Ponúkame vám niekoľko vybratych aktivít z knihy 100 hier na rozvoj osobnosti.
Sú dôkazom, že formálne ci neformálne vzdelávanie je možné urobiť atraktívnym, že sa dá učit originálnymi, neopozeranými formami, ktoré zaujmú deti i dospievajúcich študentov.
Námety pre jednotlivé predmety:

DEJEPIS
- Kus histórie
- Menová reforma

MATEMATIKA
- Aritmetika

LITERATÚRA
- Básnická zbierka

ZEMEPIS / GEOGRAFIA
- Letisko

BUDÚCE POVOLANIE
- Detektívi

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY:

Detektívi

Anotácia: Deti zisťujú, aké povolania vykonávajú ľudia v ich okolí. Urobia s nimi rozhovor o ich zamestnaní a svoje skúmanie predstavia skupine.

Cieľ: Spoznať najbežnejšie zamestnania a čo v nich ľudia robia; naučiť sa klásť otázky a vedieť zreprodukovať informácie; rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, aktívneho počúvania a empatie
Trvanie aktivity: dve stretnutia po 2 hodiny
Pre vek: od 7 rokov
Prostredie: miestnosť, blízke okolie
Materiál: papiere, perá, diktafón alebo prehrávač hudobných formátov MP3 s nahrávaním zvuku

Libreto:
Detektívnu atmosféru vytvoríme vhodným oblečením. Deti na stretnutie môžu priniesť „šerlokovské“ čapice alebo čiapky so šiltom, plášte, lupu alebo ďalekohľad. Zhromaždíme si ich okolo seba a predstavíme im „misiu“ celého stretnutia. Zahrajú sa na detektívov, ktorí robia ozajstné vyšetrovanie. Polícia vyšetruje prípad krádeže, ktorý sa stal v blízkom okolí, a poprosila nás o spoluprácu. Máme vytvoriť zoznam zamestnaní, ktoré ľudia okolo nás vykonávajú.

Priebeh aktivity:
Účastníkov rozdelíme do dvojíc. Za hodinu majú v okolí zozbierať čo najviac povolaní – pozorovať, pýtať sa okoloidúcich a zapisovať si, čo ľudia robia. Každé zamestnanie musia vedieť pomenovať a stručne opísať, inak ho nemôžeme považovať za platné. Od každej osoby môžu získať tri povolania – oslovená osoba im okrem svojho povolania môže povedať ešte dve ďalšie, ktoré pozná. Po uplynutí časového limitu vyhodnotíme, ktorá dvojica nazbierala najviac povolaní. Deti prečítajú ich názvy a vysvetlia, čo sa v zistených zamestnaniach robí. Na konci každej prezentácie majú priestor na rôzne zaujímavosti a vtipné príbehy z detektívnej práce.
Pred koncom tohto stretnutia si deti pripravia päť otázok o zamestnaní, ktoré položia svojim rodičom alebo iným známym dospelým. Do nasledujúceho stretnutia ich čaká ďalšia časť detektívnej práce – rozhovor so svedkami. Odpovede na svoje otázky majú získať od dvoch dospelých, rozhovor si môžu nahrať na diktafón alebo MP3-prehrávač. Keď sa opäť stretnete a navodíte atmosféru, deti jedno po druhom zrekapitulujú získané informácie z rozhovoru a najzaujímavejší úryvok môže prehrať ostatným. Na jednu prezentáciu môžete vyčleniť päť minút.

Review:
Ktoré povolania sa vám najviac páčili? Chceli by ste si niektoré vyskúšať a prečo? Ktoré sú podľa vás ťažké a prečo? A čo tak stať sa detektívom?

Aritmetika

Anotácia: Hráči s číslami od nula do deväť vytvárajú také skupiny, aby boli deliteľné určeným číslom. Hru je možné uvádzať na vychádzke, výlete alebo inom dlhodobom pobyte aj popri inom programe.

