08.08.2012, 17:56

Titul získate aj cez internet

Na online štúdium potrebujete sebadisciplínu a premyslený rozpočet.

Slovenská technická univerzita, Snímka: HN/Peter Mayer
Zdroj: HN/Peter Mayer
Nezobrali vás na vysokú školu? Skúste štúdium online.Táto moderná a pomerne nová forma štúdia je už dostupná aj v slovenčine alebo češtine. Aj keď porffólium odborov nie je také široké ako v zahraničí, školy, ktoré ho ponúkajú, hlásia zvýšený záujem. Vzdelanie si takto môžu zvýšiť absolventi stredných škôl, ktorí sa na vysokú nedostali v riadnom termíne alebo môže pomôcť doštudovaným vysokoškolákom zvýšiť si kvalifikáciu. Záujemcovia môžu získať najčastejšie medzinárodné tituly ako  MBA – Master of Business Administration, ale aj tituly bakalár či inžinier.


Plusové body v kariére
„V praxi sa s takými uchádzačmi často nestretávam, ale pri celkovom hodnotení môže absolventovi to, že študoval časť štúdia distančnou formou, priniesť skôr plusové body,“ vysvetľuje Mario Fondati z poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia.

Rozšírenie kvalifikácie o ďalšie odbory totiž vníma ako prejav vyšších ambícií, motivácie a záujmu.


Aj keď sa online štúdium môže zdať jednoduchšie a pohodlnejšie, podľa Branislava Zlochu z Vysokej školy manažmentu, ktorá takéto štúdium poskytuje, je jeho úroveň plnohodnotná a porovnateľná s denným štúdiom. „Poslucháči sa musia držať predpísaných študijných plánov, pracovať na prípadových štúdiách, projektoch a štúdium ukončiť riadnou skúškou či  záverečnou prácou,“ vysvetľuje. Od študentov sa očakáva vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti.


Miesto seminára webinár
Všetky konzultácie, prednášky absolvujú uchádzači v tzv. virtuálnych triedach. Tie majú spravidla nižší počet uchádzačov, aby bola výučba prehľadná. „Jednotlivé predmety dopĺňame tematickými diskusiami aj online videami, prezentáciami, online testovaním, prípadne skype rozhovormi,“ opisuje Zlocha. Cez osobný prístup do informačného systému školy môže študent sledovať svoj študijný plán a napredovanie. „Miera zapájania sa do komunikácie s lektormi aj spolužiakmi sa tiež započítava do celkového hodnotenia,“ upozorňuje Zlocha.


Titul si vydriete
To, že sa na online programy hlásia najčastejšie pracovne vyťažení uchádzači, potvrdzuje aj Pavel Makovský z pražskej London International Graduate School. „Potrebujú si  zvýšiť kvalifikáciu v odbore, alebo nastaviť si vlastné tempo štúdia a plnenia študijných požiadaviek,“ dodáva.


Doma a tiež u západných susedov je výber online programov zatiaľ obmedzený. „Zameriavajú sa najčastejšie na oblasť manažmentu, marketingu, počítačových vied a cudzích jazykov,“ objasňuje Fondati. Ak však chcete študovať niečo iné, môžete si vybrať aj renomovanú zahraničnú univerzitu s dlhoročnou praxou v online vzdelávaní a podstatne širšou ponukou postgraduálnych online kurzov. Tu však treba počítať s vysokou úrovňou angličtiny a vyšším rozpočtom. Komplikáciou tiež môže byť rozdielnosť časového pásma.

 

Vysoké školy, ktoré ponúkajú online štúdium na Slovensku

Vysoká škola manažmentu – City University of Seattle

Podnikový a znalostný manažment

Sídlo: Bratislava, Trenčín
 

Štúdijný program:  On-line Bc., Mgr.
 

