Pozitívne podnikať znamená budovať kontakty a robiť kontrakty. Robiť úspešne dlhodobo a komplexne efektívny biznis nie je možné bez prijatia zásady, že najväčším pánom je pre podnikateľa jeho zákazník. Dôvera podnikateľa v zákazníka a, naopak, zákazníka v podnikateľa sú krehké spojité nádoby. Nemôžu fungovať bez etiky a zachovávania dobrých mravov v podnikaní.
Etika je náuka o mravnosti, mravouka, a predstavuje akúsi sústavu noriem o mravnom, morálnom a spoločensky vhodnom správaní ľudí. Podnikateľská etika a dobré mravy v biznise znamenajú najmä podnikateľskú slušnosť, korektnosť, serióznosť a dodržiavanie zásad štýlu fair play.

Etiku nenanútiš
Podnikateľskú etiku -- podobne i slušnosť ako vnútornú potrebu a vôľu správať sa slušne -- nemožno nikomu nanútiť, práve tak, ako si nemožno vynútiť sympatie, lásku ani dôveru. Bolo by dobré, keby sa slušnosť ruka v ruke s podnikateľskou etikou rodili spolu s narodením človeka alebo so vznikom podnikateľa. Realita a prax trhu je však oveľa drsnejšia než sen teórie. Je možné krátkodobo obchodovať i bez dobrých mravov, ale obstáť dlhodobo bez rešpektovania určitých zásad a princípov slušného podnikania je komplikované a takmer nemožné. Existujú takzvaní podnikateľskí dravci, o ktorých sa hovorí, že majú čuch na peniaze, cit pre obchod a vedia ísť za svojimi cieľmi (ziskami) i cez mŕtvoly. Hoci aj takáto cesta je možná, myslím si, že vhodnejší je korektný a zákonný postup za cieľmi.

Slušnosť vyhráva
Dodržiavanie podnikateľskej etiky a úcta k nej majú význam najmä v kontexte dlhodobého víťazného ťaženia podnikateľa na trhu. Pretože aj keď sú dočasnosť a súčasnosť neuspokojivé, pevne verím, že v perspektíve -- tak, ako sa bude presadzovať orientácia na kvalitu na úkor kvantity na trhu -- sa úspešnejšími sa stanú podnikatelia, ktorí budú dodržiavať princípy slušnosti a podnikateľskej etiky. Oproti tým, ktorí tak robiť nebudú.
V súvislosti s vyššie uvedeným uvádzam v ďalších riadkoch akýsi vzor alebo návod či recept pre podnikateľa. Návod na to, ako si kódex podnikateľa -- manažéra vyprofilovať. Ako predloha bol využitý Kódex podnikateľa a manažéra podľa zdroja Slovenskej asociácie podnikateľov a manažérov z roku 1999 (zdroj: KORUNA -- Finančné noviny Národnej Obrody z 19. 3. 1999).

Recept na vlastný kódex
1. Podnikateľ a manažér nesie spoluzodpovednosť za životnú úroveň v tejto krajine. Má povinnosť hospodáriť a rozhodovať tak, aby sa zachovalo životné prostredie, aby sa zaobchádzalo úsporne s energiou a surovinami a pokračovalo sa v zlepšovaní pracovných podmienok.
2. Podnikateľ a manažér sa zasadzuje za výkonné a konkurencieschopné hospodárstvo a je proti zásahom, ktoré poškodzujú súťažné prostredie.
3. Podnikateľ a manažér rozvíja vnútropodnikové i nadpodnikové vzťahy partnerstva a prosperity.
4. Podnikateľ a manažér nepovažuje zamestnanca podniku len za vykonávateľa svojich príkazov, ale za spolupracovníka, ktorému pripravuje podmienky na dobrovoľné prispievanie k rozvoju firmy.
5. Podnikateľ a manažér sa hlási k spôsobom, ktoré zabezpečujú osobný rozvoj spolupracovníkov, vrátane ich trvalého vzdelávania, a súčasne sa starajú o zvyšovanie kvalifikácie, osvojovanie viacerých profesií, ako i o pracovnú kariéru zamestnancov.
6. Podnikateľ a manažér si stanovuje ciele poskytovať pravidelné informácie spolupracovníkom, zákazníkom a predstaviteľom verejnej moci s cieľom dosiahnuť a upevniť obojstrannú dôveru. Súčasne je pripravený zastupovať firmu zodpovedne voči masmédiám.
7. Podnikateľ a manažér voči svojim partnerom (klientom) dodržiava plnenie záväzkov obsiahnutých v zmluvách, nezneužíva interné informácie o partneroch vo svoj prospech alebo v prospech iného.
8. Podnikateľ a manažér nepoužíva v hospodárskej súťaži nekorektné spôsoby konania, nedáva a neprijíma úplatky. V rámci svojej produkcie nebráni produktu iných.
9. Podnikateľ a manažér nepoužíva voči spotrebiteľovi nepravdivú reklamu, dodržiava kvalitatívne a kvantitatívne normy.
RESUMÉ
Spoľahlivosť, osobná odvaha a pripravenosť niesť riziko sú neodmysliteľnými predpokladmi podnikateľskej a manažérskej práce. Ani morálne hľadisko nemožno obchádzať. Vo svete pre takéto konanie zdomácnel pojem kredibilita, čo znamená dôveryhodnosť, vierohodnosť, respektíve sa hovorí o takzvanej morálnej bonite podnikateľa, ktorá nepatrí medzi cnosti niektorých tiežpodnikateľov (tunelári, podnikavci). Takáto dôvera však neplatí len pre tvár podnikateľa navonok mimo firmy. Rovnakým kreditom je dôvera medzi vlastnými spolupracovníkmi a ich pocit istoty, že to, čo ich takzvaný šéf povie, aj splní (Acta, non verba = Činy, nie slová).