Cieľ: Rozvoj matematických zručností, pohotovosti; prelomenie ľadov a vzájomné sa spoznanie
Trvanie aktivity: 10 – 30 minút
Pre vek: od 11 rokov
Prostredie: kdekoľvek
Materiál: kartičky s číslami 0 až 9

Priebeh aktivity:
Pred hrou si pripravíme sady kartičiek s číslami od 0 do 9, pričom čísel by malo byť viac ako hráčov. Každý z nich si vyberie jednu kartičku s číslom, ktoré ostatní nesmú vidieť. O niekoľko minút alebo v neočakávanej chvíli zvolá inštruktor: Deliteľné tromi! Do desiatich sekúnd sa hráči musia zoradiť do takých čísel, aby boli deliteľní tromi, napr. hráči s číslami tri, tri a nula tvoria číslo 330. Úspešní hráči si pripočítajú bod a komu sa to nepodarí, o bod prichádza. Po každom kole hráči vrátia čísla inštruktorovi, ktorý ich premieša, opäť rozdá hráčom a pokračuje sa ďalej: deliteľné štyrmi, násobok čísla 8 a pod. Prehľad o bodovaní si vedie učiteľ, ktorý na záver vyhlási víťazov.

Obmeny a tipy:
Obmeny bodovania: hráč dostane toľko bodov, koľko číslic má číslo, ktoré pomáhal vytvoriť; najviac bodov dostane najväčšie vytvorené číslo, o bod menej druhé najväčšie atď.
Obmena deliteľnosti čísla: Pri väčšom počte hráčov sa ich čísla spočítavajú, napr. hráči s číslami tri, tri a nula vytvoria číslo šesť.

Tričká názorov

Anotácia:
Účastníci prezentujú a obhajujú svoje názory na aktuálne témy o hodnotách v súčasnej spoločnosti. Vytvárajú si proaktívne postoje, ktoré môžu zaujať pri ich riešení.

Cieľ: Rozvoj zručností vystupovať pred skupinou a prezentovať svoje názory, rozvoj aktívneho počúvania, spätnej väzby, konštruktívnej kritiky, akceptovania názoru druhých a presadzovania svojej mienky, ktorá bude viesť k spoločnej zhode
Trvanie aktivity: 2 hodiny
Pre vek: od 15 rokov
Prostredie: voľné priestranstvo
Materiál: biele tričká, fixky na textil

Priebeh aktivity:
Učiteľ alebo inštruktor si pripraví niekoľko súčasných tém a polemík o hodnotách v spoločnosti, prípadne o situáciách, ktoré skupinu v poslednom čase zaujali. Spíše ich na kartičky a doplní k nim aj záverečnú otázku, napríklad: „Čoraz viac ľudí žije konzumným spôsobom života. Čo je to konzum, ako sa mu dá zabrániť, má zmysel sa proti nemu postaviť?“
Začína sa prvé kolo a po prečítaní témy sa účastníci rozídu po miestnosti. Majú niekoľko minút, aby si premysleli svoj postoj k téme a napísali si ho na tričko. Potom si prečítajú stanoviská svojich spoluhráčov. S tými účastníkmi, ktorí majú rovnaké alebo podobné názory, vytvoria „názorové tábory“ a v nich rozdiskutujú svoje postoje. Opäť sa všetci zídu, tábory prestavia svoje stanoviská ostatným a nasleduje diskusia medzi skupinami. Diskusia je časovo limitovaná a moderuje ju inštruktor. Môže sa ukončiť aj skôr, ak dôjde k zhode alebo ak sa tak rozhodnú účastníci. Aktivita pokračuje ďalšími kolami – nová téma, písanie názorov na tričká, vytvorenie táborov ai. – a končí sa položením záverečnej otázky.

