19.01.2016, 00:00

Experti radia: Účtujte bez chýb. Týchto 20 rád vám pomôže

Chcete správne účtovať vo vašej firme? Na to musíte mať poruke zodpovedného účtovníka či vybrať si najvhodnejší softvér.

Tipy, ako správne zaúčtovať rôzne typy účtovných prípadov. Zmeny, na ktoré sa oplatí myslieť v účtovníctve, aby ste na to nedoplatili. Experti z praxe vám radia, ako neurobiť pri účtovaní chybu.

1. Online trendy v účtovníctve

Zaujímalo by ma, aké účtovné systémy či novinky vás prekvapili za posledné mesiace. Je tam niečo nové?

Radí Peter Zimerman, účtovno-softvérová spoločnosť Profit365: Trendom tohto aj nasledujúcich rokov je a bude postupné presadzovanie online ekonomických softvérov. Online systémy vyrastajú z detských chýb, ktoré mali, ich funkcie sa stále dopĺňajú a v súčasnosti už môžu smelo konkurovať klasickým desktopovým ekonomickým softvérom. Online navyše ponúka technologické možnosti, ktoré klasické krabicové softvéry nie sú schopné kvôli technologickým obmedzeniam ponúknuť. Pre mňa osobne bolo v roku 2015 príjemným prekvapením to, že online účtovný softvér, ktorý používam, dokáže automaticky spracovať a zaúčtovať faktúry, ktoré mi chodia vo formáte PDF e-mailom, dokáže spracovať a zaúčtovať e-mailové notifikácie z banky, ktoré chodia e-mailom. Bez toho, že by do účtovníctva zasahovala moja účtovníčka, mám v reálnom čase prehľad o záväzkoch a pohľadávkach a výnosoch a nákladoch.

2. Virtuálna pokladnica

Som obchodík a používam elektronickú pokladnicu. Od nového roka vraj môžem používať aj virtuálnu, ale neviem, či sa mi to oplatí a aké to má pre mňa výhody.

Martin Palkovič, účtovná spoločnosť Palkovič: Virtuálna registračná pokladnica sa vám oplatí v prípade, ak máte povinnosť evidovať tržby v registračnej pokladnici a chcete mať s tým čo najmenej starostí. V zásade ide o rovnakú službu, ktorú pre vás vykoná to isté zariadenie. V jednom prípade máte fyzicky registračnú pokladnicu. V druhom prípade máte na webe Finančnej správy k dispozícii rozhranie, do ktorého sa prihlásite a tržby evidujete priamo na webe. Doklad o prijatí hotovosti vytlačíte na obyčajnej tlačiarni. Zákazník by mal dostať tlačený formát, nie PDF formát dokladu. Ďalšou výhodou je, že túto registračnú pokladnicu môžete využiť univerzálne, napr. na rôznych miestach a nemusíte so sebou stále nosiť fyzickú registračnú pokladnicu. Medzi finančné výhody patrí to, že nemusíte uschovávať fiškálny modul, nemusíte platiť servis pokladnice a pokladnica je dostupná odkiaľkoľvek.

3. Oznámenie o schválení účtovnej závierky

Zaviedol sa záväzný vzor tlačiva na oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ako to ovplyvňuje moje podnikanie?

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska: V roku 2015 podnikatelia prvýkrát daňovému úradu predkladali oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ktoré sa ukladá do registra účtovných závierok. Išlo pritom o záväzný vzor tlačiva vydaný ministerstvom financií. Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v uvedenej lehote, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Iba oznámiť dátum schválenia nestačí v prípade, ak po uložení závierky v registri účtovná jednotka opätovne otvorí účtovné knihy (v súlade so zákonom o účtovníctve) a zostavená účtovná závierka sa nezhoduje so schválenou. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky možno podať listom daňovému úradu alebo v elektronickej podobe Finančnému riaditeľstvu.

4. Problematické výdavky

Na ktoré výdavky v podnikaní si treba dať zvlášť pozor? Podnikám už tretí rok a zachytil som informácie o transferovom oceňovaní. O čo ide?

