Slovenské telekomunikácie majú v pláne ukončiť prevádzku ďalekopisu, lebo tento nástupca telegrafu je v čase mobilných telefónov nerentabilný. Bol to však práve telegraf, ktorý pred 150 rokmi začal písať históriu moderných telekomunikácií. Technický princíp telegrafu, objavený známym vynálezcom S. F. B. Morsem, predstavoval úplne nový revolučný spôsob prenosu informácií na diaľku.
Sieť telegrafov po prvý raz v dejinách ľudstva umožnila okamžitú komunikáciu bez ohľadu na vzdialenosť.
Prvá linka na Slovensku
Telegraf sa dostal do bežného života v roku 1844 v USA. Na území Slovenska sa začala výstavba telegrafnej siete už o tri roky neskôr. Prvú linku vybudovali v roku 1847 pozdĺž parnej železnice z Viedne do Bratislavy. Linka mala dĺžku 45 km a slúžila výlučne pre potreby cisárskeho dvora. Širšie vrstvy obyvateľstva mohli služby telegrafu využívať približne od 60. rokov 19. storočia. Telegrafné linky budovali súkromné železničné spoločnosti a zároveň aj štát, ktorého cieľom bolo presadiť v tejto oblasti vlastný monopol. Štátne orgány v spore ustúpili. Železniciam bolo povolené poskytovať telegrafné služby a zasielať aj súkromné telegramy. V rokoch 1867 až 1886 vzrástol počet štátnych a železničných telegrafných staníc v mestách a obciach Slovenska z 52 na 174. Pokračoval aj technický rozvoj. Starší typ Morseho telegrafu nahradili na prelome 19. a 20. storočia modernejšie prístroje s výkonom 1 000 až 1 400 slov za hodinu.
Nástup ďalekopisu
Zlatým vekom telegrafu na Slovensku bolo medzivojnové obdobie, keď sa v rokoch 1920 -- 1939 počet telegrafných staníc zvýšil zo 633 na 939. To znamenalo, že sieť telegrafov prenikla do všetkých miest a väčších obcí. V medzivojnových rokoch však zároveň nastúpil nový druh komunikačného prostriedku -- ďalekopis. Ten sa plne presadil po druhej svetovej vojne a postupne vytlačil telegraf. Zatiaľ čo v roku 1957 mohlo na Slovensku využiť ďalekopis 283 sídiel, v roku 1980 bolo v prevádzke už 2 593 ďalekopisných staníc. V 70. rokoch bola sieť ďalekopisov automatizovaná a napojená na tri tranzitné ústredne v Prahe, Brne a vo Zvolene. Cez ústredňu v Prahe ďalekopis umožňoval spojenie so zahraničím. Množstvo telegramov odoslaných prostredníctvom telegrafu a ďalekopisu sa v rokoch 1937 -- 1980 zvýšilo zo 753-tisíc na štyri milióny.