Metodické poznámky:
Počet kôl závisí od inštruktora a hráčov. V popoludňajšom čase je možné uskutočniť 5 – 8 kôl s kratšími debatami. Ak sa aktivitu rozhodnete uviesť napríklad počas tábora, na jednu tému si môžete vyhradiť jeden deň.
Účastníci si svoje postoje na témy píšu na staršie biele (alebo svetlé) tričko. Na názory k jednotlivým témam môžu použiť rôzne farby na textil.
Dynamiku hry udržiavajú inštruktori, ktorí sledujú čas, terminujú jednotlivé časti hry a predchádzajú časovým pauzám (napr. zdĺhavé písanie na tričká), moderujú diskusiu a posúvajú hru tak, aby nestratila spád.

Obmeny a tipy:
Hru môžete hrať aj počas tábora alebo niekoľkodňovej akcie. Ráno vyhlási inštruktor tému a účastníci nosia počas dňa tričká s názormi. Debaty sa uskutočnia každý deň, napríklad počas večerného programu. Aby sme predišli stereotypu, je možné čas debát meniť a zaraďovať ich aj pri rôznych príležitostiach (napr. počas oddychu na výlete, v čase pred večerou, ako zmena monotypného programu – napr. pauza v pohybových aktivitách).

Kus histórie

Anotácia: Podľa častí fotografií pátrame, o ktoré historické pamiatky z nášho mesta ide. O každej správne určenej pamiatke z fotografie je potrebné získať čo najviac informácií – z rozhovorov s ľuďmi, sprievodcami, z informačných tabúľ a materiálov. Výsledky svojho bádania odprezentujú skupiny ostatným hráčom.

Cieľ: Rozšíriť vedomosti o vlastnom meste – o jeho histórii a pamiatkach; rozvíjať schopnosti v tvorivom riešení úloh a proaktívnom riešení problémov, v získavaní a interpretovaní informácií, vo vystupovaní a prezentovaní pred skupinou; trénovať spoluprácu a rozdeľovanie úloh v skupine.
Trvanie aktivity: jedno popoludnie
Pre vek: od 11 rokov
Prostredie: ulice mesta či obce
Materiál: fotografie historických budov a mapa mesta či obce, obálky, papiere, perá, veľké papiere, fixky (prípadne fotoaparát, počítač, dataprojektor)

Priebeh aktivity:
Z turistických brožúr, časopisov, letákov vyberieme alebo sami urobíme fotografie historických pamiatok a vložíme ich do obálok. Prvá obálka obsahuje len detail pamiatky, druhá obálka väčšiu časť pamiatky a tretia obálka celú pamiatku aj s okolím. Každá skupina dostane tri takéto série obálok. Na mape vymedzíme priestor, v ktorom sa pamiatky nachádzajú a v ktorom sa hráči môžu pohybovať. Okrem obálok im o týchto pamiatkach môžeme poskytnúť aj niekoľko pomôcok alebo indícií. Ak sa skupine podarí identifikovať pamiatku len s pomocou prvej obálky, získava 15 bodov. Ak musia otvoriť aj druhú obálku, dostanú 10 bodov. Ak použijú všetky tri, pripíšu si len 3 body. Potom určíme časový limit a miesto stretnutia a skupiny sa vydávajú hľadať pamiatky. Ich úlohy:

 • nájsť pamiatku,
 • preskúmať jej okolie a zakresliť ju na mape,
 • preskúmať pamiatku – čo je na nej napísané, čím je zaujímavá,
 • získať historické informácie o jej vzniku a význame (na čo slúži/la),
 • urobiť aspoň dva rozhovory s ľuďmi, ktorí ju poznajú a zistiť o nej čo najviac informácií,
 • získať o nej čo najviac zaujímavostí.

V určený čas sa všetky skupiny stretnú a predstavia si svoje zistenia: priebeh hľadania, s kým robili rozhovor, odkiaľ získali historické informácie, ako sa im pamiatka páčila, čo presne zistili, aké zaujímavosti sa dozvedeli atď. Jednotlivé prezentácie ohodnotíme a vyhlásime víťazov.