Peter Furmaník, konateľ portálu Ľudskourečou. sk: Za najproblémovejší daňový výdavok považujem novinku na rok 2015, a to konkrétne daňové výdavky, na ktoré sa vzťahuje tzv. transferové oceňovanie. Ide o výdavky, ktoré podnikateľ uhradí inému subjektu, s ktorými je rôznym spôsobom (personálne, majetkovo, rodinne) prepojený – v praxi ide teda o rôzne obchody medzi dvomi eseročkami jedného podnikateľa,„jeho“ eseročkou a živnosťou, respektíve medzi jeho firmou a ním ako autorom či prenajímateľom. Podnikateľ je tieto výdavky povinný oceniť bežnými trhovými cenami, no najmä vypracovať tzv. dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Tá by mala byť pomerne podrobná, rozsiahla a pravidlá pre jej vypracovanie sú navyše značne nejasné a pre bežných účtovníkov „high-level“ – v konečnom dôsledku znamenajú takéto výdavky pre podnikateľov značný nárast administratívy, nákladov a riziko sankcií plynúcich z prípadného neuznania výdavku daňovým úradom.

5. Zatrieďovanie účtovných jednotiek do veľkostných skupín

Nastali nejaké zmeny pri účtovných jednotkách a aké pravidlá tam platia?

Jaroslava Lukačovičová, účtovná poradkyňa: Účtovné jednotky sa po novom zatrieďujú do troch veľkostných skupín – delia sa na mikro, malé a veľké. Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných kategórií sa týka len vybraných účtovných jednotiek. Konkrétne sa to týka obchodných spoločností, družstiev, fyzickej osoby, ktorá na účely zistenia základu dane vedie podvojné účtovníctvo, fyzických osôb – podnikateľov, zapísaných do obchodného registra, i pozemkových spoločenstiev. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny, keď vstúpi do likvidácie alebo je na ňu vyhlásený konkurz. Ak napríklad firma vznikla v roku 2015, sama sa zatriedi do príslušnej veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia. Keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže sa rozhodnúť, že bude postupovať ako malá účtovná jednotka. Nové ustanovenie zákona o účtovníctva sa používa pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa skončilo najskôr 31. decembra 2015.

6. Účtovník verzus softvér

Založiť som si teraz eseročku a neviem, ako si vybrať dobrého účtovníka či rovno účtovný softvér, kde si to budem nahadzovať sám a účtovník mi to doladí. Mám ekonomickú školu, čo-to zvládnem. Čo by ste odporučili?

Radí Peter Zimerman, účtovno-softvérový poradca: Dobrého účtovníka najlepšie nájdete podľa referencií od iných firiem. Aj tu je však potrebné byť opatrný a zistiť, čo vlastne od účtovníka človek, ktorý vám dáva referenciu, požaduje. Ak berie účtovníctvo len ako nutné zlo a stačí mu raz do roka urobiť daňové priznanie, a inak do účtovníctva ani nepozrie, jeho nároky na účtovníka sú úplne iné ako nároky podnikateľa, pre ktorého má byť účtovníctvo reálnym obrazom o stave jeho podnikania. Samostatní účtovníci veľakrát pracujúci zo svojho bydliska bývajú lacnejší, ale účtovné firmy zas poskytujú záruku poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu, zastupiteľnosť svojich účtovníkov v prípade choroby či dovolenky a väčšinou aj lepšie odborné zázemie. Ak si chcete niektoré úkony pri vedení účtovníctva robiť sám, odporúčam nájsť účtovnícku firmu, ktorá využíva online softvér.

7. Sprísnenie daňových kontrol

Od januára 2016 sa vraj sprísňujú daňové kontroly. Týka sa to aj starších rokov?

