09.12.2008, 00:00

Neplatič môže vyhlásiť osobný bankrot

Krach, dražba, bankrot, dlhy, podnikateľ. Snímka: hn
Zdroj: hn

Osobný bankrot môže za určitých okolností zadlženému človeku zabezpečiť odpustenie časti dlhov, ktoré mu vznikli z rôznych dôvodov, napríklad aj neschopnosťou splácať pôžičky od bánk alebo nebankových subjektov. "Zároveň veriteľom môže zabezpečiť čiastočné splatenie dlhov od človeka, ktoré ich inak nie je schopný splatiť ich v plnej výške. Osoby na hranici životného minima väčšinou nesplnia zákonom požadované podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu, ale neexistuje presná hranica príjmu, ktorú musí žiadateľ o osobný bankrot na súde splniť,“ tvrdí Katarína Mikulová z Centra právnej pomoci v Bratislave.
Kedy vám pomôže bankrot
Ak sa nachádzate v hmotnej núdzi alebo žijete len zo životného minima, osobný bankrot vám zrejme veľmi nepomôže, zvlášť, ak nemáte žiadne financie navyše. Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo Slováci túto možnosť nevyužívajú. Jednoducho na to nemajú. "Podľa môjho názoru je to zložitosťou krokov, ktoré musí žiadateľ podstúpiť. V prvom rade je to vyplnenie celého radu tlačív, kde uvedie svoje dlhy a svoj majetok, ktorý vlastní. Nemožno očakávať, že s návrhom na osobný bankrot nie sú spojené žiadne ďalšie výdavky a že podaním návrhu môže dlžník prestať splácať dlhy, súd celý jeho problém za neho vyrieši a dlhy mu odpustí. Práve naopak, dlžník musí pokračovať v splácaní,“ konštatuje Mikulová.
Ďalej musí súdu zložiť 25-tisíc korún na predbežné trovy správcu a na jeho odmenu, musí mať hnuteľný alebo nehnuteľný majetok najmenej v hodnote 50-tisíc korún a nemalou položkou sú aj výdavky na právnika. "Dlžník musí preukázať, že vlastní nejaký majetok, ktorý je možné použiť na čiastočnú úhradu dlhov, alebo je schopný svojou zárobkovou činnosťou získať peňažné prostriedky na úhradu dlhov. Táto možnosť je teda obmedzená pre osoby, ktoré ešte nejaký čiastočný majetok majú a môžu ho použiť na čiastočnú úhradu dlhov,“ spresňuje Mikulová.
Časť dlhov treba splatiť
Otázkou zostáva, či náklady na osobný bankrot nie sú predsa len trochu privysokou sumou pre človeka, ktorý má už aj tak dosť starostí s financiami. "Predpokladám, že dôvodom na to je predovšetkým skutočnosť, že ak dlžník chce, aby mu bola časť dlhov prostredníctvom osobného bankrotu odpustená, musí niečo veriteľom zaplatiť. Preto je potrebné, aby osoby, ktorým hrozí, že nebudú schopné splácať v budúcnosti svoje záväzky, riešili svoju situáciu včas ešte predtým, ako sa dostanú na hranicu životného minima, t. j. vtedy, keď ešte vlastnia nejaký majetok a zarábajú finančné prostriedky, ktorými môžu časť dlhov uhradiť,“ spresňuje Katarína Mikulová.
Podmienok, ktoré treba ešte spĺňať, je však viac. Je potrebné spolupracovať so súdom a s určeným správcom. Súd na základe podkladov od dlžníka môže povoliť alebo nepovoliť osobný bankrot. Osobný bankrot súd nepovolí, ak majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu nákladov na osobný bankrot. Práve s nákladmi sú spojené poplatky, 25-tisíc korún je potrebné zložiť hneď, minimálne 50-tisíc je potrebné mať k dispozícii a pokiaľ ide o náklady na právnu pomoc, tie sa líšia v závislosti od dohody medzi advokátom a klientom. Ak je osoba schopná vyplniť príslušné tlačivá sama, nie je potrebné, aby hľadala pomoc u advokáta a jej náklady sa znižujú.

Na koho sa dá obrátiť
- na advokáta, ktorý by mal vedieť poskytnúť základnú radu, ale, samozrejme, služby advokáta je potrebné zaplatiť
- na Centrum právnej pomoci, kde môžu poskytnúť základnú právnu radu a usmernenie, ale v tejto právnej veci neposkytujú právnu pomoc vo forme zastupovania v konaní pred súdom

Ako prebieha osobný bankrot

– Proces osobného bankrotu sa začína podaním návrhu, zaplatením potrebných poplatkov. Na základe návrhu súd zhodnotí, či má dlžník dostatok prostriedkov a majetku aspoň na uhradenie nákladov osobného bankrotu (75-tisíc korún) a či je schopný aspoň sčasti počas skúšobného obdobia splácať dlhy veriteľom.

– Ak súd povolí osobný bankrot, nasleduje trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70 percent svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí medzi veriteľov.
– Počas skúšobného obdobia je dlžník povinný vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu alebo začať podnikať. Tiež musí poskytovať správcovi požadované informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta podnikania.
– Súd a správca vykonávajú nad dlžníkom počas skúšobného obdobia dohľad (správca napríklad schvaľuje niektoré jeho právne úkony).
– Súd skúšobné obdobie zruší, ak dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené zákonom o konkurze a vyrovnaní alebo jeho príjem nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu. V takomto prípade od neho následne možno zo strany veriteľov požadovať úhradu všetkých dlhov v celej výške.
– Po uplynutí troch rokov skúšobného obdobia súd aj bez návrhu dlžníka rozhodne o jeho oddlžení. Znamená to, že dlhy, ktoré zostali neuhradené po zrušení konkurzu a neboli uhradené ani počas skúšobného obdobia (vrátane pohľadávok, ktoré do konkurzu neboli prihlásené), už nemožno voči dlžníkovi vymáhať, tieto dlhy mu súd odpustí a už ich potom od neho žiadny veriteľ nesmie požadovať.

Prečítajte si aj:
Jednoduchšie je peniaze si požičať ako zarobiť

Ľudia na západ od našich hraníc považujú zadlžovanie za úplne normálnu vec. Mnohí odborníci však pred ním varujú. Do kolotoča úverov a pôžičiek sa často dostanú tým, že nevedia správne odhadnúť svoje finančné možnosti. Neraz prispieva k tomu tiež reklama na úverové produkty, požičiavajú si na čokoľvek a zabúdajú, že požičané sa musí aj vrátiť.

Celý článok >>
Anketa: Aké sú možnosti dlžníka v banke či v nebankovej spoločnosti

Otázka: Ak má človek viac pôžičiek vo vašej banke aj v iných bankách či v nebankových inštitúciách a rád by ich splatil naraz jedným väčším úverom, aké možnosti mu ponúknete a čo budete od neho požadovať?

Celý článok >>

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.