Review:
Ako fungovala práca a spolupráca v skupine? Na čo, kedy a kde môžu využiť svoje poznatky o svojom meste (škola, sprievodcovia, informovanie turistov, miestne noviny, váš časopis, hrdosť na miesto svojho pôsobenia apod.)?

Metodické poznámky:
Kritériá hodnotenia prezentácií musia byť stanovené už na začiatku aktivity. Do hodnotenia môžeme zarátať aj úroveň prezentácie a množstvo získaných informácií. Pri prezentácii by nemali použiť historické letáky, informácie z nich by si mali zapamätať.
Rozdelenie úloh je na rozhodnutí členov skupiny. Pred aktivitou ich môžeme upozorniť, že úspech bude záležať na ich tímovej spolupráci a ako si v skupine zorganizujú svoje pátranie.

Obmeny a tipy:
Rozšírenie aktivity:

 • každá skupina môže dostať viac ako tri série obálok, alebo
 • účastníci musia získať informácie o pamiatkach samostatne – napríklad do nasledujúceho stretnutia, alebo účastníci musia získať viac informácií a pripraviť si podrobnejšiu prezentáciu.
Letisko

Anotácia: Tímy – lietadlá rôznych leteckých spoločností „lietajú“ medzi rôznymi svetovými letiskami. Na každom musia splniť úlohu a zodpovedať na otázku. Hrá sa o dosiahnutie čo najväčšieho počtu úspešne zvládnutých destinácií.

Cieľ: Rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie v tíme, strategického myslenia; rozširovanie vedomostí o rôznych štátoch sveta.
Trvanie aktivity: 90 minút
Pre vek: od 11 rokov (v závislosti od obtiažnosti otázok)
Prostredie: lúka alebo záhrada so stromami
Materiál: špagáty, horolezecké karabíny, lepiaca páska, nožnice, obálky, papierové kartičky, štipce, kancelársky papier, perá

Priebeh aktivity:
Medzi stromami natiahneme v rôznych výškach špagáty tak, aby sme vytvorili aj niekoľko hustých križovatiek. Špagáty predstavujú letecké linky, ktoré sa na križovatkách sa pretínajú. Na konci každej leteckej linky je umiestnené letisko označené názvom. Pod názvom sú nadstrihnuté malé lístky (ako telefónne čísla pri inzerátoch), ktoré si tímy – lietadlá po návšteve letiska a splnení úlohy odtrhnú. Na každé letisko pripravíme ešte samostatné otázky a pripevníme ju na špagát v mieste pristávacej plochy.
Do každej obálky pripravíme jednu úlohu a tri kvízové otázky o danom mieste a o ľuďoch žijúcich v tej krajine. Na zadnej strane kartičky sú správne odpovede, aj s vysvetleniami a doplňujúcimi textami. Aby si skupina mohla zobrať potvrdenie o úspešnej návšteve letiska, musí správne odpovedať aspoň na dve otázky. Ak správne odpovie na všetky otázky, môže si vymeniť pilota, aby sa aj iní hráči stali lídrami tímu. Okrem otázok musia vymyslieť riešenie úlohy z obálky, môžu tak urobiť aj počas letu z jedného letiska na druhé.
Na začiatku hry vytvoríme tri- až šesťčlenné skupiny, ktoré si spomedzi seba vyberú svojho vodcu (kapitána lietadla). Členovia posádky sa naviažu jeden na druhého (zápästie o zápästie) a všetci okrem kapitána si zaviažu oči. Kapitán je jedným zápästím naviazaný na druhého člena posádky. Na druhom zápästí má špagát končiaci karabínou, ktorou sa prichytí na jednu z liniek. Tým sa lietadlo zaradí do leteckej premávky a môže sa vydať na cestu.
Cieľom hry je za hodinu čo najrýchlejšie prejsť všetky letiská, správne zodpovedať na čo najviac otázok a splniť čo najviac úloh. Každé lietadlo vzlieta na inom konci priestoru. Lietadlá sa môžu pohybovať iba dopredu – nemôžu sa vrátiť po tej istej linke späť, ale musia ísť okľukou. Ak chce ísť lietadlo na letisko, ktoré je obsadené inou spoločnosťou, môže a) počkať, b) obletieť letisko a vydať sa na najbližšiu voľnú destináciu. Ak posádka dorazí na letisko, na ktorom už predtým pristála, pokračuje v ceste ďalej.