Martin Tužinský, daňový poradca: Nie je to možné úplne vyhodnotiť ako sprísnenie, pretože daňový úrad umožňuje podať napríklad dodatočné daňové priznanie do 15 dní od oznámenia o vykonaní daňovej kontroly, čo predtým možné nebolo. Upravuje sa výpočet pokút, kde sa zavádza časový faktor, úrok napríklad 3,7 alebo 10 percent ročne. Predtým v zákone nebol časový faktor, teda ročná úroková sadzba, v skratke p. a., ale fixný výpočet pokút. Znamená to, že ak podáte dodatočné daňové priznanie, z ktorého vám vyplynie povinnosť doplatiť daň, a toto dodatočné daňové priznanie podáte napríklad 20 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, pokuta sa vypočíta pomerne ako podiel 22 dní/365 dní (respektíve 366 dní) z 3,7 či 10 percent. Tento postup by mal byť aplikovaný od januára 2016. Avšak v praxi vznikajú rôzne polemiky o tom, že ak by kontrola nastala za zdaňovacie obdobie napríklad roku 2011 v roku 2016 a pre daňovníka by bolo výhodnejšie postupovať podľa nového ustanovenia zákona o správe daní, malo by sa postupovať v zmysle novelizovaného ustanovenia, a naopak.

8. Najviac kontrolované účtovné oblasti

Čo sú najčastejšie kontrolované oblasti z hľadiska účtovníctva pri daňových kontrolách?

Michal Antala, Senior Manager na oddelení daňového poradenstva Deloitte: Predpokladám, že vaša otázka sa týka oblasti dane z príjmov. Kontroly dane z príjmov sa najčastejšie zameriavajú na nasledujúce oblasti: úplnosť a správnosť účtovníctva, zatriedenie majetku do daňových skupín a správny výpočet daňových odpisov, rezervy a opravné položky, vykazovanie služobných ciest, výdavky na spotrebované pohonné látky, opravy a údržba majetku verzus jeho technické zhodnotenie, preukázanie prijatých služieb. Pri spoločnostiach, ktoré sú súčasťou nadnárodných skupín, sa daňové kontroly zameriavajú aj na oblasť medzinárodného zdanenia, pokiaľ ide napríklad o transferové oceňovanie. V konečnom dôsledku je potrebné dávať si pozor na všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona, keďže ich porušenie môže mať za následok uloženie pokuty/sankcie správcom dane.

9. Podvojné účtovníctvo a softvér

Aké možnosti softvéru či programu mám pri podvojnom účtovníctve ako eseročka? Je na trhu nejaký veľký výber? Ako si mám správne vybrať?

Radí Peter Zimerman, účtovno-softvérový poradca: Na trhu je výber z mnohých softvérov. Všetky umožňujú viesť aj podvojné účtovníctvo. Pri rozhodovaní je potrebné zohľadniť viacero faktorov. Tými najdôležitejšími sú cena, používateľský komfort, funkcionalita a dostupnosť. Mnohé softvéry ponúkajú základný balík funkcií za veľmi prijateľnú cenu. Ako sa vaše podnikanie bude rozrastať, budete potrebovať čoraz viac modulov pre väčší rozsah údajov a v takomto prípade sa z pôvodne lacného softvéru stáva čierna diera na peniaze. Odporúčam preto zvoliť softvér s jednoduchým cenníkom bez obmedzení, na ktoré by ste v prípade rastu narazili. Dostupnosť softvéru môže mať veľký vplyv na cenu aj efektivitu účtovania. Ak sa rozhodnete pre online a na účtovanie vám stačí internetový prehliadač, nemusíte platiť licenčný poplatok za každého používateľa, napríklad došlé faktúry a úhrady sa vám budú účtovať automaticky, faktúry môže vystavovať obchodník vo firme či priamo v teréne u zákazníka na tablete, mzdy môže robiť mzdárka z domu a účtovníctvo povedie účtovná firma zo susedného mesta. Vy budete mať reálny prehľad o všetkom, čo vás vo firme zaujíma, na svojom smartfóne. Keď prídete do svojho obchodu, na telefóne vidíte, aký má byť stav hotovosti v pokladnici a hneď si môžete skontrolovať zamestnancov.

10. Pokuty za nevedenie účtovníctva

Od minulého roka platia nejaké novinky v pokutách, ak nesprávne niečo zaúčtujem?