Možné špecializácie: Podnikový manažment, Znalostný manažment  
 

Trvanie programu:
bakalársky program 3 roky
magisterský program 2 roky
 

Jazyk výučby: slovenčina
 

Popis výučby: ide o trimestrálny systém štúdia (jesenný, zimný a jarný, resp. letný trimester), pričom trimester trvá 10 týždňov. Študenti môžu na štúdium nastúpiť až štyrikrát do roka. V závere štúdia v slovenských programoch prebieha štátna skúška a obhajoba bakalárskej alebo diplomovej práce. Študent participuje niekoľkokrát do týždňa v tzv. „virtuálnej triede“, kde sa aktívne zapája do diskusií so spolužiakmi a vyučujúcim. V jednej triede je povolených maximálne 15 študentov na triedu. Predmety sú obohatené okrem diskusií aj on-line videami, prezentáciami, on-line testovaním, prípadne skype rozhovormi. Navyše webové rozhranie ponúka možnosť sledovať si študijný plán a známky počas trimestrov a celého štúdia. Predmety majú priebežné a záverečné skúšky, a to obvykle v piatom a desiatom týždni trimestra, ktoré sa konajú priamo v budove školy, vo večerných hodinách. V prípade, že v období konania skúšky bude študent v zahraničí, alebo sa z iných dôvodov nebude môcť skúšky zúčastniť, po dohode s vyučujúcim je možné skúšku absolvovať v náhradnom termíne. V prípade dlhodobejšieho pobytu v zahraničí, prípadne iných okolností, ktoré by prekážali v účasti na skúške, je možné za presne stanovených podmienok a zabezpečení tzv. „proktora“ absolvovať skúšku aj mimo pôdy VŠM/CityU.


Podmienky prijatia:
bakalársky program – prihláška, zápisné, maturita
magisterský program –  prihláška, zápisné, minimálne Bc. titul

Termín podania prihlášky: neobmedzene počas roka
Cena podania prihlášky/zápisné: 50 eur

Cena programu:
bakalársky program: ročné školné 2 150 eur
magisterský program:  ročné školné 2 500 eur

Global, Financial, Marketing management

Študijný program:  On-line B.S.B.A. (Bachelor of science in Business Administration), On-line M.B.A. (Master od Business Administration)


Možné špecializácie:
B.S.B.A. - General Management
M.B.A. - Global Management, Financial Management, Marketing Managemet

Trvanie programu:
B.S.B.A. 4 roky
M.B.A.  2 roky

Jazyk výučby: angličtina

Popis výučby: ide o trimestrálny systém štúdia (jesenný, zimný a jarný, resp. letný trimester), pričom trimester trvá 10 týždňov. Študenti môžu na štúdium nastúpiť až štyrikrát do roka. V závere štúdia programov prebieha štátna skúška a obhajoba bakalárskej alebo diplomovej práce. Študent participuje niekoľkokrát do týždňa v tzv. „virtuálnej triede“, kde sa aktívne zapája do diskusií so spolužiakmi a vyučujúcim. V jednej triede je povolených maximálne 15 študentov na triedu. Predmety sú obohatené okrem diskusií aj on-line videami, prezentáciami, on-line testovaním, prípadne skype rozhovormi. Navyše webové rozhranie ponúka možnosť sledovať si študijný plán a známky počas trimestrov a celého štúdia. Predmety majú priebežné a záverečné skúšky, a to obvykle v piatom a desiatom týždni trimestra, ktoré sa konajú priamo v budove školy, vo večerných hodinách. V prípade, že v období konania skúšky bude študent v zahraničí, alebo sa z iných dôvodov nebude môcť skúšky zúčastniť, po dohode s vyučujúcim je možné skúšku absolvovať v náhradnom termíne. V prípade dlhodobejšieho pobytu v zahraničí, prípadne iných okolností, ktoré by prekážali v účasti na skúške, je možné za presne stanovených podmienok a zabezpečení tzv. „proktora“ absolvovať skúšku aj mimo pôdy VŠM/CityU.