Príklad: Letisko Brusel
Otázky:
1. Ktorými troma jazykmi sa dnes v Belgicku a Bruseli najlepšie dohovoríte?
a) nemecky, francúzsky, anglicky
b) francúzsky, flámsky, nemecky
c) nemecky, belgicky, valónsky
Správna odpoveď je b). Belgicko je federácia troch regiónov, tvorí ho Valónsky, Flámsky a región Brusel. Vo Flámskom regióne sa hovorí prevažne flámsky (flámčina je veľmi podobná s holandčinou) a vo Valónskej časti francúzsky. V Belgicku existuje aj početná nemecká menšina.
2. Ku ktorému umeleckému smeru prispelo k rozvoju a ktoré ho zároveň preslávilo?
a) Art Décor
b) Art Nouveau
c) Kubizmus
Správna odpoveď je b). Brusel je často prezývaný aj hlavným mestom Art Noveau. V meste pôsobili jedni z najznámejších architektov tohto štýlu, napríklad Victor Horta.
3. Čím je Belgicko známe vo svete?
a) pivom, čokoládou, diamantmi
b) mušľami, mlynmi, priehradami
c) bicyklami, syrmi a filmármi
Správna odpoveď je a). Belgická čokoláda patrí k jedným z najkvalitnejších na svete. K svetoznámym patria výrobcovia praliniek Neuhaus, Leonidas, Godiva či Marcolini. V Belgicku je viac ako 125 pivovarov, ktoré vyrábajú a do celého sveta predávajú vyše 1 000 druhov piva. Belgické Antverpy sú už približne od 15. storočia jedným z najväčších svetových centier obchodu s diamantmi.

Úloha: Vymyslite štvorveršie, ktoré bude obsahovať slová: pivo, čokoláda, diamanty.

Review:
Letisková komisia zložená z učiteľov (inštruktorov) zráta každej posádke, koľko letísk úspešne navštívila. Predstavte si riešenia jednotlivých úloh, za každú správne splnenú úlohu získa posádka bod navyše. Nasleduje celkové zhodnotenie výkonov posádok a vyhlásenie víťazov. Dôležité je tiež hodnotenie priebehu a dosiahnutie cieľov aktivity medzi účastníkmi.

Metodické poznámky:
Hra je náročná na prípravu i počet inštruktorov. Dospelí dohliadajú na bezpečnosť, pohyb jednotlivých skupín, usmerňujú ich, rozpletajú špagáty... Pred hrou si vyskúšajte, či sa dá hladko dostať do všetkých letísk a či nie sú na linkách vytvorené slučky, ktoré by mýlili posádky. Ak je špagát zauzlený alebo linka nepriechodná, posádka sa z nej môže karabínou odopnúť a prepnúť na inú linku. V ostatných situáciách nie je takýto prechod povolený.
Vymýšľame najrozličnejšie úlohy – od divadelných a kreatívnych až po matematické a fyzicky náročné. Pri väčšom počte alebo komplikovanosti úloh však môžu spôsobiť časové zdržanie.

Menová reforma

Anotácia: V strategickej simulačnej hre poľnohospodári zbierajú a predávajú úrodu. Získanými peniazmi sa snažia uživiť rodinu. Zároveň sa ich snažia investovať a tým zhodnotiť svoje úspory. V roku 1953 ich zasiahne tvrdá menová reforma a všeobecná kolektivizácia, ktoré im poukážu na dôsledky spoločného vlastníctva a hospodárstva.