Radí Jaroslava Lukačovičová, účtovná poradkyňa

Do zákona o účtovníctve pribudla pokuta za nezostavenie účtovnej závierky podľa začlenenia do veľkostných skupín. Pokutu môžete dostať aj vtedy, ak ako účtovná jednotka vykonáte účtovný zápis mimo účtovných kníh. Problémová je aj situácia, keď spravíte účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý vám nevznikol. Nesmiete ani zatajiť a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Teda nemôžete vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť týkajúcu sa účtovníctva. Ak dôjde k porušeniu, dopúšťate sa správneho deliktu, za ktorý vám daňový úrad v prípade zistenia uloží pokutu až do 3000000 eur. Zvýšená je horná hranica pokuty z predchádzajúcich 1000000 eur.

11. Daňové výdavky v podnikaní

Očakávam zisk ako eseročka asi 10000 eur, ale nechcem platiť vysoké dane. Čo môžem nakúpiť a dať si do výdavkov, aby som dane optimalizovala?

Radí Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace

Daňové výdavky závisia často aj od typu podnikania. Iné výdavky si môže uplatniť reštaurácia a iné živnostník obrábajúci kov. V prvom prípade nákup alkoholu je daňovým výdavkom, v druhom prípade ide o osobnú potrebu, ktorá daňovým výdavkom nie je. Zjednodušene povedané, všetko, čo vynaložíte a má súvis s dosahovaním vašich príjmov je daňovým výdavkom, ak to Zákon o dani z príjmov, resp. iný predpis nelimituje. Preto je dobré si každý výdavok nechať „odobriť“ daňovým poradcom. Neexistuje jedna univerzálna tabuľka daňových výdavkov pre všetkých.

12. Účtovanie medzi eseročkou a živnosťou

Mám klientov ako eseročka i živnostník. Časť faktúr si preto účtujem na živnosť, časť na eseročku. Neporušujem tým transferové oceňovanie?

Radí Martin Palkovič, účtovný poradca

Nepoznám presnú štruktúru vašich obchodov, prepojenia klientov a pozadia vašej spoločnosti. Podstatné je, aby nedochádzalo k vzájomným obchodom medzi prepojenými osobami. Pokiaľ máte dve spoločnosti a neobchodujete medzi nimi vzájomne, nedochádza k obchodu medzi vzájomne prepojenými osobami, a preto tento obchod nepodlieha transferovému oceňovaniu. Určite však odporúčam osloviť účtovníka alebo daňového poradcu, aby posúdil vašu štruktúru klientov a obchodov, aby na vašom konkrétnom prípade zhodnotil, či v niektorom z obchodov nemôže ísť o obchod, pri ktorom by bolo potrebné použiť transferové oceňovanie.

13. Daňováci a účtovné záznamy

Aké máte skúsenosti so systémami účtovníctva a daňovou kontrolou? Môže ísť normálne do počítača, aj keď robím administratívne práce z domu? Poraďte, čomu sa vyhnúť.

Radí Peter Zimerman, účtovno-softvérový poradca

Daňová kontrola si od vás vyžiada účtovné záznamy a prvotné doklady, o ktorých ste účtovali. Nestretol som sa s tým, že by kontrolóri mali ambíciu ísť priamo do počítača a tam kontrolovať účtovníctvo. Všeobecná rada pre úspešné absolvovanie daňovej kontroly je, aby ste vedeli všetky daňové výdavky aj argumentačne obhájiť. Daňovými výdavkami sú totiž také výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie a udržanie si daňových príjmov. Preto napríklad alkohol v administratívnej firme ako náklad neprejde, ale v obchode s potravinami áno.

14. Dva príjmy a účtovné podklady

Ako sa správne zdaňujú príjmy z vedľajšieho pracovného pomeru? Pracujem na dve dohody, ale neviem, či ich zahrnúť do priznania, alebo nie? Má firma právo žiadať, aby som jej prezradila, kde si privyrábam?

Radí Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace

Pravdepodobne ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dohody sa zdaňujú podobne ako príjem z bežného pracovného pomeru. Ak máte viac takýchto príjmov, môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane posledného zamestnávateľa, u ktorého ste si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane. Predpokladám, že to bude práve zamestnávateľ, u ktorého pracujete práve na plný pracovný úväzok. Musíte mu priniesť potvrdenia o zdaniteľnej mzde od ostatných zamestnávateľov, čím mu poskytnete informácie o vašom zárobku a iných aktivitách. Môžete podať aj daňové priznanie zo všetkých príjmov zo zamestnania, čím zabezpečíte, že sa mu táto informácia nedostane. Čo sa týka toho, či ste povinná zamestnávateľovi oznámiť vaše vedľajšie aktivity, závisí od toho, či máte v pracovnej zmluve dohodnutú „konkurenčnú“ doložku, a či je právne v poriadku. To by ste sa však mali obrátiť na advokáta.