Podmienky prijatia:
B.S.B.A. program: prihláška, zápisné, maturita, angličtina zdokladovaná požadovaným výsledkom v TOEFL teste min. 540 bodov


M.B.A. program: prihláška, zápisné, minimálne Bc. titul, angličtina zdokladovaná požadovaným výsledkom v TOEFL teste min. 567 bodov
 

Termín podania prihlášky: neobmedzene počas roka
Cena podania prihlášky/zápisné: 50 eur

Cena programu:
B.S.B.A. program: 2 475 eur ročné školné
M.B.A. program:  625 eur za každý predmet
 

Viac informácií: http://www.vsm.sk/sk/

**********
 

Business Institute

Interactive Online program MBA

Sídlo: Bratislava

Študijný program:  Interactive Online program MBA

Možné špecializácie: Leadership – Manažérske vedenie a komunikácia 
Trvanie programu: 18 mesiacov
 

Jazyk výučby: slovenčina, čeština
 

Popis výučby: študijný program je rozdelený do troch semestrov, pričom každý z nich trvá 6 mesiacov. Semester je rozdelený do 4 modulov a rozoberá konkrétne oblasti študovanej látky. Výstupom jednotlivých modulov sú postupové práce. V poslednom semestri vypracuje študent dizertačnú prácu pod vedením lektora, v závere štúdia absolvuje obhajobu práce a skúšku pred komisiou. 

Podmienky prijatia: vyplnená prihláška, manipulačný poplatok, ukončená VŠ, minimálne bakalársky titul
 

Termín podania prihlášky: 1. október 2012, možnosť podať žiadosť o individuálne štúdium

Cena podania prihlášky/zápisné: 100 eur

Cena programu: 5 232 eur vrátane DPH

Viac informácií: http://www.businessinstitut.sk/

**********


Možnosti online štúdia v Českej republike

Interactive Online MBA

London International Graduate School (LIGS)

Sídlo: Praha
 

Študijný program: Interactive Online MBA 

Možné špecializácie: Účtovníctvo, Medzinárodný obchod, Medzinárodný marketing, HR management, Strategický management, Projektový management, E- Business, Sales management, Finančný management, IT management, Cestovný ruch, Public relations, Právo, Internetová komunikácia   

Trvanie programu: 12 - 14 mesiacov

Jazyk výučby: slovenčina, čeština, angličtina

Popis výučby: študent absolvuje 12 predmetov ( 6 v základnom module, 2 v špecializácii, 4 z voliteľného modulu). Každý predmet je zakončený písomnou seminárnou prácou a e-learningovým testom.
Program je ukončený záverečnou/absolventskou prácou. 

Podmienky prijatia: VŠ alebo SŠ s manažérskou praxou

Termín podania prihlášky: neobmedzene počas roka

Cena podania prihlášky: bezplatne

Cena programu: 4 600 eur bez DPH

 

Interactive Online BBA

Sídlo: Praha

Študijný program: Interactive Online BBA 

Možné špecializácie:  bez špecializácie

Trvanie programu: 12 mesiacov

Jazyk výučby: slovenčina, čeština, angličtina

Popis výučby: študent absolvuje 9 predmetov. Štúdium je zamerané na doplnenie teoretických vedomostí okrem iného v oblastiach manažment, riadenie ľudských zdrojov, komunikácia, financie, marketing. Ponúka prípravu na vyšší a konkrétne zameraný program MBA.

Forma výučby: interactive online, prostredníctvom e-learningu, študentského informačného systému, chatu, skype, webinárov.