Cieľ: Rozvoj tímovej spolupráce, zodpovednosti, rozhodovať sa v krízových situáciách, asertívneho správania a komunikačných zručností; rozvoj schopnosti postarať sa o seba a o druhých, pracovať za spoločnú vec, korektne vystupovať v pracovných a obchodných podmienkach; uvedomiť si princípy voľného obchodu, motivácie pre vlastnú prácu, súkromného a národného vlastníctva

Trvanie aktivity: 2 hodiny
Počet hráčov: 24 (pri inom počte potrebné upraviť niektoré pravidlá)
Pre vek: od 15 rokov
Prostredie: veľká lúka, ihrisko
Materiál: 100 plastových vreciek, pohánka – 4 kg (8 balíčkov po 500 g), 4 gramové váhy (na odváženie 10 g), konfety alebo ľanový špagát na vyznačovanie políčok, kartičky s tovarom, plagáty a fixky, kartičky s číslami od 1 po 64 pripevnené na špajdliach, vytlačené peniaze: stará mena (modrá) a nová mena (červená)

Libreto:
Hráči-poľnohospodári sa stanú účastníkmi menovej reformy v Československu v roku 1953. Nazývajú ju aj veľkou lúpežou storočia. Je potrebné, aby učitelia mali o téme dostatok informácií napr. od žijúcich pamätníkov alebo z internetu. Použiť z neho môžu rôzne fakty, príbehy jednoduchých ľudí, fotografie, dobové noviny. Poslúžia im na prerozprávanie, výrobu plagátov, veľkých pútačov, špeciálnych vydaní novín i prípravu dobového oblečenia úradníkov, obchodníkov, bohatých poľnohospodárov a roľníkov, v ktorom sa inštruktori i účastníci pohybujú počas celej hry. Inštruktori udržiavajú dynamiku hry hraním rôznych dobových rolí.

Priebeh aktivity:
Účastníci si na začiatku vyberú, či chcú byť roľníkom, statkárom alebo veľkostatkárom a svoju voľbu zapíšu na plagát. Hra je prispôsobená pre 24 účastníkov, spolu majú 64 políčok:

 • 10 roľníkov – každý má 1 políčko
 • 8 statkárov – každý má po 3 políčka
 • 6 veľkostatkárov – každý má 5 políčok

Cieľom všetkých poľnohospodárov je okrem starostlivosti o rodinu čo najviac zveľadiť svoj majetok. Na políčku môže hospodáriť výlučne len jeho majiteľ alebo právoplatný nájomca. Majiteľ mu môže prenajať pole na jeden rok za dohodnutú trhovú cenu, nemusí sám obhospodarovať všetky polia. Cena prenájmu závisí výlučne od dohody medzi majiteľom a nájomcom. Polia, ktoré statkári nestihnú obrobiť, prenajímajú väčšinou roľníkom. Tí chcú efektívne využiť svoj čas a zarobiť ďalšie peniaze.
Každé políčko, ktorým je papierom/špagátom vyznačený a ceduľkou očíslovaný meter štvorcový zeme, môže zarobiť do 10 gramov pohánky ročne. Jej trhová cena sa pohybuje okolo 10 000 Kč za 10 gramov. Pohánku vykupujú obchodníci (inštruktori) v štyroch výkupniach. Určujú a zjednávajú cenu, takže cena sa preto jemne kolíše podľa stavu na skladoch a dopytu trhu. Tie sa pohybujú od 8 000 do 12 000 Kč za 10 gramov úrody.
Poľnohospodár potrebuje zarobiť minimálne 20 000 Kč ročne, aby dokázal uživiť a ošatiť rodinu. Túto sumu po každom kole odovzdá inštruktorom-úradníkom. Peniaze, ktoré zarobí navyše, sú jeho zisk. Po troch rokoch si za ušetrené peniaze môže kúpiť (napríklad):

 • dom – 70 000 Kč
 • políčko – 40 000 Kč
 • kôň, krava – 2 000 Kč
 • bicykel – 1 000 Kč
 • veľká svadba – 5 000 Kč

Na každé políčko nasypeme o trochu viac ako 10 gramov pohánky, aby ju bolo možné vyzbierať z políčka približne za 3 minúty.

