prevádzky nie je väčšia ako 800 m2 a sú tam stroje, ktoré majú výkon nižší ako 300 kW, príde na miesto výkonu prevádzky len zástupca miestneho úradu a vykoná vizuálnu obhliadku.
Uplatňuje sa tam inštitút oprávneného konateľa. Oprávneného konateľa musia mať eseročky, akciovky, družstvá i združenia, ale aj živnostník vykonávajúci viazanú živnosť, na výkon ktorej on sám nemá dostatočné oprávnenie. Záväzne komunikuje so slovenským zodpovedným zástupcom. Zodpovedá majiteľovi živnosti za odborne bezchybný výkon prác a zároveň je zodpovedný voči živnostenskému úradu za dodržanie príslušných právnych predpisov, najmä živnostenského poriadku. Slovenská hospodárska komora upozorňuje, že odvtedy, ako podnikateľ získa rakúsky živnostenský list, musí platiť nemalé odvody sociálneho poistenia a súčasne sa povinne stáva členom tamojšej hospodárskej komory. Pokiaľ má príjem nižší ako 10-tisíc eur ročne, neplatí žiadnu daň z príjmu. Keď však zarobí napríklad 25-tisíc eur, daň je 23 percent. Daň z pridanej hodnoty (daň z obratu) je v Rakúsku zvyčajne vo výške 20 percent, pri potravinách, knihách alebo nájomnom desať. Platiteľom DPH sa stávajú firmy, ktoré majú čistý ročný obrat vyšší ako 30-tisíc eur.

Poliaci: Podnikať sa dá rôzne
Podnikanie slovenských subjektov v Poľsku má oveľa väčší potenciál ako je v súčasnosti, tvrdí Vladislav Chlipala zo slovenskej ambasády vo Varšave. ,,Právne subjekty tam platia daň z príjmu 19 percent, fyzické osoby (živnostníci) majú progresívnu daň. Daň sa od januára znížila. V peňaženkách Poliakov ostalo o jednu miliardu zlotých (zaokrúhlene 222 milióna eur) na tento rok viac."
Živnostník nemusí zložiť základné imanie. Podobne ako u nás ručí svojím majetkom. V Poľsku je možných viac právnických foriem ako na Slovensku. Podnikať možno až po zápise do obchodného registra alebo do evidencie podnikateľov, do ktorej sa registrujú fyzické osoby. Napríklad zápis do registra hospodárskej aktivity je vhodný na podnikanie v menšom rozsahu jednou fyzickou osobou. Zápis do evidencie robí starosta príslušnej obce. Fyzická osoba, ktorá takto podniká, nemá právnu subjektivitu.
Takzvané registrované partnerstvo (spółka jawna) je na podnikanie vo väčšom meradle. Zakladajú ho minimálne dve fyzické alebo právnické osoby a tiež nemá právnu subjektivitu. Nevyžaduje sa minimálny kapitál, platia sa dane z príjmov fyzických aj právnických osôb, každý zo spoločníkov sa zdaňuje zvlášť, na založenie je potrebná písomná zmluva a registrácia v Národnom súdnom registri.
Eseročka v našom význame sa po poľsky nazýva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Zakladá ju niekoľko fyzických alebo právnických osôb, ktoré musia zložiť minimálny kapitál 50-tisíc poľských zlotých (11 120 eur). Táto forma podnikania už má právnu subjektivitu.

Česi: Sú blízki aj legislatívou

V Česku sú centrálne registračné miesta. Tam podnikateľa prihlásia na registráciu dane z príjmu i nehnuteľnosti, DPH i cestnej dane. Súčasne tam fyzická osoba môže ohlásiť živnosť alebo požiadať o koncesiu. Získať živnosť je pomerne jednoduché -- stačí mať 18 rokov, byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.
Kto nechce ísť na živnostenský úrad, môže využiť aj kontaktné miesto verejnej správy CzechPoint. Ak je remeselník, nemal by zabudnúť vziať si so sebou výučný list alebo vysvedčenie zo strednej školy. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom zo slovenského registra trestov, teda z miesta svojej štátnej príslušnosti.
Oproti domácim podnikateľom vzniká zahraničnej fyzickej osobe právo prevádzkovať živnosť dňom zápisu do obchodného registra. Živnostník požiada o zápis na súde v obvode, kde chce mať svoju prevádzku alebo kde je umiestnená organizačná zložka podniku. Má na to 90 dní od dňa, keď dostane potvrdenie, že splnil podmienky na prevádzkovanie živnosti. Zápis stojí 5-tisíc Kč (192 eur).
Zahraničné právnické osoby zakladajú, ako obvykle, organizačnú zložku podniku, na čo im treba len výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace. Keby fyzická i právnická osoba zmenila isté údaje týkajúce sa podnikania, musí ich do 15 dní ohlásiť na centrálnom registračnom mieste.

Maďari: Majú šeciálnu daňovú kartu
V Maďarsku na živnostenskom úrade fyzická osoba predkladá potvrdenie o bezúhonnosti, doklad o kvalifikácii a vyhlásenie, aby jej vydali IČO a DIČ. Slováci nezakladajú obchodné spoločnosti v Maďarsku pre vysoké daňové zaťaženie, ako aj pre odvodový systém. Uprednostňujú maďarského zmluvného partnera. Spoločnosť s ručením obmedzeným (maďarská skratka Kft.) môže založiť jedna alebo viac osôb alebo obchodných spoločností. Základné imanie je vo výške 500-tisíc maďarských forintov (približne 1 700 eur). Eseročka ručí celým svojím majetkom, spoločníci do výšky svojich nesplatených vkladov. Akciová spoločnosť (maďarská skratka Rt.) je buď verejná (Nyrt.) alebo uzavretá (Zrt.). Verejnú môže založiť jedna osoba, kým uzavretú zakladajú minimálne dve osoby. Základné imanie verejnej akciovej spoločnosti je 20 miliónov forintov (67-tisíc eur), uzavretej 5 miliónov forintov (17-tisíc eur). Spoločnosť ručí svojím majetkom, spoločníci do výšky nesplatených vkladov. Všeobecná sadzba DPH je v Maďarsku od júla 25 percent, 5% sa vzťahuje na osobitné druhy tovarov (učebnice, noviny, zdravotnícke potreby, lieky). Osemnásťpercentnú daň má mlieko a mliečne výrobky. Právnické osoby platia 16-percentnú daň z príjmu. Ak však pozitívny základ dane nepresiahne sumu 50 miliónov forintov (200-tisíc eur), daň je vo výške 10 percent. Podnikatelia môžu využiť aj zjednodušenú podnikateľskú daň, ak ich príjem nepresiahne 25 miliónov forintov (100-tisíc eur).