Podmienky prijatia:  vhodné pre záujemcov so SŠ aj bez manažérskej praxe

Termín podania prihlášky: neobmedzene počas roka

Cena podania prihlášky: bezplatne

Cena programu: 2 160 eur bez DPH

Viac informácií: http://www.ligschool.sk/
**********

 

Universityof New York in Prague (UNYP)

MBA Online

Sídlo: Praha

Študijný program: MBA On-line  

Možné špecializácie: Human resources/Personalistika, IT, Management

Trvanie programu: 19 mesiacov

Jazyk výučby: angličtina

Popis výučby:  študent absolvuje 9 predmetov v základnom module, 3 v špecializácii, 2 praktické cvičenia. Každý predmet je zakončený písomnou seminárnou prácou a e-learningovým testom.
Program je ukončený záverečnou/absolventskou prácou. 
Forma výučby: online, prostredníctvom e-learningu, študentského informačného systému, chatu, skype, webinárov.
Podmienky prijatia: jazykové certifikáty s dosiahnutou úrovňou: TOEFL: 197 (test na počítači) 530 (písomný test) alebo 79 (on-line test), IELTS: 5.5 a viac, FCE: A alebo B. Taktiež je možné absolvovať test z angličtiny priamo na UNYP – ako súčasť prijímacieho konania sa realizuje v priestoroch školy

Termín podania prihlášky: 31. septembra 2012

Cena podania prihlášky: 2 000 Kč (80eur)

Cena programu: 300 000 Kč (11 950 eur)

Viac informácií: http://www.unyp.cz/cs

**********

 

Tipy na online štúdium v USA

On-line Undergraduate, online Graduate

Arizona State University

Sídlo: USA, štát Arizona, mesto Phoenix

Študijný program: online Undergraduate a Graduate (pre bakalára a magistra)

Možné špecializácie: ASU ponúka až 29 online programov rôznych špecializácií. Od marketingu a práva, cez masmediálne štúdiá, politológiu a sociológiu, až po elektrotechniku a stavebníctvo.


Trvanie programu: v závislosti od vybraného programu, rozdelené na kreditné štúdium

Jazyk výučby: angličtina

Podmienky prijatia: vysoká úroveň angličtiny, zdokladovaná jednou z medzinárodne uznávaných skúšok ako: TOEFL, ACT, SAT, PTE 

Cena za podanie prihlášky: 65 dolárov (52 eur)

Cena programu:
bakalárske štúdium: 442 dolárov za kreditnú hodinu (355 eur)

magisterské štúdium: 463 dolárov za kreditnú hodinu (372 eur)

Viac informácií: http://asuonline.asu.edu/
**********

Online Master´s a Bachelor´s

University of Denver

Sídlo: USA, štát Colorado, mesto Denver

Študijný program: online Master´s, Bachelor´s

Možné špecializácie: Univerzita ponúka online programy v 10 rôznych oblastiach. Od umenia a kultúry, cez strategický a HR manažment, politológiu, až po medzinárodné vzťahy a informačné a komunikačné technológie.

Trvanie programu: v závislosti od vybraného programu, rozdelené na kreditné štúdium

Jazyk výučby: angličtina

Podmienky prijatia: vysoká úroveň angličtiny, univerzitný prípravný týždenný kurz pred začiatkom štúdia

Cena za podanie prihlášky: 75 dolárov (60 eur)

Cena programov: od 532 dolárov (428 eur)

Viac informácií: http://www.du.edu/
**********

Online Master´s, Bachelor´s

Boston University Metropolitan College

Sídlo: USA, štát Massachusetts, mesto Boston

Študijný program: online Master´s, Bachelor´s (magister a bakalár)

Možné špecializácie: Uchádzači majú na výber z 30 oblastí online programov, ako napríklad matematika, marketing, trestné právo, gastronómia, financie, obchod. 

Trvanie programu: v závislosti od vybraného programu, rozdelené na kreditné štúdium

Jazyk výučby: angličtina

Podmienky prijatia: skúška TOEFL

Cena za podanie prihlášky: 40 dolárov (32 eur)

Cena programov: v závislosti od programu, od 585 dolárov (470 eur)

Viac informácií: http://www.bu.edu/met/