Osobné vlastníctvo
Spúšťame hru, jedno kolo sa rovná jednému roku a trvá 10 minút. Za tento čas majú poľnohospodári vyzbierať pohánku z políčka do plastového vrecka a predať ju obchodníkom, ktorých predstavujú inštruktori s váhami. Zvyšný čas môžu využiť na prenájom ďalších políčok a zber pohánky na prenajatých políčkach.
Po uplynutí jedného roka sa zbieranie preruší dokončia sa posledné obchody. Hráči musia odovzdať 20 000 Kč inštruktorom-úradníkom. Táto suma predstavuje náklady na obživu rodiny. V prestávke sa doplní úroda – jeden z organizátorov rozseje po políčkach pohánku na ďalší rok. Aby nedošlo k nedorozumeniam, či už niektoré políčka majú novú úrodu alebo nie, jednotlivé roky zaznačí na ceduľky označujúcich políčka. Pokračuje sa druhým rokom, t. j. ďalším desaťminútovým kolom.

Menová reforma
Po treťom kole, keď poľnohospodári odovzdajú svojich 20 000 Kč na obživu svojej rodiny, prichádza menová reforma v roku 1953. Celý svoj zisk v starej mene (modré peniaze) musia poľnohospodári vymeniť za novú menu (červené peniaze). Prvých 300 Kč im úradníci vymenia v kurze 5 : 1, ostatnú sumu v pomere 50 : 1. Veľkostatkárom sa všetky ich úspory menia kurzom 50 : 1.
Prichádza čas nákupov za ušetrené peniaze. Po menovej reforme obchodníci približne o polovicu znížia aj ceny tovaru. V porovnaní s predchádzajúcim stavom sú však stále nevýhodné, no aj napriek tomu inštruktori-milicionári vychvaľujú zmenu ako výdobytok socializmu. Prípadných buričov a nespokojencov „šikanujú a vyhrážajú sa im väzením“.

Znárodnenie
V duchu vychvaľovania nového systému a šikanovania nespokojencov sa odohrá ďalší, štvrtý rok hospodárenia. Po ňom prichádza ďalší úder – znárodnenie. Zrušia sa hranice políčok, z ktorých sa stane jedno spoločné Jednotné roľnícke družstvo (JRD). Od tohto momentu dostáva každý družstevník ročný fixný plat 500 Kč. Inštruktori-kolektivizátori vyhlásia päťročnicu, v ktorej sa za dva roky musí vyzbierať 200 % z toho, čo sa za dva roky dosiahlo v kapitalizme. Inštruktori majú prehľad o tom, koľko pohánky sa v ktorý rok vyzbieralo, môžu preto určiť presné množstvo, napr.: Musíme vyzbierať 1 000 g pohánky!
Pred začiatkom nasledujúcich dvoch rokov pohánku len narýchlo rozhádžu a oficiálne zrušia všetky výkupne. V hre je len jeden centrálny výkup, pri ktorom sa, chtiac alebo nechtiac, vytvárajú rady. Po dvoch rokoch práce v JRD sa zber končí a inštruktori zmerajú, koľko pohánky družstevníci vyzbierali pri práci v JRD. Toto číslo porovnajú s množstvom, ktoré sa vyzbieralo počas dvoch rokov ešte pred reformou.

Review:
Diskusia: Čo sa stalo v menovej reforme a pri znárodňovaní? Aké dôsledky mala reforma na ceny tovarov? Kedy ste boli motivovaní zbierať viac a rýchlejšie – keď mali vlastné políčka, alebo v JRD? Pomenujte výhody, nevýhody a dopady spoločného hospodárenia za socializmu a trhového systému s voľným obchodom.

Básnická zbierka

Anotácia: Účastníci si vyskúšajú niekoľko spôsobov tvorenia básní. Nájdu tak spôsob, ako vyjadrovať svoj vnútorný svet a týmto spôsobom komunikovať s okolím.