15. Neúmyselné nepriznanie príjmov

Môj brat podľa daňového úradu skrátil daň o 300 eur. Je bordelár, má neporiadok v účtovníctve a papieroch. Bojí sa, že bude trestne stíhaný. Viete mu poradiť?

Radí advokátka Jitka Hasíková

Skrátenie dane o 300 eur napĺňa síce skutkovú podstatu prečinu skrátenia dane a poistného podľa paragrafu 276 ods. 1 Trestného zákona, ale pokiaľ ide o prvý delikt vášho brata, je veľmi málo pravdepodobné, že by za uvedený skutok dostal nepodmienečný trest odňatia slobody. V tejto súvislosti poukazujem na účinnú ľútosť, ako aj na možnosti ukladania iných trestov, ktoré sú prípustné pri spáchaní prečinu. Ide napríklad o možnosť uloženia peňažného trestu, trestu odňatia slobody podmienečne odloženého na skúšobnú dobu (hovorovo povedané podmienka), trestu povinnej práce alebo trestu domáceho väzenia. V tejto veci by mu advokát určite mal vedieť pomôcť.

16. Účtovníctvo a internet

Sú podľa vás ekonomické online systémy zabijakom klasických účtovných softvérov? Aké sú výhody či nevýhody jedných i druhých?

Radí Peter Zimerman, účtovno-softvérový poradca

Celý IT sektor smeruje ku cloudovým (online) riešeniam. Ich výhody jednoznačne prevažujú. Najväčšieho strašiaka, a to bezpečnosť uložených dát, sa postupne neustálou osvetou darí eliminovať. Firemný sektor je na bezpečnosť tradične omnoho citlivejší ako bežní ľudia. Treba si uvedomiť, že aj v tejto oblasti cloud jednoznačne vyhráva. Firma, ktorá nevyužíva internet banking dnes snáď už ani neexistuje. Všetci zverujeme svoje osobné informácie webovým e-mailovým službám. Na trhu sú online kancelárske nástroje. Aj v oblasti účtovných softvérov trend jednoznačne smeruje k online. Možnosti prístupov pre používateľov, využívania rôznych prepojení v reálnom čase, flexibilita a komfort hovoria jednoznačne v prospech onlinu. Aj často rozoberaná bezpečnosť dát je v prípade cloudových riešení na rádovo vyššej úrovni ako v prípade lokálne uložených dát v bežnej malej firme. Jediná nevýhoda, a to nutnosť internetového pripojenia, sa v súčasnosti stráca, keďže je k dispozícii neustále množstvo alternatívnych pripojení do internetu a v prípade zlyhania jedného sa toto dá v krátkom čase nahradiť iným.

17. Vina z dôvodu nepreukázania príjmov

Ako je to s preukazovaním viny v trestnom konaní? Musím ako podnikateľ daňovému úradu dokázať, že som nemal úmysel zatajiť svoje príjmy, alebo mi to musia dokázať úradníci?

Radí advokátka Jitka Hasíková

Vinu v trestnom konaní musí dokázať prokurátor. Obvinený nemá povinnosť uvádzať nič, čo by mohlo prispieť k jeho sebaobvineniu. Má právo mlčať, teda nevypovedať. K výpovedi nemôže byť nijakými prostriedkami donútený. Nemožnosť dokázania viny má rovnaký právny význam ako preukázanie neviny. Dôkazné bremeno v trestnom konaní nesie prokurátor. Obvinený alebo následne obžalovaný má právo vyjadrovať sa k jednotlivým dôkazom, navrhovať dôkazy, nahliadať do spisu, zúčastniť sa jednotlivých úkonov, radiť sa so svojím advokátom a podobne. Rozhodne nemá povinnosť vykonávať úkony, ktoré by ho mali alebo mohli usvedčovať z páchania trestnej činnosti. Obvinený nemusí hovoriť pravdu tak, ako to je v prípade svedka, pretože mu Trestný poriadok umožňuje obhajovať sa spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Preukázanie neviny je na jeho prospech. Teda ak vie, že svojou výpoveďou, listinnými dôkazmi alebo inými dôkazmi preukáže svoju nevinu, môže tak urobiť. V prípade, že si je vedomý toho, že existuje dôkazná núdza, je na jeho prospech mlčať.