Cieľ: Naučiť sa a vyskúšať si vyjadrovať svoje pocity vlastnou tvorbou; rozvoj empatie, tvorivosti a schopnosti používať tvorivé riešenia; rozvoj komunikačných zručností
Trvanie aktivity: 3 hodiny
Pre vek: od 15 rokov
Prostredie: miestnosť, lúka
Materiál: papiere, perá, klobúk, rôzne básnické zbierky

Libreto:
Dadaisti, predstavitelia umeleckého smeru nazvaného dadaizmus, zrušili v literatúre všetky dovtedy existujúce pravidlá. Popierali logiku a konvencie, za dôležitú považovali spontánnosť a radosť z tvorby. Básne tvorili náhodným spájaním slov, ktoré vyťahovali z klobúka. Aj my budeme básnikmi, ktorí majú radosť z tvorby a ktorí budú cez poéziu vyjadrovať svoje vnútorné myšlienky.
Vhodnú atmosféru hry vytvoríme patričným oblečením básnikov-umelcov, barovým rozmiestnením stolov a stoličiek s výhľadom na pódium, súkromným priestorom na tvorbu, osvetlením miestnosti, rôznymi čajmi, hudobným pozadím a ďalšími drobnosťami.

Priebeh aktivity:
V prvej časti aktivity budú účastníci tvoriť dadaistické básne. Každý napíše na papier niekoľko slov a vhodí ich do klobúka. Potom si z klobúka vytiahne toľko slov, koľko uzná za vhodné. S pomocou týchto slov zloží báseň ľubovoľnej dĺžky, obsahu a formy. Slová, ktoré sa mu nepáčia, môže vhodiť naspäť. Nasleduje prvé predstavenie básni skôr v klubovej atmosfére, slávnostná chvíľa ešte len príde.
V ďalšej fáze si účastníci prezrú rôzne básnické zbierky, ktoré im ponúkne inštruktor. Vyberú si z nej báseň, ktorá ich zaujala. Rozstrihajú ju na ľubovoľne časti a doplnia k nim vlastnú tvorbu. Povolené je všetko: môžu vynechať niektoré pôvodné odstavce či slová, zmeniť slová alebo poradie odstavcov, vytvoriť vlastnú časť básne, voľne pokračovať v príbehu básne či rozšíriť ju o vlastný príbeh. Na konci si básne, takisto v klubovej atmosfére, navzájom prednesú. V moderovanej diskusii hovoria, prečo si vybrali pôvodnú báseň, čím ich inšpirovala, ako ju dotvorili.
V poslednej časti účastníci tvoria vlastné básne na rôzne témy. Či vytvoria cyklus básní na jednu tému, alebo nahádžu témy do klobúka a jednu si vytiahnuť, záleží na našich básnikoch. Každý sa môže rozhodnúť sám. Svoje básne slávnostne prednesú s potleskom, ováciami a moderátorovým uvádzaním na pódiu.

Review:
Ako sa vám páčil tvorivý proces? Je možné vyjadrovať sa len v básňach? Poznáte aj také sfilmované dielo? (Cyrano z Bergeracu) Čo a kedy dávame básňou najavo, čo sa dá básňou vyjadriť? Je báseň odrazom nášho vnútorného sveta? Čo o nás hovorí báseň, ktorú napíšeme?

Metodické poznámky:
Hráči sa môžu voľne pohybovať a vyberať si miesto, kde sa im najlepšie tvorí. Každému bude tvorba básne trvať rôzne dlho. K aktivite je preto dobré mať vyhradený priestor na čítanie a rozprávanie sa, kde sa môže tráviť čas a nerušiť ostatných tvoriacich. Každý blok by mal trvať približne 30 až 45 minút, posledný blok s prednesom básní bude dlhší.


Zdroj: Kniha 100 hier na rozvoj osobnosti, ktorú vydal Slovenský skauting
Viac o knihe: www.totemsro.sk/obchod.).