18. Podanie priznania živnostníka

Musím ako živnostníčka podať daňové priznanie za rok 2015, keď som zarobila na živnosť za celý rok 1000 eur? Môže ma niekto pokutovať, keď tak neurobím? Mám okrem toho hlavnú prácu a dane i odvody si platím tam. Ako to riešiť?

Radí Martin Palkovič, účtovný poradca

Podľa Zákona o dani z príjmov, ak sú vaše príjmy (nie zisk) nižšie než 1901,67 eura, nemáte povinnosť podať daňové priznanie na daň z príjmov. Do príjmu sa započítavajú všetky príjmy fyzickej osoby. Aj príjem z prenájmu, podnikania, závislej činnosti (zamestnanecké pomery). Pokiaľ ste túto sumu nepresiahli, nemáte povinnosť podať daňové priznanie. V prípade nepodania daňového priznania na daň z príjmov si treba dať pozor aby ste nahlásili včas zdravotnej poisťovni výšku svojho príjmu. Môže sa stať, že ak za rok 2015 nepodáte daňové priznanie, zdravotná poisťovňa vám môže nariadiť dvojnásobnú výšku preddavkov na zdravotné poistenie. Z tohto dôvodu odporúčam daňové priznanie podať. Ak nemáte iné príjmy, daň z príjmov v tomto daňovom priznaní platiť nebudete.

19. Podpis štatutára na účtovnej závierke

K akým zmenám došlo vlani pri účtovných závierkách? Som začínajúci účtovník a potrebujem poradiť.

Jaroslava Lukačovičová, účtovná poradkyňa.

Od roku 2015 už na účtovnej závierke nefigurujú tri podpisy, ale iba jeden. Je to podpis štatutára, napríklad konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Už sa teda nepodpisuje osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva, ani osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky. Hoci účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom i jednoduchom účtovníctve už pred júlom 2015 zostavovala ako jeden výkaz, zákon o účtovníctve po novom spresnil zmeny. Keďže jednotlivé súčasti účtovnej závierky netvoria samostatné výkazy, netreba ich podpisovať každý zvlášť. Aby sa účtovná závierka považovala za zostavenú, po novom sa vyžaduje podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby (SZČO) na všeobecných náležitostiach účtovnej závierky. Deň zostavenia účtovnej závierky si určuje účtovná jednotka sama. Tiež je povinná zostaviť účtovnú závierku do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému ju zostavuje. Osobitné predpisy môžu požadovať aj skoršie zostavenie účtovnej závierky, napríklad zákon o dani z príjmov.

20. Dva príjmy a priznanie daní

Podnikám ako fyzická osoba – živnostník i eseročka, teda právnická osoba. Aké mám možnosti optimalizovať si obidva tieto príjmy?

Radí Martin Palkovič, účtovný poradca

Najčastejšou chybou živnostníka aj eseročky je nevyužitie všetkých možností, ktoré ponúka Zákon o dani z príjmov. Napríklad používanie súkromného motorového vozidla na podnikanie. Takmer každý podnikateľ, ktorý má súkromné vozidlo a nemá firemné vozidlo, ho použije občas na podnikanie. Výdavky, ktoré mu týmto vzniknú, si môže uplatniť do nákladov. Navrhujem urobiť si súkromný audit, čo všetko používate na podnikanie, komu platíte firemné peniaze. Často je to omnoho väčšia úspora, pretože len prirodzené výdavky, ktoré máte, uplatníte vo výdavkoch. Ak ste nakupovali nejaké drahšie hnuteľné veci do 1700 eur, určite sa oplatilo zrealizovať nákup ešte koncom roka 2015.

Súvisiace články